ВИДЕО: Ексклузивно! Само в Топ Преса! Зам.-обл. управител на Благоевград, Асим Адемов: Има вероятност балотажът да се превърне в саботаж!

 

Едно интервю на Веселин СТАМЕНОВ

– Добър ден, уважаеми читатели на Топ Преса. Вре­мето е такова, че трябва се говори, защото дни като днешния и предстоящите зависи съдбата ни. Затова и подборът на нашите събе­седници никога не е бил слу­чаен и е правен на база опит в годините за това, кой ще даде правилна информация и послание за случващото се днес в страната ни като цяло и обл. Благоевград. За мен е изключително голяма чест да представя днешния ни събеседник, зам.-обл. управител на област Благо­евград, мой приятел, Асим Адемов. Добре дошъл в офиса на Топ Преса.

– Добре заварили. Благо­даря за оценката. На мен също ми е приятно да отго­варям на вашите покани. С удоволствие съм при вас.

– Имаме опит в години­те, в такива бурни времена, политически и обществени, каним силни фигури, кои­то не ги е страх да говорят, да излязат с лицето си и да представят нещата такива, каквито са. Затова за нас е чест, че сте тук. Спомням си преди години едно интервю пред Топ Преса, по времето на евроизборите, премиер бе Орешарски. Отново има­ше съдбовни решения за ГЕРБ. Има ли проблеми в ГЕРБ с трудните времена?

– Не, не бих казал, че ги има. Мисля, че отговорни­те фактори в ГЕРБ винаги откликват и дават своята оценка и мнение за ситуа­цията. Колкото се отнася до мен, аз никога не съм бягал от това публично да изкажа проблемите, както и ти спо­мена, даже бих казал роман­тични години, 2014 и 2015 година. Тези години не бяха трудни само за ГЕРБ, а и в личен план също. Преживях трудни моменти. Сещам се с болка – почина баща ми. Трудни години за мен и се­мейството, но издържахме!

КОГАТО ВЯРВАШ В ЕДНА КАУЗА, ТОВА ТИ ДАВА СИЛИ.

Искам да ви благодаря за това, че вие осигурихте дос­тъп в общ. пространство, за да изкажа мнението си за тогавашните съдбовни избо­ри.

– Не случайно се връщам там, защото гледайки тази седмица изявленията на ли­дера на ГЕРБ, г-н Бойко Бо­рисов, определено се видя, че партията е в труден мо­мент. Може би се казаха ня­кои неща, които не е трябва­ло да се кажа или народът бе подведен малко с референ­думи, с некоректни предиз­борни кампании. Чувства се една лека криза и се очаква нейното решение – пример­но в неделя на балотажа. Искам да акцентираме в този труден момент, защо­то именно тогава изпъкват качествените хора. Видя­хме тогава, че партия ГЕРБ преодоля кризата и дори се върна на власт. Имаш ли се­риозни притеснения за бъ­дещето на ГЕРБ?

– Честно да кажа, тогава бях по притеснен от сега. То­гава имаше една политика от тогавашните управляващи ГЕРБ да бъде тотално зали­чена. Тогава издържахме. Сега съм по-спокоен за ГЕРБ, но съм притеснен за бъдещето на България. Те не са толкова съдбовни за ГЕРБ, а за бъдещето на Бъл­гария. Трябва да признаем, че тези резултати миналата седмица предизвикаха шок в нашите редици. Но, както се казва, във всяко зло има и добро. Това подейства от­резвяващо на структурите, защото трябва да признаем, че не всички от структурите работеха, както трябва. За всяка победа трябва да се воюва. Там, където се къса връзката, резултатите не са на лице.

– Влизаме в темата ГЕРБ – Гърмен, където вие сте ос­новен двигател. ГЕРБ – Гър­мен не еднократно ставаше жертва на остра критика от Топ Преса за слабите резул­тати в предишните години. Отчитали сме, вие сте води­ли битка с особен вид про­тивници. В момента обаче, цифрите показаха едни за­видни резултати. Новината е, че партия ГЕРБ в Гърмен е първа политическа сила там. Това означава, че вие сте намерили правилната рецепта. Каква е тайната на този успех?

– Ще се върна на критики­те. За този успех, вие също имате принос, защото аз съм човек, който предпочи­та да ме критикуват, откол­кото да ме ласкаят. Когато те ласкаят, те откъсват от реалността.

УЧИЛИ СМЕ СЕ ОТ ВАШИТЕ КРИТИКИ.

Тя бе градивна и полезна за нас. Продължавайте в съ­щия дух. Що се отнася до ус­пеха, то се гради на постоян­ство и упоритост. Ние 2006 година започнахме от нула­та. Тогава не бяхме съглас­ни с политиката на другите партии на местно ниво и на национално, също. Бавно и упорито, без да се отклоня­ваме и притесняваме, стиг­нахме до това да сме първа пол. сила в Гърмен.

– Не мога да кажа, че в момента общината се упра­влява правилно, не защо­то имаме лично отношение към Минка Капитанова, а защото просто не виждаме видимите резултати. Доста неща стоят на едно място. Работи се на парче. Няма решителност и воля за раз­витие. Какво прави партия ГЕРБ, за да се реши това нещо?

През различните кампа­нии ГЕРБ имаше различни слогани. Но този „Видими резултати“ ми харесва най – много. Хората искат именно видими резултати, а не праз­ни думи. Основателни крити­ки към управлението, както и предишното на г-н Башев, последните 14 години липс­ваха именно тези видими резултати. Има сега такива, те са плачевни. Минка Капи­танова е кмет една година, ние я подкрепихме. Така е до ден днешен. Имаме чети­рима общ. съветника.

ПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, КОЕТО Е ПО СИЛИТЕ НИ, ЗА ДА ОТЛЕПИМ ОТ ДЪНОТО ОБЩ. ГЪРМЕН.

На много хора не им ха­ресва управлението й, но ние считаме, че тя е човекът, получил избора на хората и се стараем с общи усилия да направим така, че все пак от нейното управление и наша­та помощ да има видими ре­зултати.

– Нека от Гърмен стигнем до София. В неде­ля пред­стои един съдбовен балотаж. Искаме да втълпим на нашите читатели, защото това са дни, кои­то трябва да пре­живеем малко по – мъдро. Кой е тво­ят избор за бъде­щият пре­зидент на република България?

Аз съм предста­вител на ГЕРБ. Не е трудно да се отгатне. Избора ми е категоричен – г-жа Цецка Цачева. Има вероятност ба­лотажът да се превърне в саботаж на Реп. България. Виждаме каква е обстанов­ката на Балканите. В момен­та България няма нужда от нестабилност. За да се запа­зи стабилността, е нужно да се избере г-жа Цецка Цаче­ва. Отделно от всички нейни лични качества, трябва да сме отговорни и да не вка­раме България в един лаби­ринт с неясен изход.

– Ти си мюсюлманин. Пар­тия ГЕРБ доказа, че в общ. Гърмен може да се работи в смесени райони. Видя се, че ГЕРБ има шанс за про­бив в тези смесени райони. Доказа се, че митът, където има мюсюлмани, там е ДПС. Има ли ноу хау за този про­бив да се приложи на други места и би ли бил ти полезен да помогнеш за това. Или хората узряват и разбират, че времето на ДПС отива на­зат?

Партия ГЕРБ е единстве­ната, която проби, настани се и остана трайно. С пра­вилната политика, ГЕРБ – Гърмен превърна общината в знакова, защото може да се превземат тези бастио­ни. Нашата работа получи отзвук и извън пределите на Благоевградска област. Имах възможност да оби­коля и Северна България и благодарение на това, кое­то ние направихме, сега там също има и добри ре­зултати. Ако трябва повече конкретика, трябва честно и почтено да се работи с хо­рата, а не празни приказки на някой си. Трябва да си постоянен и отговорен, но в тази си ни роля ни помага и партия ГЕРБ с политиката, която води на национално ниво. За нас е важно да има качествени хора. Това от кой етнос и коя религия са няма значение. Примера за Гърмен – от 17 съветника има само една жена и тя е от ПП ГЕРБ. Една християнка – наш човек. Доказваме, че преобладаването на мюсюл­маните не водещ фактор.

– Посланието ти е в неде­ля да оценим качествения човек?

Да, това е Цецка Цаче­ва. Малко обидно от нашите опоненти, които в безсилие­то си решиха да атакуват по един недостоен начин – че не била достатъчно краси­ва. Забравят факта, че чове­кът е красив преди всичко с душата си. Тя е един пре­красен човек. Тя има всички качества да бъде президент.

– Благодаря за интервюто!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене