Хороскоп за 10 август

ОВЕН

В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ин­те­лек­туал­ни иг­ри, знай­те, че не по­бе­да­та е важ­на, а уча­стие­то, при кое­то трябва да под­чер­тае­те ва­ши­те це­ли и за­мис­ли. Има чо­век, кой­то е го­тов да ви да­де до­бър съ­вет и да по­мог­не за реа­ли­за­ция­та на ус­пе­шен план.

ТЕЛЕЦ

Под­ходящ ден за за­поч­ва­не на всякак­ва  ра­бо­та или от­но­ше­ния. Въз­мож­но е от­дав­на да сте си на­бел­яза­ли не­що кон­крет­но, го­не­те це­ли­те си и ще ги пос­тиг­не­те. При то­ва вла­гай­те цяла­та си ду­ша и ене­ргия, са­мо та­ка ще ус­пее­те да по­ка­же­те ог­ром­но­то си же­ла­ние за по­бе­да.

БЛИЗНАЦИ

Ако мо­же да си предс­тви­те не­що, зна­чи то ще се слу­чи. Днес ще има­те шанс да до­ка­же­те то­ва на прак­ти­ка. Има­те дос­та­тъч­но си­ли и ум да го нап­ра­ви­те. През це­лия ден неп­ре­къс­на­то ще си пред­став­яте своя­та меч­та, а то­ва ще ви на­ка­ра да се опи­та­те да я реа­ли­зи­ра­те.

РАК

Ра­ци, през днеш­ния ден объ­рне­те кол­ко­то се мо­же по-гол­ямо вни­ма­ние на своя лю­бим чо­век. Раз­дай­те се в име­то на раз­би­ра­телс­тво­то и та­ка ще си оси­гу­ри­те спо­кой­ствие. Има­те въз­мож­ност да из­ло­жи­те виж­да­ния­та си по ва­жен въп­рос, из­пол­звай­те я пра­вил­но и ще уз­нае­те ис­ти­на­та.

ЛЪВ

Днеш­ният ден е под­ходящ за ра­бо­та над ма­щаб­ни проек­ти и ре­ша­ва­не на слож­ни за­да­чи. Прид­виж­вай­те се към цел­та с мал­ки крач­ки, без да прояв­ява­те пре­ко­мер­но усъ­рдие, ни­то из­лиш­на нас­той­чи­вост. Гъв­ка­вос­тта и дип­ло­ма­ция­та ще се ока­жат зна­чи­тел­но по-ефе­ктив­ни, от­кол­ко­то ул­ти­ма­ту­ми­те и “воен­ни­те дей­ствия”.

ДЕВА

То­зи ден пред­став­лява низ от не­ле­пи произ­шес­твия, на кои­то мо­же са­мо да се пос­мее­те. Най-доб­ре е да се от­да­де­те на раз­пус­ка­не, а не да се за­сед­ява­те у до­ма, чис­тият въз­дух и фи­зи­чес­ко­то на­то­вар­ва­не ще ви се от­разят доб­ре. Въз­мож­на е сре­ща с от­дав­на­шен поз­нат, кое­то са­мо ще ук­ре­пи пре­диш­ни­те сим­па­тии.

ВЕЗНИ

Бла­гоп­рия­тен ден за про­фе­сио­нал­на дей­ност, се­мей­ни ра­бо­ти и ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви въп­ро­си. Въз­мож­но е не­гол­ямо из­ди­га­не в служ­ба­та, как­то и поя­ва на но­ви въз­мож­нос­ти и ин­те­рес­ни пред­ло­же­ния. Ва­ша­та пред­паз­ли­вост ще по­мог­не да се зао­би­колят под­вод­ни­те ка­мъ­ни и ка­па­ни­те, за­ло­же­ни от не­доб­ро­же­ла­те­ли.

СКОРПИОН

От­дав­на­шен кон­фликт ще се ре­ши във ва­ша пол­за днес. По-слож­на си­туа­ция се оче­рта­ва в лич­ния ви жи­вот. В ро­ман­тич­ния няма място за от­стъп­ки и ком­про­ми­си, а все­ки ще се опи­тва да пос­тиг­не свое­то на всяка це­на. Род­ни­ни­те няма да са мно­го вни­ма­тел­ни към Вас и мо­же да иг­но­ри­рат важ­на ин­фор­ма­ция.

СТРЕЛЕЦ

Бъ­де­те по-тър­пе­ли­ви в лич­ни­те от­но­ше­ния днес. Въз­мож­ни са раз­ног­ла­сия с ва­ша­та по­ло­вин­ка и от то­ва ще пос­лед­ват не­нуж­ни спо­ро­ве. Ще се на­ло­жи или да тър­пи­те скан­да­ли и кап­ри­зи, или да ги из­бягва­те. Из­бо­рът си ос­та­ва за вас. Па­зе­те се от зло­по­лу­ки в ра­бо­та­та си. Някои от вас ще се занимават с неща, които не са от техните технически възможности. Търсете помощ!

КОЗИРОГ

Денят ще бъ­де ус­пе­шен прак­ти­чес­ки във всяко от­но­ше­ние. Необ­хо­ди­мос­тта да ста­не­те по-дис­цип­ли­ни­ра­ни, сдър­жа­ни и ико­но­мич­ни няма да ви се стру­ва не­що нео­би­чай­но, а и на­пъл­но ще се съг­ла­су­ва с някои от ос­нов­ни­те чер­ти на ва­шия ха­рак­тер. Съгласявайте с началниците си и ще избегнете конфликтите. Доб­ре ще е да не си пра­ви­те днес но­ви пла­но­ве.

ВОДОЛЕЙ

На ва­шия лю­бим чо­век днес ще му бъ­дат необ­хо­ди­ми някои зна­ния, кои­то пре­ди вре­ме е по­чер­пил от раз­го­вор с вас. За­то­ва се пос­та­рай­те да об­съ­ди­те с не­го кол­ко­то се мо­же по­ве­че въп­ро­си, кои­то мо­гат да го ин­те­ре­су­ват. Бър­зо ще ус­пее­те да се спра­ви­те с вът­реш­ни­те си про­ти­во­ре­чия и да дос­тиг­не­те ду­шев­но рав­но­ве­сие. Заложете на контактите си днес, ще са ви от полза.

РИБИ

Нелош ден за ра­бо­та. Мо­же да се въз­пол­зва­те от ста­ри връз­ки, за да за­вър­ши­те ра­бо­та­та над важ­ни проек­ти, или да се прид­ви­жи­те нап­ред по пътя към цел­та. Не се при­тесн­явай­те да на­помн­яте за се­бе си на от­дав­наш­ни парт­ньо­ри и пок­ро­ви­те­ли, те ще ви се при­те­кат на по­мощ. Ве­чер­та ще пре­ка­ра­те с приятели и в от­лич­но нас­трое­ние ще премине срещата ви.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене