Балансиран бюджет, но с наследен тежък дефицит представя Община Благоевград за 2024 г.

Кметът Методи Байкушев насрочи публично обсъждане на проекта на бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2024 г. на 25 януари (четвъртък), от 17ч. в зала „22 Септември“.

Пакетът документи по проекта е публикуван на интернет страницата на общината – https://blagoevgrad.bg/static/8134 и съдържа подробна информация за макрорамката на бюджета, капиталовата програма за 2024 г., планираните приходи и разходи,  състоянието на общинските финанси, натрупаните задължения и неправомерно изразходвани средства.

Бюджет 2024 отразява политиките и приоритетите, които ще следва и изпълнява през тази година общината. Акцент е поставен на инфраструктурата (улици, междублокови, села, паркове), образованието и привличането на бизнес, грижата за децата и хората в неравностойно положение, спорта. Заложени са реформи, стабилизиране и устойчивост на процесите.

Предложената финансова рамка на бюджета е балансирана – очакваните приходи са 45 785 337 лв., а планираните разходи 43 599 688 лв. Постигнатото положително салдо в проекта за бюджет е в резултат на оптимизиране разходите в няколко общински звена, то ще позволи на общината да компенсира част от наследения от предходни години дефицит от над 20 209 868 млн. лв.

Заложеното увеличение на собствените приходи е в резултат на повишена събираемост на средствата от разпореждане с общинска собственост, както и на очакваната актуализация на цените на услугите и таксите.

В разходната част на бюджета за 2024 година са предвидени необходимите средства за текуща издръжка на общинските дейности, за изпълнението на мерки, проекти и обекти от предходни години, както и резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическата обстановка в страната. Запазено е нивото на разходите за възнаграждения на администрацията, въпреки увеличението на минималната заплата. От 826 000 лв. на 450 000 лв. е намалена субсидията за ФК „Пирин“, 4 пъти по-малко са заложените за Видеонаблюдение средства, оптимизирани са разходите за възнаграждения в ОП „Чистота“ и на общинския Приют за животни.

Въпреки това, липсата на финансова дисциплина в последните няколко години поставя бюджета на община Благоевград за 2024 г. в състояние на трудно преодолим дефицит. Взетите необосновани и необезпечени с приходи управленски решения, изразходването на целеви средства не по предназначение и предстоящите плащания по съдебни решения, породени от действия на предишни кметове, ще рефлектират върху финансите на общината в следващите няколко години.

Следващия четвъртък кметът на община Благоевград ще представи проекта за Бюджет 2024 г. и ще направи подробен отчет за състоянието на община Благоевград в края на 2023 г. и мерките, които ще предприеме за стабилизирането й.

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене