ПЕТРИЧ РАЗПАЛИ ЕДНА БОЛНА ЦЪРКОВНА ТЕМА

Войните на калимавките

Свещеник, осветил къщата на Ванга, разбуни духовете в Петрич. Невро­копският митро­полит Серафим набелязва отец Ангел Кочев още през 2014 г. Пет години по-късно успява да го пре­махне от местно­то архиерейство и да вдигне гра­да на бунт, който въстава срещу решението му. Но това съвсем не е първият слу­чай на митропо­лит, разгневил вярващи.

През 2017 г. пловдивският духовник Ни­колай си навлече гнева на паството заради отец Тодор от Рибната църква в Асе­новград. След 44 г. служба в храма, известен с рибките в аязмото, които изпълня­ват желания, той сам подаде оставка, но синът му разкри, че е бил подложен на на­тиск. Митрополит Нико­лай го тормозел, защото му противоречал. Све­щеникът твърди, че от митрополията искат да го отстранят, и затова в нея са назначени още двама попове. Мотивът бил, че отец Тодор щял да бъде зает с общест­вени дела, тъй като е обявен за почетен граж­данин на Асеновград. Заради голямото об­ществено недоволство свещеникът не е напълно от­лъчен от църквата. Няколко дни по-късно той бе върнат, но не в храма „Св. Богоро­дица Благовещение“, а в в църквата „Св. Иван Рилски“, която също се намира в Асе­новград.

Същата година мъже псу­ват като хамали, жени кре­щят разгневени в Сапарева баня срещу архиерейския наместник на Дупнишка духовна околия отец Геор­ги Паликарски. Повод за нападките е решението му да пенсионира отец Георги Марков от храма в Пани­чище. Според прокудения духовник архиерейският на­местник му поискал подкуп от 1000 лв. След като не го получил, издал заповед за не­го­вото пен­си­они­ране. Са­мият отец Георги Паликарски отрича обвиненията и остава кате­горичен в решението си въ­преки протестите на миря­ните.

През 2014 г. свиленград­ският свещеник Януарий е уволнен от храма „Свети Йоан Рил­ски Чудотворец“. Отецът е освободен със заповед на Ста­розагорския митро­полит Галактион.

„В същото време получих и пълно за­прещение да служа в цялата Староза­горска епархия“, по­яснява уволненият поп.

Той заявява, че не му е извест­на при­чината за осво­божда­ването му. В духовни­те среди са на мнение, че това ре­шение не е взето от владиката, тъй като е известно, че здpaвocлoв­нoтo мy cъcтoяниe по това време e влошено. Чле­нове на цъpкoв­нoтo нacтoятeлcтвo на храма изразяват опасе­ния, че по-скоро целта била разчистване на пътища. След масовото недоволство и подпис­ката с над 1500 подписа отец Януарий е реабили­тиран.

Миналата година в Пещера тръгна друга под­писка срещу изненадващото пенсиониране на отец Иван Каменаров, който служи в храм „Света Богородица“ в родопското градче. Според хората рано сутринта църк­вата, в която служил отец Иван, била запечатана и бо­жият служител не могъл да си вземе дори личните вещи. На негово място е назначен отец Георги Глухчев, който според проучване в Търгов­ския регистър се оказва и собственик на погребална агенция. Опитите на вярва­щите да върнат любимия си свещеник удрят на камък.

Един от най-емблематич­ните случаи е този на отец Дионисий от храма „Св. Александър Невски“ в сто­лицата. На Великден той си позволи да поръча заря за празника, зара­ди което получи остра критика от Светия си­нод и от миряните. Предсе­дателят на храма бе обви­нен, че нарушава каноните на църквата, и остана без расо.

През 2014 г. духовните среди са разтресени и от грозен гей скандал. Отец Ав­густин, използвал прякора „баба Гуси“, и архимандрит Пахомий бяха разкрити от порноклипче в Троянския манастир. Сексоргиите не са приоритет само на тази обител. Похотливи монаси са разобличени и в Рилския манастир. Свещениците се напиват до безпаметност, после се отдават на хомола­ски без никакъв свян. Всич­ки са отстранени от богослу­жения.

ПАОЛО КОРТЕЗИ ЕДВА НЕ БЕ ИЗГОРЕН НА КЛАДА

Католическият свещеник Паоло Кортези едва не бе изгорен на клада в Белене. През март 2017 г. духовни­кът приюти семейство Алба­хри – бежанци от Сирия, по­лучили статут и документи за легален престой у нас.

Но си навлече гнева на местни националисти и след серия протести, заплахи и дори палеж на храма се­мейството напусна Белене. Малко след тях заради за­плахи за живота си и отецът бе принуден да се върне в Италия. Събра се петиция в негова подкрепа и няколко месеца по-късно той се вър­на да служи отново в града. По това време бе отличен и с наградата „Човек на годината“ за принос към правата на чове­ка.

ГОНЯТ ПОП ОТ УЧИЛИЩЕ

Директор изгони свеще­ник от варненско училище.

По предварителната уго­ворка отец Ясен от местния храм „Св. цар Борис“ трябва да отслужи водосвет на 15 септември 2007 г. Въпреки уговорката директорът Ме­тин Низам гони позорно ду­ховника с обяснението, че в училището има мюсюлмани, които могат да се обидят. Пред погледа на учениците и гостите, сред които общин­ски съветници, Низам посочил вратата на пра­вославния све­щеник. По-къс­но се появява информация, че за въпрос­ния директор са постъпвали множество оплаквания, спо­ред които в училището се го­вори основно на цигански и турски, а децата са освобож­давани от час, за да посеща­ват джамия.

Ваня Георгиева

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене