Екипът на кмета Димитър Бръчков отчете втората година от управлението

Положителните резултати от реформата в петричката болница, предприетите мерки за финансово стабилизиране на ОФ „ВиК” ЕООД, започване строителството на покрит зеленчуков пазар и повишаване на събираемостта на местните данъци и такси бяха сред приоритетите, които открои като резултат от втората година управление кметът Димитър Бръчков. По отношение на болницата, градоначалникът уточни, че е постигната средномесечна икономия от 15 хил лв. „Имаме дори реализирана печалба – 189 хил лв. от новосъздадената МБАЛ „Югозападна болница” ООД за деветмесечието на годината. Има интерес и привличаме нови трима лекари за работа в Петрич, което е голяма крачка за решаване на кадровия въпрос”, обобщи кмета. Оздравителните мерки за финаннсово стабилизиране , успоредно с оптимизацията на персонала в другото голямо общинско дружество „ВиК” ЕООД Петрич също отчитат положителни резултати. Дружеството бележи ръст в събираемостта /около 100 хил лв повече спрямо предишен период/ , а за последните три месеца е налице положителен финансов резултат от 89 хил лв. Кметският екип отчита също увеличение на приходите от събираемост на местни данъци и такси. Според справките през 2016 г. приходите от дирекция МДТ са увеличени с близо 17 % спрямо 2015, като са събрани над 1 млн. лева повече. За 2017 година очакванията са увеличението спрямо 2015 г. да доближи 23 % . 2017 година остава в историята и със започване изграждането на дългоочаквания покрит зеленчуков пазар на Петрич. Средствата за обекта бяха защитени още в края на миналата година като финансиране от държавата. По отношение на общинската пътна мрежа кметът Димитър Бръчков отчете извършени неотложни ремонти по улици в селата, почистване на дерета, както и ремонт на канализационен клон в село Рупите, който е наводнявал жилищни сгради. Общо през годината са положени 6 623 метра нов водопровод, 616 метра канализация, 6 625 кв м бетонирани улици, 12 307 кв м положена нова асфалтова настилка и 5 467 кв м изкърпване. След 15 години частично изкърпване са асфалтирани 2/3 от ул. „Места” в Петрич, която е околовръстна и поема трафика включително за съседна Македония. На улицата се подмени водопровода, изградени са нови тротоари. През годината са закупени шест нови ВиК –помпи, две за града и четири за селата Кърналово, Михнево и Старчево за решаване на проблемите с питейната вода. 400 000 лв са защитени и инвестирани за подмяна на водопроводи по 15 улици в града. Община Петрич реализира вече икономия в размер на около 25% от ел. енергия, след като излезе на свободния пазар. 69 общински обекта се захранват при цена от 64.29 лв. за МWh без ДДС нетна активна електрическа енергия. Предстои сградата на болницата също да има нов доставчик на ел. енергия. През годината е изградено осветление на няколко улици в града, по алеята към Младежки дом и от с. Кърналово до тържището за плодове и зеленчуци. Изгражда се и осветление между селата Коларово и Самуилово /33 стълба с LED тела/. За първи път община Петрич вече разполага и с пълноценно видеонаблюдение. Видеокамери са монтирани на входно-изходните точки на града, на възлови кръстовища и площадки, зони за отдих, както и в районите на осем села – Първомай, Скрът, Кавракирово, Михнево, Ръждак, Дрангово, Марикостиново и Тополница. Това включва общо 43 броя високотехнологични камери за наблюдение, от които две камери в приемния блок на болницата. По два от големите проекти – за градски парк /4 852 000,99 лева / и ремонт в образователната инфраструктура /5 642 961.43 лв/ по ОП „Региони в растеж” към настоящия момент е налице висяща процедура по избор на изпълнител за основната финансирана дейност – изпълнение на строително-монтажни работи, като за проекта, предвиждащ изграждане на градски парк, изпълнителят е определен, текат срокове за обжалване. Относно проекта отнасящ се до образователната инфраструктура /ремонти в три училища и една детска градина/, процедурата за избор на изпълнител е в начален етап, поради обжалване на Решението за обявяване на процедура. КЗК се произнесоха с отказ за образуване на производство и след влизане в сила на разпореждането, предстои възобновяване на срока за подаване на оферти по обявената процедура. През 2017 г са санирани по Национална програма за енергийна ефективност 5 жилищни блока с 21 входа, в които живеят 468 домакинства. По ОП „Региони в растеж” е защитено саниране още на 5 жилищни блока по ул. „България”. По линия на безопасността на движение са изградени две експериментални кръгови кръстовища. Предстои след съгласуване с АПИ изграждане на още едно експериментално кръгово кръстовище – при бившето помощно училище в Петрич. През тази година са утвърдени нови автобусни линии до някои от селата, променени са часовете на други, съобразено с пътуващите ученици и работници до града. В направление социални дейности, кметът димитър Бръчков и неговият екип посочиха, че до момента Община Петрич е изпълнила и изпълнява 5 социални проекта на стойност над 1 252 000 лв. По тези проекти се осигурява подкрепа на над 400 лица и семейства. Освен това потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж” гр. Петрич са се удвоили и в момента са над 300 лица от уязвимите групи. Закупени са 2 нови автомобила, направен е ремонт на кухнята на патронажа, закупено е ново оборудване по проект на стойност 24 582,00 лв. През тази година са осигурени климатици за 19 сгради на детски градини или общо в 31 групи са монтирани климатици на стойност 60 хил лв. Инвестицията обхваща повече от 800 деца. Година 2017 община Петрич изпраща и с подписан за финансиране договор по проектно предложение: ”Създаване на културен двуполюс Серес – Петрич”. Ще бъдат усвоени близо 1 400 млн лв за реконструкция на сграда, която ще бъде превърната в съвременен Исторически музей. През годината е поставено и началото за подобряване състоянието на пътната инфраструктура до античния град Хераклея Синтика, предвид факта, че неговото развитие е сериозен момент от туристическия облик и потенциал на общината. В направление „Спорт” се посочи, че през 2016 г в спортния календар на Община Петрич са били включени 19 спортни събития, а през 2017 г те са вече близо 30 в т.ч. няколко кръга от държавни и републикански първенства, световни и европейски. За годината се отчита организация и домакинство на спортни първенства с над 2 500 гостуващи състезатели, посетени и наблюдавани от над 10 000 зрители. През този месец Община Петрич очаква и подкрепа за номинациите си в четири категории за награди в туризма за 2017 година от Министерство на туризма.
Община Петрич започва и процедура за безвъзмездно придобиване в собственост на имота на бившето помощно училище в Петрич, където идеята е да се изгради Обединен център за социални услуги.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене