Над 800 дка са залесени със сухоустойчиви дървета от ЮЗДП за 4 години

Днес честваме Международния ден на гората. Той се отбелязва вече 50 години, от 1972 г., в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. На този ден вниманието в целия свят се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на горите на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.

Тази година Международният ден се провежда под мотото: „Ролята на горите за осигуряване на устойчиво производство и потребление”. Устойчивото управление на горите и използването на техните ресурси са ключови в борбата с климатичните промени. Свидетели сме на екстремни метеорологични явления – продължителни суши, горещини, пожари, бури, порои, които често водят до загуба на гори. А с горите губим и жизненоважните ползи, които природата ни предоставя – чист въздух, питейна вода, храна, лекарства и енергия, защита от ерозия.

Климатични прогнози до 2100 г. за Югозападния регион сочат засилване на летните суши, повишаване на температурите с 3-4 градуса и зачестяване на климатичните аномалии. Подобни крайности водят до забавяне на растежа и дори до преждевременно загиване на определени по-слабо устойчиви дървесни видове. Промяната на условията обаче се случва много по-бързо от способността на растенията и дървесните видове да реагират на нея. Това, което е видно, са променящите се условия. Затова отговорът на лесовъдите е в промяна на начина, по който се управляват горите, включително засаждането на дървета, които са по-подходящи за новите климатични условия.

За да запази здрави и жизнеспособни българските гори, Югозападното държавно предприятие с партньорски организации от Словакия, Унгария, Румъния и Чехия работят съвместно по международен проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”. В рамките на проекта CLIMAFORCEELIFE, който се финансира по програма LIFE – „Действия по климата” на ЕК, се тестват иновативни методи за управление на горите, които могат да доведат до повишаване на устойчивостта им към изменението на климата.

В днешно време много страни са изправени пред предизвикателства в областта на горите. На проведената през 2021 г. в Братислава конференция CLIMAFORCEELIFE всички се обединиха в извода, че „Горите не могат да избягат от вредното въздействие, ние трябва да им помогнем там, където са – да увеличим тяхната устойчивост и стабилност. Трябва да управляваме горите, но основният компонент следва да бъде нарастване на биоразнообразието, а не само залесяването.“ В тази връзка на територията на ЮЗДП адаптирането на горите към климатичните промени ще се случва в няколко аспекта. В обектите с изкуствени насаждения от бял бор ще се провеждат дейности, стимулиращи възобновяване с естествени широколистни видове, с помощта на модерни методи и специализирана горска техника. В най-южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев ще се направят експериментални залесявания с устойчиви на засушаване дървесни видове: космат дъб, пърнар, корков дъб, каменен дъб, валонея, брутски бор, атласки кедър, обикновен кипарис и черен бор.

Залесявания със сухоустойчиви дървесни видове на територията на ЮЗДП се извършват още от 2018 г., като към момента са създадени над 800 дка горски култури. Голямата цел е постигането на положително въздействие върху тях и техните местообитания, превръщайки изкуствените гори в естествени, като по този начин се осигури и по-голяма устойчивост към промените в климата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене