Започва процедура по избор на членове на Съвета на децата в Благоевград

Община Благоевград стартира процедура за избор на нови членове на Съвета на децата. Срокът за подаване на кандидатури е от 1 април до 24 май 2023 година, като те следва да бъдат входирани на гише „Деловодство“ в общинска администрация или да бъдат изпращани на имейл kmet@blgmun.com.

Документите за кандидатстване са по образец и могат да бъдат изтеглени от следните линкове: http://www.blagoevgrad.bg/…/Formulyar_za_kandidatstvane.docx
www.blagoevgrad.bg/files/Obraztsi/Motivatsiono_pismo.docx .
Кандидатурите трябва да бъдат на деца от 13 до 16-годишна възраст, които отговарят на критериите като активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, както и да притежават организаторски умения. Необходимо е да има доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на други деца. Освен това трябва да има и възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:
– Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
– Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
– Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
– Индивидуални кандидатури.

Комисия, съставена от експерт от общинска администрация, представител на местните медии, общински съветник, представител на бизнеса, представител на НПО или социална услуга ще разгледа предложените кандидатури. Тя ще изготви предложение, съдържащо 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление, класирани в низходящ ред. Предложенията ще бъдат предоставени на кмета на Благоевград Илко Стоянов за утвърждаване. Процедурата ще приключи до 15 юни 2023 година.

Като държава – страна по Конвенцията на ООН за правата на детето, България е потвърдила своя ангажимент за подкрепа на детското участие и е предприела мерки за гарантиране на ефективно и активно участие на децата на местно и национално ниво за насърчаване прилагането на практически механизми за пълноценно участие на децата на всички равнища на вземане на решение.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), от самото си създаване, е възприела практиката голяма част от дейностите да се извършват съвместно и съгласувано с децата.
През 2003 г. е създаден Съвета на децата, като консултативен орган към председателя на ДАЗД. Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата.
В Съвета на децата има представители (титуляр и заместник) на 28-те административни области в България, като също така е дадена възможност за включване и на 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене