Плащаме 62 млн. лева за лечение на политическия елит

болница62 400 000 лева е държавната издръжка на Правителствена болница за година и половина. Одитен доклад на Сметната палата за периода 1 януари 2013 г.-30 юни 2014 г. показва непрекъснато увеличение на парите за болница „Лозенец“, която дълги години се ръководи от д-р Любомир Спасов.

Одиторите установяват и нарушения при възлагането на обществени поръчки, показва проверка на BPost.bg.

Към 31 декември 2013 г. са извършени 18 корекции по бюджета във връзка с предоставени трансфери от НЗОК и здравното министерство. Правителствена болница получава и дарения от физически и юридически лица, а Спортно-оздравителният комплекс преминава към лечебното заведение. Завишението на разходите спрямо първоначално утвърдените размери е почти 2 пъти повече (с 23 327 781 лв.). Ръстът на приходите обаче е минимален.

Към 30 юни 2014 г. са извършени осем корекции по бюджета на болницата. Разходите са увеличени с 22 537 254 лв. спрямо първоначално утвърдените, или с 1,6 пъти.

През одитирания период шефът на болница „Лозенец“ е възложил обществени поръчки за 76 млн. лв.

Сметната палата констатира нарушения при провеждането им. В обявленията на откритите процедури, с едно изключение, не е осигурена пълна кореспонденция между изисканите документи и съответстващите им критерии за подбор. По този начин възложителят се е лишил в определена степен от възможност за преценка на способностите на участниците да изпълнят конкретната обществена поръчка.

При разглеждане на ценовите оферти за търга за доставка на лекарства за отделение по „Хемодиализа” е установено, че за обособени позиции 1, 2 и 3 ценовото предложение на един участник е с 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. От комисията не е изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената по трите обособени позиции от участника, пише в доклада на Сметната палата.

При 8 процедури определената и внесена гаранция за изпълнение е 0,05 на сто от стойността на договора, без ДДС. В сключените договори и в проекта на договор към утвърдената документация за участие в процедурите няма клауза, която да регламентира реда за освобождаване на гаранцията за изпълнение, което е нарушение на Закона за обществените поръчки./24 часа

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене