Предприемачът Бертрам Ролман пред „Дойче Веле“: Искаше ни се президентът Росен Плевнелиев да се кандидатира отново

Даниел Кадик и почетният президент на Германо-бъл­гарската индустриално-тър­говска камара Бертрам Рол­ман смятат, че Плевнелиев е допринесъл за утвърждава­нето на България като досто­ен член на ЕС и НАТО, както и за укрепването на граждан­ското общество и насърчава­нето на предприемачеството в страната.

Според Даниел Кадик, гер­манските политици и медии се отнасят с голямо уваже­ние към Плевнелиев не само заради отличния му немски, но и заради свободната и открита комуникация с него. „Всички помним неговата страстна проевро­пейска реч в парла­мента в Страс­бург през юни тази година, която беше из­пълнена с много кураж и с призиви за запазване на европейското единство в сегашните тежки за Европа времена. Нейните пос­лания наме­риха широка подкрепа и отзвук, а значение­то ѝ бе спе­циално отбеля­зано от парла­ментар­ния шеф Мар­тин Шулц“, припомня Кадик.

Германският политолог смята, че основната заслуга на Плевнелиев е свър­зана с преодо­ляването на двете тежки политиче­ски кризи, в които Бълга­рия из­падна по вре­ме на неговия мандат – пада­нето на пър­вото прави­телство на преми­ера Бой­ко Борисов и годината на еже­дневните протести срещу кабинета на Пламен Орешар­ски. „Президентът утвърди две редовни правителства и успя да състави два слу­жебни кабинета, той върна всички несъответстващи на Конституцията закони обра­тно в Народното събрание, независимо от критиките на управляващите мнозинства. Свърши отлична работа и се доказа като достоен и пред­видим държавник. Той се придържаше към умерени позиции и работеше в име­то на гражданите на България. Някои от тях може би са заб­равили, че прези­дентът не изо­стави своите задъл­жения, както това сто­ри премие­рът Борисов с оттеглянето си по времето на кризата през февру­ари 2013-та“, отбелязва гер­манският политолог.

КОНФЛИКТЪТ С БОРИСОВ

Според Кадик, Плевнелиев е показал последователност в отстояването на българ­ските интереси на междуна­родна сцена, включително и в сложни ситуации: „Плевне­лиев не се огъна под натиска на Кремъл и категорично застана зад ценности­те и интересите на Обединена Евро­па. Изявле­нията на премиера Борисов, че пре­зиден­тът се изказ­вал агресивно за действията на Русия не са премислени”. Кадик твърди още, че наме­ренията на кандидат-прези­дентите на ГЕРБ, а и на БСП за вдигане на санкциите сре­щу Русия разкриват опасна общност между тях.

Даниел Кадик прогнозира трудна победа на Цецка Ца­чева на предстоящите прези­дентски избори. „За разлика от Плевнелиев, на номинира­ната от ГЕРБ председателка на Народното събрание ѝ липсва харизма. В полза на избора на Цачева е фактът, че тя заема втория по важ­ност пост в държавата и има подкрепата на най-голямата партия“, обобщава наблюде­нията си германският политолог.

БЕРТРАМ РОЛМАН: „ИСКАШЕ НИ СЕ ПРЕЗИ­ДЕНТЪТ ДА СЕ КАНДИ­ДАТИРА ОТНОВО“

Берт­рам Ролман е собственик на най-голямото шивашко предприятие в България „Пирин-Текс“, което дава препитание на 2000 души в родния град на Плевнелиев – Гоце Делчев. Германският бизнесмен има впечатления за репутацията на президента в провинция­та. „Гражданите на Гоце Дел­чев се гордеят с него и съжа­ляват, че го виждат твърде рядко в града си. И на хората тук, а и на мен лично ни се ис­каше президентът да се кан­дидатира за втори мандат. Защото Росен Плевнелиев е модерен и перспективен чо­век, а аз го познавам и като коректен и напредничав биз­несмен, който оказва съдей­ствие на бизнеса. За съжале­ние обаче системата успя да го неутрализира“, заключава почетният председател на Германо-българската индус­триално-търговска камара Бертрам Ролман.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене