ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 21 МАЙ

БНТ1

05:35 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 06:05 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 07:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:30 Ми­лион и две ус­мив­ки – дет­ско пре­да­ва­не 09:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 10:00 Плюс то­ва – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 11:00 От­бли­зо с Ми­ра – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:35 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:05 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:05 Мал­ки ис­то­рии 15:05 Мис­тър Пип – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2012 г./, ре­жи­сьор Ан­дрю Ада­мсън, в ро­ли­те Хю Ло­ри, Ксан­джа Мат­си и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен – ку­ли­нар­но риа­ли­ти 19:00 Дис­ка­въ­ри: Ми­то­ве и ле­ген­ди – до­ку­мен­та­лен филм /10 епи­зод/ 19:25 Как се пра­ви: Ав­то­мо­би­ли на меч­ти­те – до­ку­мен­та­лен филм /10 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца!: Къ­щич­ка на вър­ха 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Д-р Вре­ме 20:55 Шоу­то на Ка­на­ла 21:55 Ви­соц­ки. Бла­го­даря, че съм жив – иг­ра­лен филм /Ру­сия, 2011 г./, ре­жи­сьор Пьотр Бус­лов, в ро­ли­те Сер­гей Без­ру­ков, Ан­дрей Смол­яков, Ан­дрей Па­нин, Ок­са­на Аки­нши­на и др. 00:10 БГ вер­сия – му­зи­кал­но пре­да­ва­не 01:00 Под прик­ри­тие 5 – тв филм /9 епи­зод/п/ (16) 02:00 Мис­тър Пип – иг­ра­лен филм /п/ 04:00 Япо­ния днес /п/ 04:10 Из­кус­тво­то на 21 век /п/ 04:40 Дис­ка­въ­ри: Ми­то­ве и ле­ген­ди – до­ку­мен­та­лен филм /10 епи­зод/п/

bTV 

06:00 “Ка­пи­тан Пла­не­та” – ани­ма­цио­нен се­риал 06:30 “Аг­ро­фо­рум” – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 07:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 07:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 11, еп. 16 08:00 “Та­зи съ­бо­та” – ак­туал­но пре­да­ва­не с Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “А­ла­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца 13:00 “Да обе­реш кра­дец” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, САЩ, 2007 г., ре­жи­сьор Джон Ме­нен­дес, в ро­ли­те Фер­нан­до Ко­лун­га, Ми­гел Ва­ро­ни, Джу­ли Гон­са­ло и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п./- риа­ли­ти по­ре­ди­ца 16:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоу с во­де­щи Ди­ми­тър Пав­лов и Ра­дост Дра­га­но­ва 18:00 “Ло­та­рия Бъл­га­рия” – те­ле­ви­зион­на ло­та­рия 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Х­аос вкъ­щи” – ко­ме­дия, САЩ, 2012 г., ре­жи­сьор Ан­ди Фик­ман, в ро­ли­те Том Евъ­рет Скот, Бей­ли Ме­ди­сън, Би­ли Крис­тъл, Ма­ри­са То­мей,Бет Мид­лър, Ма­ди­сън Линц и др. 22:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 23:00 “До­бре дош­ли в джун­гла­та” – ко­ме­дия, САЩ, 2013 г., ре­жи­сьор Роб Мел­цер, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Адам Броу­ди, Роб Ху­бел, Крис­тен Щал, Ме­гън Бун и др. 01:00“Пе­хо­ти­не­цът 2” – ек­шън, САЩ, 2009 г., ре­жи­сьор Роел Ри­не, в ро­ли­те Тед Ди­Биа­си, Те­му­ра Мо­ри­сън, Ла­ра Кокс, Сенг Кауи, Май­къл Ру­кър и др. 02:30 “Да обе­реш кра­дец” /п./- ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, САЩ, 2007 г., ре­жи­сьор Джон Ме­нен­дес, в ро­ли­те Фер­нан­до Ко­лун­га, Ми­гел Ва­ро­ни, Джу­ли Гон­са­ло и др. 04:10 “Тъ­рси се…” /п./- ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли

bTV Action 

05:00 “Пе­та пре­дав­ка” /п/- пре­да­ва­не за за­па­ле­ни ав­то­мо­бил­ни ен­ту­сиас­ти 05:30 “Ка­пи­тан Пла­не­та” – ани­ма­цио­нен се­риал 06:00 “Ка­пи­тан Пла­не­та” – ани­ма­цио­нен се­риал 08:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп. 4-6 11:00 “С­мър­то­нос­но оръ­жие 2” /п./- ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, САЩ, 1989 г., ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те Мел Гиб­сън, Да­ни Глоу­вър, Джо Пе­ши, Джос Ак­ланд, Пат­си Кен­сит, Трей­си Уолф и др. 13:15 “От­мъс­ти­те­ли­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, сай-фай, САЩ, 1998 г., ре­жи­сьор Дже­ри Уей­нтроб, в ро­ли­те Ралф Файнс, Шон Ко­нъ­ри, Ума Тър­ман, Джон Ууд, Еди Изард, Джим Брод­бент и др. 15:15 “2047: Смър­тна зап­ла­ха” – ек­шън, сай фай, три­лър, САЩ, 2014 г., ре­жи­сьор Але­сан­дро Ка­по­не, в ро­ли­те Да­ни Глоу­вър, Да­рил Ха­на, Май­къл Ма­ди­сън и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “Ми­сия Моят Дом”- пре­да­ва­не за до­ма18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – пре­да­ва­не за за­па­ле­ни ав­то­мо­бил­ни ен­ту­сиас­ти 18:45 “По­ле­тът на фе­ник­са” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, дра­ма, САЩ, 2004 г., ре­жи­сьор Джон Мур, в ро­ли­те Ми­ран­да От­то, Де­нис Куейд, Джо­ва­ни Ри­би­зи и др. 21:00 Ита­лиан­ска Се­риа А TIM – сту­дио 21:45 Ита­лиан­ска Се­риа А TIM: Ми­лан – Юве­нтус – фи­нал00:00 Ита­лиан­ска Се­риа А TIM – сту­дио 00:15 “Дъ­лга це­лув­ка за ле­ка нощ” /п./- ек­шън, кри­ми­на­лен, дра­ма, САЩ, 1996 г., ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, Са­мюел Л. Джак­сън, Ивон Зай­ма, Бра­йън Кокс, Ла­ри Кинг, Грег Биер­ко и др. 02:30 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие”/п./ – се­риал, с. 2, еп. 4, 5 04:00 “Пе­та пре­дав­ка”/п./ – пре­да­ва­не за за­па­ле­ни ав­то­мо­бил­ни ен­ту­сиас­ти 04:30 “Ди­ва­та му­ха”/п/- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве

bTV COMEDY 

05:00 “К­луб Ве­се­лие”/п./ – ко­ме­диен се­риал, с. 4, еп. 1 06:00 “К­луб Ве­се­лие”- ко­ме­диен се­риал, с. 4, еп. 2 07:00“С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – с.9, еп. 8, 9 08:00 “Ш­оу­то на шан­та­ви­те ри­сун­ки” – ани­ма­цио­нен се­риал 09:00 “К­луб Ве­се­лие”- ко­ме­диен се­риал, с. 5 еп. 13 10:00 “С­мо­тан­яци 2” – ек­шън, ко­ме­дия , САЩ , 1993 г., ре­жи­сьор Джим Ей­бръ­хамс, Пат Профт, в ро­ли­те Чар­ли Шийн, Лойд Бри­джис, Ва­ле­рия Го­ли­но, Ри­чард Кре­на, Ми­гел Фе­рер, Роуан Ат­кин­сън, Брен­да Ба­ке и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал, с. 8, еп. 6, 7 15:00 “Се­мей­ство Флинт­стоун” – ко­ме­диен се­риал 17:30 “С­та­жан­ти”- ко­ме­диен се­риал, с. 1, еп. 17, 18 18:30 “Бъ­лга­ри на три мо­ре­та”
/п./- ко­ме­дий­но реа­ли­ти, еп. 3 19:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с.10, еп. 9 20:30 “С­мо­тан­яци” – ек­шън, ко­ме­дия, САЩ, 1991, ре­жи­сьор Джим Ей­бръ­хамс, в ро­ли­те Чар­ли Шийн, Ка­ри Ел­уис, Ва­ле­рия Го­ли­но, Джон Кра­йър, Ке­вин Дън, Лоид Бри­джис и др. 22:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че”- сериал, с.10, еп.10 23:30 “Се­мей­ство Флинт­стоун” – ани­ма­цио­нен се­риал 01:00 “С­ве­тов­на фе­де­ра­ция по кеч: Пър­вич­на си­ла” 02:00 “К­луб Ве­се­лие”
/п./ – ко­ме­диен се­риал, с. 4, еп. 2 03:00 “Ш­оу­то на шан­та­ви­те ри­сун­ки” /п./- ани­ма­цио­нен се­риал 04:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия”
/п/- ко­ме­диен се­риал, с.9, еп. 8, 9

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ 

05:30 “П­рос­ти ми” – се­риен филм /п/ 07:00 “В­ио­ле­та” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не на НТВ11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на НТВ 12:00 Но­ви­ни­те на Но­ва 12:30 Те­ма­та на Но­ва 13:00 “А­ме­ри­кан­ски пай 3: СВАТ­БА­ТА” – с уч. на Джей­сън Бигс, Шон Уилям Скот, Али­сън Хъ­ни­ган, Еди Кей То­мас, То­мас Иън Ни­ко­лас, Дже­нюъ­ри Джоунс, Юд­жийн Ле­ви, Фред Уи­лърд и др. 15:00 “Се­мей­ство Флинт­стоун” – с уч. на Джон Гуд­ман, Ели­за­бет Пър­кинс, Рик Мо­ра­нис, Роу­зи О’­До­нъл, Кайл Мак­лок­лън, Хо­ли Бе­ри, Ели­за­бет Тей­лър и др.17:00 “Ме­жду нас ка­за­но” – пре­да­ва­не на НТВ 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не на НТВ 19:00 Но­ви­ни­те на Но­ва – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00“Т­вър­де лич­но” – с уч. на Лиъм Ний­сън, Ма­ги Грейс, Фам­ке Ян­сен, Ксан­дър Бър­кли, Хо­ли Ва­лънс и др. 22:00“С­мър­то­но­сен про­тив­ник” – с уч. на Джей­ми Фокс, Дже­рард Бът­лър, Колм Мий­ни, Брус Мак­гил, Лес­ли Биб, Ре­джи­на Хол и др. 00:10 “В­същ­ност е за­бав­на ис­то­рия” – с уч. на Киър Гил­христ, Ема Ро­бъртс, Зак Га­ли­фа­на­кис и др. 02:10 “А­ме­ри­кан­ски пай 3: СВАТ­БА­ТА” – с уч. на Джей­сън Бигс, Шон Уилям Скот, Али­сън Хъ­ни­ган, Еди Кей То­мас, То­мас Иън Ни­ко­лас, Дже­нюъ­ри Джоунс, Юд­жийн Ле­ви, Фред Уи­лърд и др./п/

Но­ва Спорт 

10:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Ва­лен­сия Бас­кет, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 11:30 Бас­кет­бол: Хер­ба­лайф Гран Ка­на­рия – Мон­та­кит Фуен­лаб­ра­да, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 13:00Фут­бол: Уот­форд – Сън­дър­ланд, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша Ли­га, пов­то­ре­ние 15:00 Фут­бол: Ми­луол – Брад­форд Си­ти, вто­ри по­лу­фи­на­лен пле­йоф в Ли­га 1, ре­ванш, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Еве­ртън – Но­рич Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша Ли­га, пов­то­ре­ние 19:00 “К­ла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га” – Уест Бро­мич Ал­биън – Ли­вър­пул (02-03), пов­то­ре­ние 19:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 34-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:15 Хо­кей на лед: Вто­ри по­лу­фи­нал на Све­тов­но­то пър­венс­тво 2016, ди­рек­тно, във вто­ра­та пау­за – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, ди­рек­тно 22:30 Фут­бол: Стоук Си­ти – Уест Хям Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша Ли­га, пов­то­ре­ние 00:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, пов­то­ре­ние 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

ТВ 7 

05:40 “Те­рми­нал 7: Град на ан­ге­ли” – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не 06:30 Дет­ска ани­ма­ция 07:15 “К­луб Уинкс”, ани­ма­ция 09:00 “Ми­ни мис и ми­ни мис­тър” с Ил­иа­на Ба­лий­ска – дет­ско пре­да­ва­не 09:30 “О­ма­гьо­са­но­то езе­ро” – иг­ра­лен филм 11:00 “Ка­кво ви за­бър­ка Лео”, ку­ли­нар­но шоу с во­дещ Лео Биан­ки 11:30 “Д­нев­ни­кът на Ве­не­та”, ток­шоу с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва, /п./ 12:30 Не­раз­ка­за­ни при­каз­ки, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Те­рми­нал 7: Град на ан­ге­ли” 14:00 “З­лат­на­та вра­та”, иг­ра­лен филм 16:15 “Но­ви­те до­сие­та” – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не16:45 “Вой­на­та на ко­лед­ни­те лам­пич­ки”, иг­ра­лен филм 18:30 Сут­ре­шен блок, ко­ме­диен се­риал, Бъл­га­рия19:30 “К-19”” – иг­ра­лен филм 22:15 “Фей Грим” – иг­ра­лен филм 00:30 “За­че­ва­не­то не­въз­мож­но”, иг­ра­лен филм02:30 “З­лат­на­та вра­та”, иг­ра­лен филм /п/ 04:25 “Фей Грим” – иг­ра­лен филм /п./

КА­НАЛ 3 

07:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 “Без мон­таж” 08:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 08:10 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 09:00 “Пулс” 10:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 11:30 ТОП ШОП 11:45 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 13:15Из­бра­но от “Денят на жи­во” 13:45 ТЕ­ЛЕ­МАР­КЕТ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 ТЕ­ЛЕ­МАР­КЕТ 15:00НО­ВИ­НИ 15:10 “В­се­ки сле­до­бед”, из­бра­но 15:45 TОП ШОП 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “В­се­ки сле­до­бед”, из­бра­но17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Арт” с Иве­ли­на Кун­че­ва 20:30 “Денят на жи­во”, из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Денят на жи­во”, из­бра­но 21:50 “С­порт в обе­кти­ва” след Лев­ски – Лу­до­го­рец23:00 “Пулс”/п/ 00:00 Фут­бол: “В” гру­па /п/ 02:00 – 08:00 – Пов­то­ре­ния

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене