Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 3 август! Кошмарен ден за три зодии

Published

on

Овен

Днес избягвайте крайностите на работното си място. Постарайте се да се придържате към златната среда, защото благодарение на нея ще постигнете много повече. Раздвижете социалния си живот, дори и това да е в противовес с очакванията на интимната ви половинка.

Телец

Днес се съсредоточете върху уточняването на конкретни детайли в материално отношение. Приведете в отличен ред документите си и избягвайте подписването на споразумения, особено ако не сте сигурни дали ще ви осигурят желаната стабилност в материалната сфера.

Близнаци

Днес мнозина от вас ще поемат нови делови задължения, които със сигурност ще обхванат голям период от близкото бъдеще. Именно сега ще можете да обмислите внимателно своите ангажименти, свързани с тях и какво заплащане е най-реално.

Рак

Днес правилната нагласа ще ви помогне, както в службата, така и на водените от вас делови преговори. Осъществените от вас пътувания на този етап от време ще ви носят редица позитиви и най-вече ще срещнете нови приятели.

Лъв

Днес е изключително важно да владеете емоциите си, дори и това да е свързано с някои компромиси, които определено не са по вкуса ви. Мнозина от вас ще се радват на благоприятно стечение на обстоятелствата, които можете да използвате за значителното увеличаване на приходите ви.

Дева

Днес ще постигате конкретни резултати както благодарение на добрия шанс, така и на усиления ви труд. Не избързвайте със заключенията по отношение на застигналите ви събития, тъй като това отношение ще ви наложи и редица ограничения.

Везни

Текущите проблемите ще ги решавате в движение, като ще се стараете да работите така, че околните да остават доволни наред с вас. Ще се справите. В определени моменти ще срещате трудности в отношенията си с човек от обкръжението ви, но с компромиси и от двете страни ще ги преодолеете.

Скорпион

Днес ще останете поласкани от нечие внимание. Търпението и старанието ви да се справите с всяка ситуация, в която попадате, ще ви помогне да не оставяте нерешен проблем. Възможно е да възникнат недоразумения, но скоро ще се изяснят причините и ще отпаднат притесненията ви.

Стрелец

Денят ви ще бъде натоварен, но ще останете удовлетворени от свършеното. Да подобрите отношението си към проблема на близък човек е нещо, което ще ви направи по-добри и сърдечни. Разчитат на вас за помощ. В личен план ви предстоят вълнуващи моменти.

Козирог

Старайте се да разбирате и вниквате в позицията на хората, с които работите. Ако тя е различна от вашата, бъдете сдържани и не проявявайте излишна емоционалност. Така ще сте сигурни, че няма да изтълкуват погрешно думите ви. Ще имате възможност да разрешите личен проблем.

Водолей

Днес голяма част от вас лесно ще могат да установят контрол върху живота си, особено като имате ясна представа за стремежите си. Готовността ви за намиране на компромиси ще ви помогне да сте в отличен професионален или личен тандем с интимната си половинка.

Риби

Днес избягвайте стресовия начин на живот. По-добре се опитайте така да изградите служебната си програма, че да разполагате с време и за отмора и за срещи с приятели. На част от вас ще се наложи да постигнат съгласие с интимната си половинка по конкретни въпроси от личен или битов характер. факти.бг

Хороскоп

Хороскоп за 19 януари

Published

on

ОВЕН

Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­сио­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ли­це е про­фе­сио­нал­на пром­яна, коя­то е по­лез­на, в някои слу­чаи е свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Ще ос­та­ви­те на по-за­ден план лич­ни­те си ан­га­жи­мен­ти.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник вие мо­же­те да дей­ства­те уси­ле­но за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Във втор­ник за­ни­ма­ния­та ви ще са ус­пеш­ни. Мно­зи­на, об­ла­да­ни от ми­съл­та за лич­ния си биз­нес, ще имат необмислени дей­ствия на ра­бот­но­то си място. Не пре­диз­вик­вай­те гне­ва на на­чал­ни­ци­те си, не спо­ре­те днес и не изи­сквай­те мно­гo от околните.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник Близ­на­ци­те ще имат реал­ни ос­но­ва­ния да се по­чувс­тват щас­тли­ви, за­що­то техните же­ла­ния и стре­ме­жи ще бъ­дат из­пъл­не­ни в най-ско­ро вре­ме. Пъл­но­та­та на то­ва из­пъл­не­ние не във всич­ки слу­чаи ще бъ­де стоп­ро­цен­то­во, но то­ва няма да ос­та­ви не­га­тив­но впе­чат­ле­ние при пове-чето Близнаци. Проя­ве­те по­ве­че бла­го­ра­зу­мие.

РАК

На­ли­це са вът­реш­ни при­тес­не­ния, кои­то мал­ко ви сму­ща­ват, но е си­гур­но, че няма да пов­лияят вър­ху раз­ви­тие­то на деня. С из­вес­тни труд­нос­ти пре­ми­на­ва про­фе­сио­нал­ният ден, но те са по-ско­ро на пси­хи­чес­ко ни­во. Ед­на сре­ща ще ви да­де пъл­но ус­по­кое­ние от­нос­но ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си. Де­ло­ви­те раз­го­во­ри ще са ус­пеш­ни.

ЛЪВ

Втор­ник съз­да­ва впе­чат­ле­ние за не­дос­та­тъч­на ак­тив­ност при Лъ­во­ве­те. Не е из­клю­че­но след де­ло­ва сре­ща да не се слу­чи оча­ква­но­то раз­ви­тие за вас и да не от­го­варя на стремежите ви. По от­но­ше­ние на про­фе­сия­та ви се­га няма зат­руд­не­ния. Най-доб­ри кон­так­ти днес ще има­те с прия­те­ли, на чия­то по­мощ и добър съвет се над­ява­те.

ДЕВА

Ус­тре­мен е то­зи ден за вас. Дей­ствия­та ви са пра­вил­ни и ре­зул­та­ти­те от то­ва няма да за­къс­неят. В де­ло­вия си жи­вот бъ­де­те убе­де­ни, че в най-ско­ро вре­ме ще по­лу­чи­те оно­ва, към кое­то се стре­ми­те. Биз­нес­ме­ни­те трябва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те със съд­руж­ни­ци­те си. Не са из­клю­че­ни из­ма­ми или преда-телства.

ВЕЗНИ

Пром­яна­та през из­ми­на­ли­те дни за Вез­ни­те бе­ше из­раз на но­во раз­ви­тие, кое­то при някои се поя­ви час­тич­но. Се­га необ­хо­ди­мос­тта от пром­яна на ва­ши­те кри­те­рии или на на­чи­на ви за во­де­не на де­ла­та, как­то и на лич­но ни­во, е съв­сем на­ле­жа­ща. При някои днес пред­стои пъ­ту­ва­не в чуж­би­на и прия­тни сре­щи. Неочаквани приходи от хазарт.

СКОРПИОН

Оби­кно­вен ден за Скор­пио­ни­те, но по-за­си­ле­ни мо­гат да бъ­дат кон­так­ти­те ви днес. Вър­ху вас дей­стват из­вес­тни ог­ра­ни­че­ния, с кои­то трябва да се съоб­раз­ява­те и дей­ствия­та ви да бъ­дат пре­ме­ре­ни. На някои пред­стои да из­вър­шат дей­ствия, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­ция. Не от­ла­гай­те ра­бо­та­та си и те­ку­щи­те за­дъл­же­ния.

СТРЕЛЕЦ

Дос­та мрач­ни сте във втор­ник и мно­зи­на ве­че в от­чая­ние­то си поч­ти не виж­дат из­ход от си­туа­ция­та на стаг­на­ция. Вие сте в края на то­зи мра­чен пе­риоди не пре­неб­рег­вай­те доб­ри­те по­ка­за­те­ли, за това. Оне­зи, кои­то са оча­ква­ли да за­губят ра­бо­та­та си, ще ос­та­нат на място­то си, но ще претърпят временно материални загуби. Ще бъде понижено трудовото им възнаграждение.

КОЗИРОГ

Ус­пе­шен втор­ник за ро­де­ни­те под Ко­зи­рог, ще се рад­ва­те на ис­тин­ско ус­по­кое­ние по­ра­ди из­пъл­не­ние на всич­ки­те ви на­ме­ре­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. При някои е въз­мо­жен път, кой­то доп­ри­нася за реа­ли­за­ция­та им. С по-гол­ямо вни­ма­ние трябва да се от­нас­яте към от­кри­ти­те си вра­го­ве. Не давайте израз на чувствата и неприязънта си към тях, приспете внимането им.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник е свър­зан с реа­ли­за­ция на лич­ни де­ла и лю­бо­вен ус­пех при Во­до­леи­те. Денят има сла­бо не­га­тив­но раз­пре­де­ле­ние в ра­бо­та­та ви и емо­ции­те у някои от вас ще бъ­дат на по-ви­со­ко от оби­чай­но­то ни­во. Не би­ва да ви при­тесн­ява, тъй ка­то няма не­га­ти­вен ефект за вас. Прояв­явай­те по-гол­яма ак­тив­ност в дей­ствия­та си и ще спечелите одобрението на началниците ви.

РИБИ

Втор­ник за­поч­ва ка­то оби­кно­вен ден, но се­га има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на свои­те пла­но­ве или за по­лез­ни дей­ствия с хо­ра, на кои­то вярват. Ра­бот­ният ви ден е не­за­до­во­ли­те­лен и ве­роя­тно мно­зи­на от вас ще бъ­дат страш­но нер­вни. Не се под­да­вай­те на емо­цио­нал­ни реак­ции, за­що­то то­ва води до кон­флик­ти и ядове, както и негативно отношение към вас.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 18 януари

Published

on

ОВЕН

В по­не­дел­ник спо­кой­ствие­то ви об­гръ­ща в уют­на­та си прег­ръд­ка, пред­раз­по­ла­гай­ки мно­го от вас към без­дей­ствие и от­пус­на­тост. Но днес ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и има­те доб­ри въз­мож­нос­ти да прид­ви­жи­те важ­ни де­ло­ви въп­ро­си към край­на­та фа­за на тяхна­та реа­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те имат мно­го пла­но­ве и съ­що тол­ко­ва мно­го пред­ло­же­ния, кои­то в пос­лед­но вре­ме са им нап­ра­ве­ни за реа­ли­за­ция в раз­лич­ни сфе­ри – от чис­то про­фе­сио­нал­ни до биз­нес дей­ност. Се­га сте из­пра­ве­ни пред из­бор, кой­то чес­то па­ра­ли­зи­ра спо­соб­нос­тта за реал­на пре­цен­ка.

БЛИЗНАЦИ

То­зи по­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те и без при­тес­не­ния мо­же­те да на­со­чи­те ак­тив­на­та си при­ро­да към по­ве­че от ед­на дей­ност, кое­то е на­ча­ло на ва­ша­та оп­ре­де­ле­ност. По де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти дей­ства­те с при­съ­що­то усъ­рдие, пос­ти­гай­ки по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти.

РАК

Ра­ци­те са дос­та ак­тив­ни в по­не­дел­ник и дей­ствия­та ви ще имат оча­ква­ния ус­пех, но мно­зи­на ще при­бър­зват и по то­зи на­чин ще пос­тавят под въп­рос то­зи ус­пех. Осо­бе­но важ­но е да проя­ви­те необ­хо­ди­мо­то тър­пе­ние в кон­так­ти с влия­тел­ни ли­ца или с ше­фо­ве­те от служ­ба­та ви.

ЛЪВ

Дос­та ус­пе­шен е по­не­дел­ник за Лъ­во­ве­те и пре­ди всич­ко за оне­зи от вас, кои­то са го оп­ре­де­ли­ли за кон­так­ти с хо­ра по реа­ли­зи­ра­не­то на съв­мес­тни де­ло­ви за­да­чи. Днес в то­ва от­но­ше­ние ще пос­тиг­не­те от­лич­ни ре­зул­та­ти. В про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност ще въз­ник­нат някак­ви проб­ле­ми.

ДЕВА

В по­не­дел­ник Деви­те мо­гат да осъ­щест­вят ак­тив­ни­те си дей­ствия в някол­ко нап­рав­ле­ния. Пред мно­зи­на въз­ник­ва необ­хо­ди­мост да пъ­ту­ват, но се от­ка­же­те от на­ме­ре­ние­то си, за­що­то то мо­же да се про­ва­ли и ед­нов­ре­мен­но с то­ва да про­пус­не­те въз­мож­нос­тта за дру­га ра­бо­та.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник но­си изо­би­лие от нас­трое­ния за Вез­ни­те, преоб­ла­да­ват свет­ли­те то­но­ве, как­то и раз­нооб­ра­зие от ан­га­жи­мен­ти, кои­то ще ха­рак­те­ри­зи­рат зае­тос­тта на все­ки от вас. Денят е ус­пе­шен, но­си спо­кой­ствие и за­до­волс­тво от пос­тиг­на­то­то. Вкъ­щи ще се при­тес­ни­те от ед­но съоб­ще­ние.

СКОРПИОН

Де­ло­вият по­не­дел­ник за­поч­ва ус­пеш­но при Скор­пио­ни­те и вие без мно­го уси­лие ще мо­же­те да си оси­гу­ри­те по­лез­ни кон­так­ти, по-доб­ри до­го­вор­ни ус­ло­вия, слу­жеб­но из­рас­тва­не. Зат­руд­не­ния се оче­рта­ват при чис­то фи­нан­со­ви опе­ра­ции и дей­ност, свър­за­на с ад­ми­нис­тра­тив­на ин­стан­ция.

СТРЕЛЕЦ

Не сте във фор­ма в по­не­дел­ник и за мно­зи­на се оче­рта­ва те­жък ден. Не­ка бъ­дат вни­ма­тел­ни оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с ос­три ин­стру­мен­ти и еле­ктри­чес­тво. По­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти оча­кват те­зи пред­ста­ви­те­ли на зна­ка, кои­то ще про­ве­дат раз­го­во­ри с от­го­вор­ни ли­ца.

КОЗИРОГ

По­ви­ше­ни са ва­ши­те въз­мож­нос­ти и при­те­жа­ва­те ог­ро­мен ене­ргиен по­тен­циал в по­не­дел­ник. По­ве­че­то от Ко­зи­рог ще бъ­дат ди­на­мич­ни днес и ще дей­стват в пра­вил­на по­со­ка. Се­га са на­ли­це всич­ки ус­ло­вия да пос­тиг­не­те всяко свое же­ла­ние в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра.

ВОДОЛЕЙ

За­беля­зва се из­вес­тен спад във ва­шия “аку­му­ла­тор на си­ли­те”, но то­ва няма да ока­же ни­как­во въз­пи­ра­що въз­дей­ствие от­нос­но дей­ствия­та, прос­то трябва да се ог­ра­ни­чи­те в да­ва­не­то на съ­ве­ти. За дру­ги – ус­пе­шен по­не­дел­ник, през кой­то ще пос­тиг­нат зна­чи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та си.

РИБИ

С по­ви­ше­на до­за хит­рост са Ри­би­те в по­не­дел­ник, мо­же­те да се над­ява­те на ус­пеш­ни дей­ствия, но не­за­бе­ле­жи­ма­та гра­ни­ца, до коя­то мо­же­те да хит­ру­ва­те, съз­да­ва опа­сни рис­ко­ве. В служ­ба­та мо­же да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти. На ус­пех раз­чи­тай­те при раз­го­во­ри с прия­те­ли.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ

tempobet

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al