Нова ключова ЗАПОВЕД на Кацаров, от днес…

В документа са посочени граничните контролно-пропускателни пунктове, през които хората подлежат на здравен контрол и се допускат на територията на България

Със заповед на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров се въвеждат временни противоепидемични мерки за влизане на лица, пристигащи от други държави на територията на България от 1 декември 2021 г., съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответната държава.

Това съобщиха от пресцентъра на ГД „Гранична полиция“.

Хората, които подлежат на здравен контрол, се допускат на територията на България само през следните гранични контролно-пропускателни пунктове: ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“; ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); ГКПП „Пристанище Бургас“; ГКПП „Пристанище Варна“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Оряхово“; ГКПП „Сомовит-Никопол“, ГКПП „Русе“, ГКПП „Дуранкулак“; ГКПП „Капитан Андреево“; ГКПП „Лесово“; ГКПП „Малко Търново“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Илинден“; ГКПП „Маказа“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП „Връшка чука“; ГКПП „Калотина“; ГКПП „Олтоманци“; ГКПП „Стрезимировци“, ГКПП „Гюешево“, „ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Златарево“.

Нова ЗАПОВЕД на Кацаров: Временни мерки за влизане у нас от други държави by Blitz bg on Scribd

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Министерство на здравеопазването
 
Министър на здравеопазването
 
З А П О В Е Д
 
26.11.2021 г.
X
РД-01-977/ 26.11.2021
 документ, регистриран от:
Signed by: Olga Aleksandrova Boeva
 
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Регламент (ЕС)
2021/953
наЕвропейския парламент и на Съвета
 
от 14 юни
2021
година относно рамка за издаването,проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу,направено изследване за и преболедуване на COVID
19 (Цифров COVID сертификат наЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID
-19
иРешение №
826
на Министерския съвет от
25
ноември
 
2021 г. за удължаване срока наобявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна
 
епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 наМинистерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 наМинистерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г.
,
Решение№ 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г.
,
Решение № 426 на Министерскиясъвет от 26 май 2021 г.
,
Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. иРешение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение от Главниядържавен здравен инспектор
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 I.
 
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизане налица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 

1.12

.2021 г. до
31.03.2022
г., съобразно
оценка на разпространението на
COVID
 – 
19
в
съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони, кактоследва:
1.
Критерии
за оценка на разпространението на
COVID
 – 
19
в съответната държава
:
1.1.
 14-дневна заболяемост – общият брой на новорегистрираните случаи наCOVID-19 през последните 14 дни на 100 000 население в съответната държава;
1.2.
 седмична положителност на проведените лабораторни изследвания –относителен дял в % на положителните проби в държавата спрямо всички направени PCRизследвания и бързи антигенни тестове за инфекция със SARS-CoV-2 през последнатаседмица (последните 7 дни);
1.3.
 ниво на изследване в държавата – брой направени изследвания за инфекциясъс SARS-CoV-2 на 100 000 души от населението през последната седмица (последните7 дни);
1.4.
 идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, будещ„безпокойство“;
1.5.
 липса на достатъчно информация, на периодично актуализиране наинформацията или на достоверен източник на информация за дадена държава.
2.
 Цветови зони:
2.1.
Зелена зона:
2.1.1
. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население епо-ниска от 75 на 100 000 население; или
2.1.2
. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население емежду 75 и 200 на 100 000 население и седмичната положителност на проведенителабораторни изследвания е по-ниска от 4 %.
2.2.
Оранжева зона:
2.2.1
. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население емежду 75 и 200 на 100 000 население и седмичната положителност на проведенителабораторни изследвания е по-висока или равна на 4 %; или
2.2.2
. ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население емежду 200 и 500 на 100 000 население.
2.3.
Червена зона:
2.3.1.
 ако към момента на оценка 14-дневната заболяемост на 100 000 население епо-висока или равна на 500 на 100 000 население; или
2.3.2
. липса на достатъчно информация, на периодично актуализиране наинформацията или на достоверен източник на информация за съответната държава, илиако нивото на изследване е по-ниско от 300 проби на 100 000 население; или
2.3.3.
 ако в съответната държава се разпространява вариант на SARS-CoV-2,будещ „безпокойство“, вземайки под внимание обемите на секвениране и равнището имна предаване.
2.4.
При налична информация за установена значителна негативна промяна вепидемичната ситуация в съответната държава от зелена или оранжева зона или вотделни нейни територии, преди официалната промяна на цветовата зона на държаватапо отношение на пристигащите от нея в Република България лица могат да бъдатприлагани специфични противоепидемични мерки, обявени в Приложение № 1.
3.
 Списъкът на държавите по цветови зони, държавите, за които е установеназначителна негативна промяна в епидемичната ситуация по т. 2.4., както и държавите, скоито Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободнопреминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно илипродължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от другатадържава се съдържа в Приложение № 1.
3.1
. Списъкът по т. 3 се определя на базата на информацията, публикувана отЕвропейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) – за държавитечленки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС и ЕИП),от Световната здравна организация и Центъра за контрол на заболяванията – Атланта,САЩ – за всички държави и разпространението на варианти на „безпокойство“.
3.2
. Всички държави, извън Европейския съюз и Европейското икономическопространство и Конфедерация Швейцария, които не попадат в червена зона, съгласноинформацията по т. 3.1., се считат за държави от оранжева зона.
3.3
. Списъкът по т. 3 се преглежда периодично и при необходимост се обновява навсеки 14 дни, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може дасе обновява и по-често.
3.4.
 Информацията по т. 3 се наблюдава и подготвя от Националния център позаразни и паразитни болести.
4.
Временни противоепидемични мерки за
пристигащи лица,
съобразно цветовитезони:
4.1.
Зелена
зона
 – 
лицата се допускат на територията на страната при представянена валиден цифров
COVID
сертификат на ЕС
за ваксинация, за преболедуване или за
проведено изследване или на
аналогичен документ, съдържащ същите данни катоцифровия COVID сертификат на ЕС
.
4.1.1.
Лицата, които не представят документ по т. 4.
1
се поставят
под карантиназа 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че щепребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравнаинспекция или оправомощен от него заместник
директор
.
4.1.2.
Поставеното под карантина лице по т. 4.1.1. може да направи изследване пометода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID
19 или бърз антигенентест от посочените в Приложение
№ 2
не по
 рано от 72 часа от пристигането си встраната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината налицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата вНационалната информационна система за борба
с COVID
-19.
4.2.
Оранжева
зона
 – 
лицата се допускат на
територията на страната припредставяне на
валиден цифров
COVID
сертификат на ЕС
за ваксинация
,
запреболедуване
или за проведено изследване
или на аналогичен документ, съдържащсъщите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС
.
4.2.1
.
Лицата, които не представят документ по т. 4.
2
се поставят под карантиназа срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, чеще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравнаинспекция или оправомощен от него заместник
директор.
4.2.2
.
Поставеното под карантина лице по т. 4.2.
1
. може да направи изследване пометода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID
19 или бърз антигенентест от посочените в Приложение № 2
не по
 рано от 72 часа от пристигането си встраната.
В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината налицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата вНационалната информационна система за борба с COVID
-19.
4.3.
Червена зона
 – 
на територията на страната
се допускат само лица, които са:
4.3.1.
български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно илипродължително пребиваване на територията на Република България и членове на технитесемейства
;
4.3.2.
граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическопространство и Конфедерация Швейцария
,
на Обединено кралство Великобритания иСеверна Ирландия, на държавите по Приложение № 4 и членовете
на техните семейства,които пристигат от държава
членка на Европейския съюз, Европейското икономическопространство
,
от Конфедерация Швейцария
,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия
 
и от държава по Приложение № 4
,
и които притежават валиденцифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или за изследванепо метода на полимеразно верижна реакция за COVID
19 или равностоен на тяхдокумент по Приложение № 4
;
4.3.3
.
медицински специалисти, медицински
 
научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана супражняваната от тях професия;
 
4.3.4
.
 работници, които участват в доставките на лекарствени продукти,медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включителнопри инсталирането и поддръжката ѝ;
 
4.3.5
.
официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове направителства и др.) и членовете на техните делегации, както и
 
дипломати, членове наадминистративно
техническия персонал на задгранични представителства, служителина международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност иобществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения,както и членовете на техните семейства;
 
4.3.6
. лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 отдопълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;
 
4.3.7
. сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;
 
4.3.8
. чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българскотогражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо наМинистерство на правосъдието;
 
4.3.9.
чужди граждани, приети за обучение във висши училища на територията настраната, удостоверено с документ от съответното висше училище, извън случаите по т.5.10, както и чуждестранни студенти, извън посочените в т. 5.6., притежаващи виза тип„Д” за дългосрочно пребиваване с цел обучение;
 
4.3.10.
 лица, извън посочените в т. 4.3.1 – 4.3.9., получили одобрение отминистъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър,направено въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това сеналага от особено важни конкретни причини. За тези лица могат да се определятконкретни противоепидемични мерки, посочени в одобрението.
 
4.4
. Лицата по т. 4.3.1 и т. 4.3.3 – 4.3.10. се допускат на територията на странатапри представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или запреболедуване или аналогичен документ, или на отрицателен резултат от проведено до72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция
за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС заизследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVIDсертификат на ЕС за изследване.
4.5.
Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно илипродължително пребиваване на територията на Република България и членове натехните семейства, които не представят документ по т. 4.4 се допускат на територията настраната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място занастаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено отдиректора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от негозаместник-директор.
4.6
.
На територията на страната не се допускат лица, пристигащи от следнитедържави от червената зона: Република Мозамбик, Република Боствана, РепубликаЮжна Африка, Лесото, Есватини, Република Намибия и Република Зимбабве
,
сизключение на лицата, които са български граждани и на лицата със статут напостоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на РепубликаБългария и членовете на техните семейства.
4.7.
Българските
 
граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно илипродължително пребиваване на територията на Република България и членовете натехните семейства, пристигащи от държавите по т. 4.6.
 
се поставят под карантина за срокот 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че щепребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравнаинспекция или оправомощен от него заместник
директор.
4.8
.
Лицата по т. 4.7. задължително предоставят по електронна поща на регионалната
 
здравна инспекция, която ги е поставила под карантина, документ
 
с резултат от проведено от
 10-
тия
 
до 12
тия ден от влизането на територията на странатаизследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID
-19.
5.
 На територията на страната се допускат, без да е необходимо да представятдокументи за COVID-19, лица, пристигащи от държави извън тези по т. 4.6., които са:
 
5.1.
 водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз напътници;
 
5.2
. водачи на товарни автомобили, които извършват или приключватмеждународен превоз на товари и стоки при влизане на територията на РепубликаБългария;
 
5.3
. членове на екипажите на плавателни съдове
 
и лицата, ангажирани споддръжката на плавателните съдове,
 
които при влизането си на територията наРепублика България изпълняват служебните си задължения;
 
5.4
. членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полетиот и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата,ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;
 
5.5
. погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуватвсекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз,Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с целупражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица,които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъжседмично до
 
Република България
 
с цел упражняване на дейност като наето или катосамостоятелно заето лице);
 
5.6
. ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република Гърция,Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния ипътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с целобучение, както и ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република Българияи пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, РепубликаТурция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение;
5.7
. лица, които преминават транзитно през територията на Република България,в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията наРепублика България;
 
5.8
. деца до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в коятопопада държавата от която пристигат;
5.9
. лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигналаспоразумение на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лицасъс статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове натехните семейства, при пристигане от другата държава;
 
5.10
. граждани на Република Гърция, Румъния, Република Турция, РепубликаСърбия и Република Северна Македония, които са приети за обучение във висшиучилища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висшеучилище.
 
6.
 
При не по
малко от 5 на сто от пристигащите лица по т. 4.2. и т. 4.3., както и навсички лица по т. 4.7., се провежда изследване за
COVID-
19 с бърз антигенен тест оторганите
 
на граничния здравен
 
контрол.
7
. Лица, извън посочените в т. 5.9, които пристигат от държава, с която РепубликаБългария е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване седопускат по реда, посочен в т. 4, съобразно цветовата зона на държавата.
 
8.
 Лицата, с изключение на тези по т. 5, се допускат на територията на РепубликаБългария само през следните гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП):ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“; ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП„Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2); ГКПП „Пристанище Бургас“; ГКПП„Пристанище Варна“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Връшка чука“; ГКПП „Дуранкулак“;ГКПП „Гюешево“; ГКПП „Златарево“; ГКПП „Илинден“; ГКПП „Калотина“; ГКПП„Капитан Андреево“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Лесово“;ГКПП „Маказа“; ГКПП „Малко Търново“; ГКПП „Олтоманци“; ГКПП „Оряхово“;ГКПП „Русе“; „ГКПП „Станке Лисичково“; ГКПП „Сомовит-Никопол“ и ГКПП„Стрезимировци“.
9.
 Агенция „Пътна инфраструктура“ определя място, на което трябва да престояттоварният автомобил и водачът до отпадане на съответната забрана в случаите, при коитоводачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за другидържави, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, немогат да напуснат страната.
 
10.
 
При установяване на пътник с COVID
19 на борда на въздухоплавателносредство, което е кацнало на територията на Република България,
 
членовете на кабиннияекипаж, обслужвал пътника с
COVID-
19, не се планират за следващ полет, като сепоставят под карантина за срок от 10 дни с предписание, издадено от директора насъответната регионална здравна инспекция или от оправомощен от него заместник
директор
.
11.
По смисъла на тази заповед:
 
11.1.
 
„Държавата (територията), от която лицето пристига“ е държавата(територията)
начална точка на неговото отпътуване, независимо от престоя, свързан странзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.
 
11.2.
 
„Валиден цифров
COVID
сертификат
 
на ЕС за ваксинация
 
или аналогиченна него документ“ е
 
документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID
-19.
Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласнодокумента за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставенапоследната получена доза ваксина срещу COVID
19, пореден номер на дозата, както иобщия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование напоставената ваксина срещу COVID
19, наименование на производителя/притежателя на
 разрешението за употреба, държавата, в
 
която е издаден и наименованието на издаващиякомпетентен орган, а за сертификата на ЕС – 
 
и неговия уникален идентификатор
.
11.2.1.
 
За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен бройдози от дадена ваксина срещу COVID
19, посочени в Приложение №
3
и изтичането на
14-
дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза. За завършенваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/
AZD12
22 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer 
-BioNTech Covid-19 vaccine).
11.3.
„Валиден цифров
COVID
сертификат на ЕС за преболедуване“
 
е документ,който удостоверява, че лицето е преболедувало
COVID-19
и който е валиден за периодаот 1
1-
тия до
180-
тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана вдокумента.
 
Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница,съгласно документа
 
за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първияположителен резултат от
 NAAT
изследване и положителен резултат (Positive), данни заоргана, издаващ документа
,
държава, в която е направено изследването и неговияуникален идентификатор
.
„Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване заамплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция собратна транскриптаза (RT
PCR), циклично медиирана изотермична амплификация(LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани заоткриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS
-CoV-2 (RNA).
11.3
.
1.
 
Аналогичен на цифровия
COVID
сертификат на ЕС за преболедуване
 
документ е
 
документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID
19, и койтое валиден за периода от 11
тия до 180
тия ден, считано от датата на проведенотоизследване, вписана в документа.
 
Документът трябва да съдържа имената на лицето,изписани на латиница, съгласно документа
 
за самоличност, с който пътува, дата на раждане,
 
дата на първия положителен резултат от
PCR
изследване
 
или от бърз антигенентест
 
и положителен резултат (Positive)
,
данни за лечебното
 
заведение, извършилоизследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващдокумента
 
и
 
държавата, в която е направено изследването
.
11.4.
„Валиден цифров
COVID
сертификат на ЕС за изследване“
 
или аналогиченна него документ е
 
документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часапреди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция илиотрицателен резултат от проведен до 48 часа
 
преди влизането в страната бърз антигенентест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва дасъдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа
 
за самоличност,с който пътува, дата на раждане, вид на изследването,
 
изписан на латиница метод (PCR
или RAT) и отрицателен
 
 резултат (
 Negative),
дата и час на вземане на проба заизследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързитеантигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното
 
заведение, извършилоизследването, държава, в която е направено изследването и орган, издалсертификата/документа
,
а за сертификата на ЕС – 
 
и неговия уникален идентификатор
.
12.
За равностойни
 
на цифровия
COVID
сертификат на ЕС
 
се приемат
 
иустановените за еквивалентни
 
от Европейската комисия с акт
 
за изпълнение сертификатиза COVID
19, издадени от трета държава в съответствие със стандарти и технологичнисистеми, които са оперативно съвместими с рамката за доверие за Цифровия COVIDсертификат на ЕС
.
Списъкът на държавите, чиито сертификати за ваксинация,изследване и преболедуване на COVID
19 се считат за равностойни на цифровия COVIDсертификат на ЕС е
 
посочен в Приложение №
4.
II.
 
Заповед № РД
-01-733
от
27.08
.2021 г., изменена със Заповед №
 
РД
-01-767
от
10.09
.2021 г., Заповед № РД
-01-
794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД
-01-820
от
8.10.2021
г., Заповед
 
№ РД
-01-
874 от 26.10.2021 г.
 
и Заповед № РД
-01-954
от
19.11
.2021 г.
 
сеотменя.
 
III.
 
Заповедта влиза в сила от
1.12.
2021 г., с изключение на т.
4.6. – 4.8.
, коитовлизат в сила от 28.11.2021 г.
IV.
 
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството наздравеопазването.
 
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването наинтернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответнияадминистративен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
26.11.2021 г.
X
Стойчо Кацаров
Signed by: Stoicho Todorov Katsarov
 
 Д Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
 
 Министър на здравеопазването
 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене