Млад фермер, ЮЗУ абсолвент, заплашен от конкурент заради 40 дка ливади: Ще те убия, ще те фалирам…

 photo_verybig_348419

Двама фермери от с. Блажиево, община Бобошево, се скараха за 40 дка общински ливади и стигнаха до прокуратура в Дупница. Младият фермер от село Блажиево Костадин Шушков е взел под наем 40 дка общинска мера в землището на селото. Предишната годи­на мерата е била стопанис­вана от Георги Малинов от същото село, който отглеж­да крави, кози и овце. Той е най-едрият фермер в района. След като разбрал, че лива­дата вече ще се стопанисва от Костадин Шушков, той за­почнал да сипе закани, че ще забрани да се изкупува млякото от 80 овце, които от­глежда в стопанството си Костадин. Заплашеният е по­дал жалба в прокуратурата в Дупница, тя е входирана на 11.06.2014 г. с № 1162/14. Пред репортер на „Струма“ фермерът К. Шушков разка­за: „В жалбата описах за еже­дневния тормоз над родите­лите ми, съобщих, че Георги Малинов е наредил на Асен Орозов да не изкупува мляко­то от овцете ни. Вече две сед­мици губим по 55 лв. на ден. Чудим се какво да правим с 30-40 л мляко всеки ден. Правим сирене, но не можем да смогнем с работата. Раз­даваме млякото без пари на приятели, но това не може да е без край. Изхранваме пра­сето с чисто овче мляко.

Бяхме в добри отношения с Георги Малинов, но след ка­то взех мерата под наем, от­ношенията ни се влошиха. Тогава започнаха и заплахи­те срещу мен и родителите ми, че ще ме измъкнат от вкъ­щи и ще ме пребият, че ще направи така, че да фалира­ме. Ние отглеждаме овце от 50 г. Още дядо ми е отглеж­дал овце. Аз бях 3-4 клас, ко­гато започнах да помагам в обора. Сега съм на 24 г., мо­га да отида да работя в чуж­бина, но родителите ми са болни… Трябва да остана в България и да работя. Регис­трирах се като „Млад фер­мер“, за да продължа тради­цията на семейството. В мо­мента готвя дипломна рабо­та. Завършвам „Мениджмънт“ в ЮЗУ – Благоевград“, разка­за Костадин Шушков.

Бащата на Костадин – Па­вел Шушков, дълги години е работил като шофьор. Овце­те наследил от баща си. По времето на социализма от­глеждали 120 глави овце.

„Тогава нещата бяха по- организирани, начисляваха пари и за масленост на млякото. Колкото по-висока е масленост, толкова по- висока е цената. Сега по-заможният и с големи връзки може да нареди да не изку­пуват млякото ти и да те фа­лира. Този сезон животните са на паша и не отиват много пари за прехраната им. Но сега е моментът да се заделят пари за фураж за зимата. През зимния сезон овцете из­яждат по 30 кг фураж и 40 ба­ли сено на ден. Накарах сина си да пусне жалба до проку­ратурата, нещата да се решат по закон. Той е млад, може да налети на бой, ако го пре­дизвикат, и да стане беля.

Цял живот работих като шофьор на камион в бивше­то МТС. С бившия кмет на Дупница Атанас Янев сме ра­ботили на полето. През лято­то той работеше като комбайнер. Баща му Алекси Та­сев беше шеф на МТС-то. Между другото приработвах и майсторска работа. Рабо­тил съм в строителството. Ако бях млад, веднага зами­навах за чужбина. Нямаше да остана и секунда тука. Каз­вам на сина ми да бяга и да се спасява от мизерията с ов­цете, но той не иска заради мен и съпругата ми. Ние сме възрастни, болни и имаме нужда от него“, заяви Павел Шушков. Той се надява про­куратурата да се задейства и проблемът да се реши по за­конен ред.

Вестник „Струма“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене