Община Благоевград осигури функционирането на Областен информационен център за следващите 2 години

Община Благоевград подписа договор за безвъзмездно финансиране по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Благоевград през периода 2022-2023 г.“, Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“.

В рамките на проекта Областен информационен център – Благоевград ще продължи да развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост за възможностите, които предоставят ЕСИФ, осигуряване на лесен и равнопоставен достъп на жителите и организациите до информация чрез разнообразни публични канали и средства, осигуряване на прозрачност за използваните средства в област Благоевград, както и популяризиране и мултиплициране на вече изпълнени проекти и постигнати резултати на територията на областта.

Стойността на договора е в размер на 250 000,00 лв., като срокът за изпълнение е 2 г.
Основните дейности за изпълнение по проекта са: осигуряване на ефективна работна среда и условия на труд, възнаграждения на служителите на Областния информационен център; разработване и разпространение на информационни и промоционални материали; организиране, провеждане и участия в информационни събития/кампании и работа с медии.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене