Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 1 юли

Published

on

зодии

ОВЕН
Много ентусиазъм има днес у Овните и сили за реализация в професионално отношение. Сряда се характеризира и с нови надежди и проекти. При някои от вас е възможно да възникнат проблеми, които няма да ви позволят да осъществите планираното пътуване. Други от знака, макар и амбицирани, изпитват несгодите на неустойчивостта.

ТЕЛЕЦ
Телците са припрени в сряда и колкото повече бързате, толкова повече трудности ще възникнат. Други от вас разпиляват силите си и се увличат по дела, чийто успех е доста съмнителен. Сряда идва с нови предизвикателства от материално естество, необходимо е да подходите предпазливо и обмислено. Не се препоръчва да рискувате.

БЛИЗНАЦИ
Денят е много късметлийски за работата ви, но възможностите ви за действия в една или друга област са ограничени. Мнозина от Близнаците се сблъскват с домашни и обществени проблеми, за разрешаването на които трябва да се въоръжите с търпение.

РАК
Сряда подлага на изпитания мнозина от Рак. Сега много важно е да бъдете изключително стриктни при изпълнение на задачите си в службата. Може да се говори за радостен ден, но не е лошо да контролирате емоциите си. Изясняват се важни обстоятелства, влияещи върху личния ви живот.

ЛЪВ
Деловата сряда не създава проблеми и мнозина ще отхвърлят работата си като на шега. Действията ви ще бъдат бързи и точни. Изпъкват хубави новини, изясняват се интересуващи ви обстоятелства. Приятни емоции обещават контактите, но внимавайте да не правите гафове.

ДЕВА
Не бива да отстъпвате от позициите си, независимо че някой би могъл да ви атакува. Можете да окажете мощна съпротива, като се защитавате с всички средства до постигане на краен успех. Откриват се изгодни възможности за професионален напредък и реализация.

ВЕЗНИ
За Везните сряда е свързана със загуби. Това, което сте очаквали да получите от извършването на дадена дейност, далеч не отговаря на полученото. В това отношение трябва да се примирите със ситуацията. В сряда са проблематични и контактите ви, но мнозина ще бъдат зарадвани от съобщение, което касае професионалния живот.

СКОРПИОН
Вероятно сряда ще ви сблъска със служебни неприятности, контролирайте поведението си. Не си позволявайте пропуски и немарливост в работата. Не отлагайте задача за друг ден. Бъдете дипломатични в контактите си, свързани с работата. Хубави възможности за придобивки и приятни емоции предлагат контактите и пътуване.

СТРЕЛЕЦ
Тази сряда е трудна за вас. Победите и успехът не ви липсват, но са непостоянни и това изважда мнозина от равновесие. Погрешно е да прибързвате или да действате от позицията на емоционална превъзбуденост, която днес е характерна за мнозина. В частния живот не са изключени някои неприятни моменти и разочарования.

КОЗИРОГ
Твърде активни са Козирозите, но тази активност е двустранно проявена. При едни от вас тя е делова и гарантира успешните достижения. За останалите има отношение към любовта и взаимните емоционални усещания. Очакват ви малки неприятности от семейно естество. Срещите с приятели ще ви донесат хубави преживявания и емоции.

ВОДОЛЕЙ
Много стегнати и действени са родените под Водолей днес и тази позиция е продиктувана от условията, в които ви се налага да работите. Възможностите ви – като воля и късмет, са добри. Забелязва се промяна, която засяга любовните ви дела. За съжаление условията, в които сте принудени да действате, създават много пречки и трудности, които спират личната ви изява.

РИБИ
Сряда е успешна и обещава придобивки, но трябва да бъдете търпеливи и отново да осмислите плановете си. Мнозина от вас залагат на приятелска подкрепа във връзка с делови разговори, но тя ще се окаже фалшива. Днес изпъкват нови стимули за деловото развитие, изясняват се важни обстоятелства от професионално естество. Пътуванията, срещите и контактите ви се свързват с придобивки.

struma.bg

Advertisement
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 януари

Published

on

ОВЕН

Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­сио­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ли­це е про­фе­сио­нал­на пром­яна, коя­то е по­лез­на, в някои слу­чаи е свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Ще ос­та­ви­те на по-за­ден план лич­ни­те си ан­га­жи­мен­ти.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник вие мо­же­те да дей­ства­те уси­ле­но за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Във втор­ник за­ни­ма­ния­та ви ще са ус­пеш­ни. Мно­зи­на, об­ла­да­ни от ми­съл­та за лич­ния си биз­нес, ще имат необмислени дей­ствия на ра­бот­но­то си място. Не пре­диз­вик­вай­те гне­ва на на­чал­ни­ци­те си, не спо­ре­те днес и не изи­сквай­те мно­гo от околните.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник Близ­на­ци­те ще имат реал­ни ос­но­ва­ния да се по­чувс­тват щас­тли­ви, за­що­то техните же­ла­ния и стре­ме­жи ще бъ­дат из­пъл­не­ни в най-ско­ро вре­ме. Пъл­но­та­та на то­ва из­пъл­не­ние не във всич­ки слу­чаи ще бъ­де стоп­ро­цен­то­во, но то­ва няма да ос­та­ви не­га­тив­но впе­чат­ле­ние при пове-чето Близнаци. Проя­ве­те по­ве­че бла­го­ра­зу­мие.

РАК

На­ли­це са вът­реш­ни при­тес­не­ния, кои­то мал­ко ви сму­ща­ват, но е си­гур­но, че няма да пов­лияят вър­ху раз­ви­тие­то на деня. С из­вес­тни труд­нос­ти пре­ми­на­ва про­фе­сио­нал­ният ден, но те са по-ско­ро на пси­хи­чес­ко ни­во. Ед­на сре­ща ще ви да­де пъл­но ус­по­кое­ние от­нос­но ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си. Де­ло­ви­те раз­го­во­ри ще са ус­пеш­ни.

ЛЪВ

Втор­ник съз­да­ва впе­чат­ле­ние за не­дос­та­тъч­на ак­тив­ност при Лъ­во­ве­те. Не е из­клю­че­но след де­ло­ва сре­ща да не се слу­чи оча­ква­но­то раз­ви­тие за вас и да не от­го­варя на стремежите ви. По от­но­ше­ние на про­фе­сия­та ви се­га няма зат­руд­не­ния. Най-доб­ри кон­так­ти днес ще има­те с прия­те­ли, на чия­то по­мощ и добър съвет се над­ява­те.

ДЕВА

Ус­тре­мен е то­зи ден за вас. Дей­ствия­та ви са пра­вил­ни и ре­зул­та­ти­те от то­ва няма да за­къс­неят. В де­ло­вия си жи­вот бъ­де­те убе­де­ни, че в най-ско­ро вре­ме ще по­лу­чи­те оно­ва, към кое­то се стре­ми­те. Биз­нес­ме­ни­те трябва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те със съд­руж­ни­ци­те си. Не са из­клю­че­ни из­ма­ми или преда-телства.

ВЕЗНИ

Пром­яна­та през из­ми­на­ли­те дни за Вез­ни­те бе­ше из­раз на но­во раз­ви­тие, кое­то при някои се поя­ви час­тич­но. Се­га необ­хо­ди­мос­тта от пром­яна на ва­ши­те кри­те­рии или на на­чи­на ви за во­де­не на де­ла­та, как­то и на лич­но ни­во, е съв­сем на­ле­жа­ща. При някои днес пред­стои пъ­ту­ва­не в чуж­би­на и прия­тни сре­щи. Неочаквани приходи от хазарт.

СКОРПИОН

Оби­кно­вен ден за Скор­пио­ни­те, но по-за­си­ле­ни мо­гат да бъ­дат кон­так­ти­те ви днес. Вър­ху вас дей­стват из­вес­тни ог­ра­ни­че­ния, с кои­то трябва да се съоб­раз­ява­те и дей­ствия­та ви да бъ­дат пре­ме­ре­ни. На някои пред­стои да из­вър­шат дей­ствия, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­ция. Не от­ла­гай­те ра­бо­та­та си и те­ку­щи­те за­дъл­же­ния.

СТРЕЛЕЦ

Дос­та мрач­ни сте във втор­ник и мно­зи­на ве­че в от­чая­ние­то си поч­ти не виж­дат из­ход от си­туа­ция­та на стаг­на­ция. Вие сте в края на то­зи мра­чен пе­риоди не пре­неб­рег­вай­те доб­ри­те по­ка­за­те­ли, за това. Оне­зи, кои­то са оча­ква­ли да за­губят ра­бо­та­та си, ще ос­та­нат на място­то си, но ще претърпят временно материални загуби. Ще бъде понижено трудовото им възнаграждение.

КОЗИРОГ

Ус­пе­шен втор­ник за ро­де­ни­те под Ко­зи­рог, ще се рад­ва­те на ис­тин­ско ус­по­кое­ние по­ра­ди из­пъл­не­ние на всич­ки­те ви на­ме­ре­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. При някои е въз­мо­жен път, кой­то доп­ри­нася за реа­ли­за­ция­та им. С по-гол­ямо вни­ма­ние трябва да се от­нас­яте към от­кри­ти­те си вра­го­ве. Не давайте израз на чувствата и неприязънта си към тях, приспете внимането им.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник е свър­зан с реа­ли­за­ция на лич­ни де­ла и лю­бо­вен ус­пех при Во­до­леи­те. Денят има сла­бо не­га­тив­но раз­пре­де­ле­ние в ра­бо­та­та ви и емо­ции­те у някои от вас ще бъ­дат на по-ви­со­ко от оби­чай­но­то ни­во. Не би­ва да ви при­тесн­ява, тъй ка­то няма не­га­ти­вен ефект за вас. Прояв­явай­те по-гол­яма ак­тив­ност в дей­ствия­та си и ще спечелите одобрението на началниците ви.

РИБИ

Втор­ник за­поч­ва ка­то оби­кно­вен ден, но се­га има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на свои­те пла­но­ве или за по­лез­ни дей­ствия с хо­ра, на кои­то вярват. Ра­бот­ният ви ден е не­за­до­во­ли­те­лен и ве­роя­тно мно­зи­на от вас ще бъ­дат страш­но нер­вни. Не се под­да­вай­те на емо­цио­нал­ни реак­ции, за­що­то то­ва води до кон­флик­ти и ядове, както и негативно отношение към вас.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 18 януари

Published

on

ОВЕН

В по­не­дел­ник спо­кой­ствие­то ви об­гръ­ща в уют­на­та си прег­ръд­ка, пред­раз­по­ла­гай­ки мно­го от вас към без­дей­ствие и от­пус­на­тост. Но днес ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и има­те доб­ри въз­мож­нос­ти да прид­ви­жи­те важ­ни де­ло­ви въп­ро­си към край­на­та фа­за на тяхна­та реа­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те имат мно­го пла­но­ве и съ­що тол­ко­ва мно­го пред­ло­же­ния, кои­то в пос­лед­но вре­ме са им нап­ра­ве­ни за реа­ли­за­ция в раз­лич­ни сфе­ри – от чис­то про­фе­сио­нал­ни до биз­нес дей­ност. Се­га сте из­пра­ве­ни пред из­бор, кой­то чес­то па­ра­ли­зи­ра спо­соб­нос­тта за реал­на пре­цен­ка.

БЛИЗНАЦИ

То­зи по­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те и без при­тес­не­ния мо­же­те да на­со­чи­те ак­тив­на­та си при­ро­да към по­ве­че от ед­на дей­ност, кое­то е на­ча­ло на ва­ша­та оп­ре­де­ле­ност. По де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти дей­ства­те с при­съ­що­то усъ­рдие, пос­ти­гай­ки по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти.

РАК

Ра­ци­те са дос­та ак­тив­ни в по­не­дел­ник и дей­ствия­та ви ще имат оча­ква­ния ус­пех, но мно­зи­на ще при­бър­зват и по то­зи на­чин ще пос­тавят под въп­рос то­зи ус­пех. Осо­бе­но важ­но е да проя­ви­те необ­хо­ди­мо­то тър­пе­ние в кон­так­ти с влия­тел­ни ли­ца или с ше­фо­ве­те от служ­ба­та ви.

ЛЪВ

Дос­та ус­пе­шен е по­не­дел­ник за Лъ­во­ве­те и пре­ди всич­ко за оне­зи от вас, кои­то са го оп­ре­де­ли­ли за кон­так­ти с хо­ра по реа­ли­зи­ра­не­то на съв­мес­тни де­ло­ви за­да­чи. Днес в то­ва от­но­ше­ние ще пос­тиг­не­те от­лич­ни ре­зул­та­ти. В про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност ще въз­ник­нат някак­ви проб­ле­ми.

ДЕВА

В по­не­дел­ник Деви­те мо­гат да осъ­щест­вят ак­тив­ни­те си дей­ствия в някол­ко нап­рав­ле­ния. Пред мно­зи­на въз­ник­ва необ­хо­ди­мост да пъ­ту­ват, но се от­ка­же­те от на­ме­ре­ние­то си, за­що­то то мо­же да се про­ва­ли и ед­нов­ре­мен­но с то­ва да про­пус­не­те въз­мож­нос­тта за дру­га ра­бо­та.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник но­си изо­би­лие от нас­трое­ния за Вез­ни­те, преоб­ла­да­ват свет­ли­те то­но­ве, как­то и раз­нооб­ра­зие от ан­га­жи­мен­ти, кои­то ще ха­рак­те­ри­зи­рат зае­тос­тта на все­ки от вас. Денят е ус­пе­шен, но­си спо­кой­ствие и за­до­волс­тво от пос­тиг­на­то­то. Вкъ­щи ще се при­тес­ни­те от ед­но съоб­ще­ние.

СКОРПИОН

Де­ло­вият по­не­дел­ник за­поч­ва ус­пеш­но при Скор­пио­ни­те и вие без мно­го уси­лие ще мо­же­те да си оси­гу­ри­те по­лез­ни кон­так­ти, по-доб­ри до­го­вор­ни ус­ло­вия, слу­жеб­но из­рас­тва­не. Зат­руд­не­ния се оче­рта­ват при чис­то фи­нан­со­ви опе­ра­ции и дей­ност, свър­за­на с ад­ми­нис­тра­тив­на ин­стан­ция.

СТРЕЛЕЦ

Не сте във фор­ма в по­не­дел­ник и за мно­зи­на се оче­рта­ва те­жък ден. Не­ка бъ­дат вни­ма­тел­ни оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с ос­три ин­стру­мен­ти и еле­ктри­чес­тво. По­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти оча­кват те­зи пред­ста­ви­те­ли на зна­ка, кои­то ще про­ве­дат раз­го­во­ри с от­го­вор­ни ли­ца.

КОЗИРОГ

По­ви­ше­ни са ва­ши­те въз­мож­нос­ти и при­те­жа­ва­те ог­ро­мен ене­ргиен по­тен­циал в по­не­дел­ник. По­ве­че­то от Ко­зи­рог ще бъ­дат ди­на­мич­ни днес и ще дей­стват в пра­вил­на по­со­ка. Се­га са на­ли­це всич­ки ус­ло­вия да пос­тиг­не­те всяко свое же­ла­ние в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра.

ВОДОЛЕЙ

За­беля­зва се из­вес­тен спад във ва­шия “аку­му­ла­тор на си­ли­те”, но то­ва няма да ока­же ни­как­во въз­пи­ра­що въз­дей­ствие от­нос­но дей­ствия­та, прос­то трябва да се ог­ра­ни­чи­те в да­ва­не­то на съ­ве­ти. За дру­ги – ус­пе­шен по­не­дел­ник, през кой­то ще пос­тиг­нат зна­чи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та си.

РИБИ

С по­ви­ше­на до­за хит­рост са Ри­би­те в по­не­дел­ник, мо­же­те да се над­ява­те на ус­пеш­ни дей­ствия, но не­за­бе­ле­жи­ма­та гра­ни­ца, до коя­то мо­же­те да хит­ру­ва­те, съз­да­ва опа­сни рис­ко­ве. В служ­ба­та мо­же да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти. На ус­пех раз­чи­тай­те при раз­го­во­ри с прия­те­ли.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ

tempobet

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al