ТЕЛЕВИЗИЯ 15 ЮЛИ

БНТ

05:35 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво по ка­ну-каяк – пряко пре­да­ва­не от Плов­див 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 14:00 Жи­во­тът е без­краен танц – до­ку­мен­та­лен филм /Бел­гия, Бъл­га­рия, 2015 г./ 15:30 Прик­лю­че­ния­та на Бей­ли: Из­гу­бе­но­то ку­чен­це – дет­ски иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Стив Франк, в ро­ли­те Рик Чу, Лиз Франк, Тру­ман Крофт и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен /п/ 19:00 „Ла­че­ни­те обу­вки на бъл­гар­ско­то ки­но. Ани­ма­цион­ни фил­ми: „При­каз­ка за три­те па­те­та“ /1983 г./, ре­жи­сьор Ни­ко­лай То­до­ров 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Жи­во­тът на дру­ги­те – иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2006 г./, ре­жи­сьор Фло­риан Хен­кел фон До­нер­смарк, в ро­ли­те: Мар­ти­на Ге­дек, Ул­рих Мюе, Се­бас­тиан Кох и др. 23:05 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:20 Гол­ямо­то рок меж­ду­ча­сие /4 брой/п/ 00:50 Джен­тъл­ме­нът от Еп­съм – иг­ра­лен филм /п/ 02:15 Град­че­то „Си­дер Коув“ 2 – тв филм /24 епи­зод/п/ 03:10 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 03:25 Биб­лио­те­ка­та /п/ 04:25Плюс то­ва /п/

bTV

05:30 „Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк“ /п./- ани­ма­ция 06:00 „Ле­ген­да­та за Ко­ра“ – ани­ма­ция 07:00 „Д-р Зоуи Харт“ – се­риал, с.3, еп. 11 08:00 „Та­зи съ­бо­та и не­деля“ – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 „Cool…T“ – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „До­ма­шен арест“ – се­риал, с.3, еп.3 13:00 „Дън­стън сам в хо­те­ла“ – ко­ме­дия, САЩ 1996 г., ре­жи­сьор Кен Куо­пис, ак­тьо­ри Пол Рой­бенс, Ерик Лойд, Фей Дъ­науей, Джей­сън Але­ксан­дър, Ру­пърт Евъ­рет и др 15:00 bTV Ва­кан­ция: „Ле­ген­да за па­зи­те­ли­те“ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи, САЩ, Ав­стра­лия, 2010, Ре­жи­сьор: Зак Снай­дър 17:00 „Текст и му­зи­ка“ – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен, САЩ 2010, ре­жи­сьор Марк Лоу­рънс 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 „Бан­да­та на Оу­шън“ – ек­шън, ко­ме­дия, три­лър, САЩ 2001, ре­жи­сьор Сти­вън Со­дър­бърг, 22:30 „За­щит­на сте­на“ – ек­шън, три­лър, САЩ 2006 г., ре­жи­сьор Ри­чърд Лон­крейн 00:30 „Без по­со­ка“ – дра­ма, три­лът, САЩ 2014, ре­жи­сьор Уилям Мей­си, ак­тьо­ри Майлс Хей­зър, Але­кзан­дра Лав­лас, Би­ли Кръ­дъп, Кей­си Туен­тър, Дей­вид Фла­не­ри, Ерик Стар­кей, Ке­ней­ша Том­псън и др. 03:00 „Ле­ген­да за па­зи­те­ли­те“ /п/- ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи, САЩ, Ав­стра­лия, 2010, ре­жи­сьор Зак Снай­дър

bTV Action

05:15 „Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли“ – се­риал, с.6, еп.17 06:00 „Кос­те­нур­ки­те Нин­джа“ – ани­ма­ция 08:00 „Лон­гма­йър“ – се­риал, с.3, еп. 8-10 11:00 „Зло­деи­те на DC Comics“ – до­ку­мен­та­лен филм 13:00 „Ве­риж­на реак­ция“ – дра­ма, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Ан­дрю Дей­вис, ак­тьо­ри – Ан­дрю Дей­вис, Джош Фрид­ман, Киа­ну Рийвс, Фред Уорд, Ке­вин Дън , Мор­ган Фрий­ман, Бра­йън Кокс и др. 15:00 Пре­мие­ра: „Биб­лио­те­ка­ри­те“ – се­риал, с.3, еп. 5,6 17:00 „Ди­ва­та му­ха“- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 „МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ“ – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 „Пе­та пре­дав­ка“ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 „Езе­ро­то на аку­ли­те“ – три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор -Дже­ри Ду­ган, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Са­ра Ма­ла­къл Лейн, Ли­ли Брукс О’Бра­йънт, Бен­жа­мин Ма­ка­би, Джеймс Чалк и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 „Чер­ният ри­цар“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри – Крис­чън Бейл, Хийт Ле­джър, Га­ри Ол­дман, Арън Ек­харт, Май­къл Кейн, Мор­ган Фрий­ман, Ма­ги Джи­лен­хол, Уилям Фич­нер, Ки­лиън Мър­фи, Ерик Ро­бъртс и др. 01:00 „Ай­рън­клад 2: Бит­ка за кръв“ – ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Джо­на­тан Ин­глиш, ак­тьо­ри – Ми­шел Феър­ли, Рок­сан Мак­Кий, Да­ни Уеб, Роу­зи Дей, Ан­ди Бе­куит, Туи­ни Ли Мур, Том Ос­тин, Дей­вид Рин­тул, Пред­раг Бе­лац и др. 03:15 „Биб­лио­те­ка­ри­те“ – се­риал, с.3, еп. 6 04:15 „Ол­тар“ – мис­те­рия, ужа­си (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Ник Уи­линг, ак­тьо­ри – Оли­вия Уилямс, Ма­тю Мо­дайн, Ан­то­ния Кларк, Адам То­мас Райт, Ри­чард Ди­лейн, Ре­бе­ка Кал­дер, Стив Орам и др.

bTV Comedy

05:00 “ По сре­да­та“ /п./- се­риал 06:00 „Раз­лич­но ед­нак­ви“ – се­риал 07:00 „Да от­гле­даш Хоуп“ – се­риал, с.4 08:00 „Тео­рия за го­ле­мия взрив“ – се­риал, с.3 09:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“- се­риал, с.5 10:00 „Ле­де­на епо­ха 4: Кон­ти­нен­та­лен дрейф“ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия, САЩ, 2012, сце­на­рис­ти – Джей­сън Фукс, Май­къл Берг, ре­жи­сьо­ри – Стив Мар­ти­но, Майк Тър­ма­йер. 12:00 „Щу­ри­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 „Прия­те­ли“ – ко­ме­диен се­риал, с.4 17:30 „Без пук­на­та па­ра“ – ко­ме­диен се­риал 18:30 „Стъп­ка по стъп­ка“- се­риал 20:30 „Май­мун­ски ра­бо­ти“ – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски,се­меен (САЩ, Япо­ния, 1994), ре­жи­сьор – Фран­ко Аму­ри, ак­тьо­ри – Фин­стър, То­ра Бърч, Хар­ви Кай­тел, Ми­ми Ро­джърс, Крис­то­фър Мак­До­налд и др. 22:30 „Мо­дер­но се­мей­ство“- се­риал 23:30„Прия­те­ли“ /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 „Раз­лич­но ед­нак­ви“ /п./ – се­риал 03:00 „Тео­рия за го­ле­мия взрив“ /п./ – се­риал 04:00 „Мо­дер­но се­мей­ство“ /п./- се­риал

Nova TV

06:00 „Две­те ли­ца на Ис­тан­бул“- се­риен филм /п/ 07:00 „Ме­ди­ци“ (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 „Съ­бу­ди се…“ – пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор“ – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 „На­по­леон“ – се­меен филм 14:30 „Шо­ко­лад“- с уч. на Жу­лиет Би­нош, Джу­ди Денч, Ал­фред Мо­ли­на, Ле­на Олин, Джо­ни Деп, Ке­ри-Ан Мос, Пи­тър Стор­меър и др. 17:00 „Съд­би на кръс­то­път“ – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 „Же­на на­заем“- с уч. на Адам Сан­длър, Дже­ни­фър Ани­стън, Брук­лин Де­кър, Ни­кол Кид­ман, Ник Суор­дсън и др. 22:20 „Две дим­ящи ду­ла“ – с уч. на Джей­сън Стей­тъм, Ви­ни Джоунс, Ник Мо­ран, Джей­сън Фле­минг, Дек­стър Фле­чър, Стинг, Сти­вън Ма­кин­тош и др. 00:30„Шо­ко­лад“- с уч. на Жу­лиет Би­нош, Джу­ди Денч, Ал­фред Мо­ли­на, Ле­на Олин, Джо­ни Деп, Ке­ри-Ан Мос, Пи­тър Стор­меър и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­ни се­рии, Мас­търс САЩ 2017, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 12:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ре­динг – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Каен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ро­дъ­ръм Юнай­тед – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мар­си­лия – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1 (2016-17), пов­то­ре­ние 21:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Суин­дън Таун – Ман­чес­тър Юнай­тед (1993-94), пов­то­ре­ние 22:00 Дартс: Све­тов­ни се­рии, Мас­търс САЩ 2017, тре­ти ден, ди­рек­тно 02:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

10:00 Вре­мен­но не се из­лъч­ва по ре­ше­ние на СЕМ 05:00 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п 08:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 „Хайд Парк“, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 Най-доб­ро­то от „Код 11:13“, ин­фор­ма­цион­но шоу, и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 Най-доб­ро­то от „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва – 1 част 14:00 Най-доб­ро­то от „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 Най-доб­ро­то от „Един прек­ра­сен ден“ – 1 част 16:30 Най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 1 част 17:30 „О!здра­вей“ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 19:00 „Хайд Парк“, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 21:00 „Гол­ямо­то ин­тер­вю“, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT 22:00 „Ка­ра­мел“ с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 Най-доб­ро­то от „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 01:00 Най-доб­ро­то от „Код 11:13“, ин­фор­ма­цион­но шоу, и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 Най-доб­ро­то от „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес, (п)

Kanal 3

06:00 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 „Ин­тер­вю“ с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 „Денят на жи­во“/п/ 09:00 „Пулс“ с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 10:30 „Все­ки сле­до­бед с Кри­си“/п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 „Уи­кенд с Ро­си“ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 „Па­та­рин­ски Live/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 „Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Те­ле­мар­кет 17:00 „Офа­нзи­ва“ с Лю­бо Ог­нянов 19:00НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 „Спорт в обе­кти­ва“ 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 23:00 „Хо­ли­вуд“ с Иве­ли­на Кун­че­ва 23:30 „Кок­тейл“ с Де­си Жабл­яно­ва 00:00„Спорт в обе­кти­ва/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене