Образованието – приоритет на община Гоце Делчев!

Джалил Бошнак: До септември в Лъжница ще има детска градина!

 

Джалил Бошнак – това е човекът, който вече чет­върти мандат оглавява Комисията по образование към Общински съвет – Гоце Делчев. Завършил е начал­на училищна педагогика в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Има магистърска степен по „Ме­ниджмънт на образование­то“ и 25 -годишен педагоги­чески стаж. Бил е директор, а сега е учител в Обедине­но училище „Петър Берон“ – село Лъжница. Той е и заместник-председател на Общинския съвет.

– Господин Бошнак, моля, запознайте ни с въпросите, решавани от Комисията, чий­то председател сте.

– Нашата постоянна коми­сия не е само за образование­то, но и за младежта, култура­та, историческото наследство, вероизповеданието и име­нуването. Да, тя разглежда най-вече проблеми, свързани с образованието, но също така проблеми и на другите култур­ни институции. Дава мнение относно стратегии, прогнози и планове както за развитие­то на образо­ванието в Об­щината, така и за състоянието на читалищата, библиотеки­те, оркестрите и съставите. Обект на наше­то внимание са също традиции­те, църковните, джамийските и граждански­те ритуали и обичаи. Обсъж­даме въпроси, касаещи младе­жта и младеж­ките организа­ции, средствата за масова ин­формация, име­нуването и пре­именуването на улици, площади и други обекти с общинско зна­чение.

– Какво е от­ношението на Комисията към маломерните паралелки в училищата?

– Всяка годи­на една от основните ни задачи е да разглеждаме броя на де­цата в пара­лелките. Об­щината има правомощия да решава дали да съ­ществуват ма­ломерни пара­лелки. Винаги има такива с по 1, 2, 3 деца под нормати­ва и съответ­но Комисията заедно с Об­щинска ад­министрация взема реше­ние в полза на децата и на техните родители, т. е. редовно ут­върждаваме такива пара­лелки.

– А как стои въпросът със защитените и средищните училища?

– Ежегодно приемаме реше­ние, с което се кандидатства пред Министерството за ста­тута на тези училища. Минала­та година надълго и нашироко обсъждахме положението на средищното училище в село Баничан. Там сега има сме­сени паралелки с по 5-6 деца. Въпросът е дали учениците, по-голямата част от които са от село Господинци, да не пъ­туват още няколко километра, за да учат в конкурентна сре­да с нормален брой ученици, т.е. в едно от трите основни училища в града, което кан­дидатства за средищно. Ва­жно е дали родителите биха предпочели по-добро образо­вание за своите деца. Коле­гите в Баничан също са добри специалисти, но в смесени па­ралелки нещата стоят по друг начин. Ние като специалисти казваме, че е по-добре деца­та да учат в конкурентна сре­да, но важно и решаващо ще бъде мнението на родителите. Ще отчетем и желанието на децата. За тази цел предстои да проведем анкета с учени­ците и техните родители.

– Тема, която вълнува мно­го родители, е приемът на първокласници. Бихте ли се спрели и на нея?

– Трите основни училища в град Гоце Делчев съвсем регу­лярно приемат в първи клас. Има борба за повече ученици, но тя е на основата на профе­сионални качества и изяви пред обществото. Проблемът не е изострен като в София и другите големи градове.

– Редно е да поговорим и за детските градини. Как сто­ят нещата при тях?

– Проблемът при тях е в предложенията от страна на директорите да завишаваме допустимия брой на децата в групите. Мотивите са, че ро­дителите предпочитат точно определена детска градина, точно определена госпожа или искат детето им да бъде заедно със свои приятелчета или роднински деца. Погле­днато чисто професионално, не е желателно групите да стават по-големи, но все пак ние разрешаваме това да се случва, макар и с доза резер­вираност. Правим го, за да да­дем на родителите възмож­

ност за избор, те да преценят колко качествени са образо­ванието и възпитанието в гру­пи с по 28 деца.

Има и въпрос, свързан с още по-малките. Приемайки деца в яслените групи в дет­ските градини, оголваме яс­лата и може за нея да не оста­нат достатъчно деца. Все пак се надяваме всичко да бъде в рамките на разумното.

– Имате ли и други отговор­ности, свързани с образова­нието?

– Ние нямаме право да се месим в учебно-възпитател­ния процес, нито при назна­чаването на директори, но имаме ангажимент относно сградния фонд. Както знаете, Общината спечели немалко проекти, свързани с обра­зователната инфраструкту­ра. Училищата изглеждат добре – санирани са и имат сменена горивна система. В момента се строи детска градина в село Лъжница и така се решава проблем, кой­то от много години стоеше на вниманието на Община Гоце Делчев. Това е селото с най-голяма раждаемост, но досега без детска градина. Имаше само подготвителна полудневна група към учили­щето. След време открихме втора такава група. Много деца посещават градината в село Корница. Очакваме въ­просът да се реши до месец септември тази година. Та­кова е обещанието на стро­ителя. Това ще стане със съдействието на Общината. Що се отнася до финансира­нето, то е чрез кредит от 1 милион лева и отпуснати от Министерския съвет 400 хи­ляди лева. Детска градина се строи и в село Буково. За нея Министерският съвет отпус­на 600 хиляди лева. В Брезни­ца пък се прави пристройка на детската градина, защото съществуващата не поема желаещите. Като говорим за сградния фонд, бих добавил още, че има проект за обно­вяване на Трето основно учи­лище в града.

– Каква е дейността на Ко­мисията по отношение на дру­гите културни институции?

– Всяка година приема­ме културния календар на Община Гоце Делчев и съ­трудничим за провеждане на мероприятията, залегна­ли в него. Запознаваме се с отчетите на читалищата на територията на Общината. Сътрудничим си с Общин­ската комисия за борба с противообществените про­яви на пълнолетни и непъл­нолетни.

– В края искам да Ви за­дам един конкретен въпрос, свързан с именуване на улица. Преди време имаше предложение една от улици­те в града да носи името на поета, публициста, самодей­ния актьор, радиоводещия от близкото минало Георги Гавалюгов. Ще бъде ли реа­лизирана тази идея?

– Нашата практика е при постъпило предложение от Общинската администрация да търсим мнението на из­вестни историци, краеведи, общественици в Гоце Дел­чев, които да подпомогнат Комисията. Ако има улица, която не е именувана, и по­стъпи такова предложение, непременно ще го разгледа­ме.

– Благодаря Ви за обстой­ните отговори!

Юлия Баймакова

Вестник “ ТОП ПРЕСА „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене