Екипът на кмета Димитър Бръчков промени заданието за Общ устройствен план като включи в него територията на цялата община Петрич, не само на града

 Има избран изпълнител – фирма „Географика” ООД за изготвянето на проекта за ОУП /157 884 лв. без ДДС/, както и изпълнител – фирма „Планеко”ООД за извършване на екологичната оценка по него /25 000 лв без ДДС/. 75% от финансирането за Общия устройствен план се осигуряват от МРРБ на база подписано споразумение с Община Петрич.

Общият устройствен план има стратегическо значение за развитието на цялата община, защото определя къде какво да се строи, какво се допуска да се разполага в определена територия, къде е подземната инфраструктура /водоснабдителна, електроснабдителна, газификация/, кои са границите на населените места, кои са териториите със специално или смесено предназначение.

„За Община Петрич е важно да има Общ устройствен план, защото при кандидатстване с проекти за външно финансиране се спестява време, което иначе се губи в процедури за устройствени планове преди проектите на Общината. При внасяне на проекти по европейските програми, едно от изискванията е те да отговарят на предвижданията в ОУП. За гражданите и бизнеса пък този план ще елиминира истерията с бързането за разрешения от ОбС за проектиране на ПУП-ове, разрешения за строеж на огради, само и само да има започнато строителство върху имоти с променено предназначение извън населените места.

Извън границите на населението места, според ЗУТ застрояване се допуска само според предвижданията в Общия устройствен план. При наличие на този план, хората ще могат да изпълняват инвестиционните си намерения без дългите процедури и без притеснение, че ще изпуснат някакви срокове”, обясни зам. кмета по ”ТСУ, строителство и обществен ред” Минка Салагьорова.

Прогнозно до средата на 2018 година трябва да минат всички съпътстващи процедури по изработването и приемането на Общия устройствен план на Община Петрич. Проектът ще бъде обявен на страницата на Община Петрич, ще бъде насрочено обществено обсъждане на плана, ще се произнесе и Общински експертен съвет, а накрая Общият устройствен план се приема с решение на Общински съвет Петрич.

П. Петров/struma.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене