Общината в Дупница е санкционирана с 42 хиляди лева по европроект

Санкция в размер на 10 процента, в размер на 42 хиляди лева, по проект на ОП „Региони в растеж 2014-2020“, е наложена на Общината в Дупница във връзка с изграждането на центъра за временно настаняване, става известно от решение на Кюстендилския административен съд.

Центърът, с капацитет от 10 места за настаняване, заработи през лятото на миналата година.

Решението на управляващия орган за определяне на финансова корекция е мотивирано с констатирани нарушения на ЗОП при възлагане на обществената поръчка. Управителният орган е приел, че обществената поръчка е осъществена при наличието на незаконосъобразни критерии за подбор, което намалява конкуренцията и има възпиращ ефект спрямо потенциалните участници.

Съдът е сметнал, че тезата на Община Дупница, че оперативната ѝ самостоятелност като възложител предполага свобода при определяне на критериите за подбор на предложенията, е неоснователна. „В случая неправомерните ограничения за потенциални участници, като следствие от допуснатите нарушения при провеждане на обществената поръчка, намаляват броя на кандидатите, които биха участвали в процедурата, а максимално широкият кръг участници е предпоставка за постигане на възможно най-благоприятни финансови резултати за възложителя и бюджета“, пише в решението на съда.

Според съда е налице и третият елемент от фактическия състав на нередността – нарушението да има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС. Община Дупница е осъдена да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и деловодни разноски в размер на 360,00 лв. за юрисконсултско възнаграждение.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене