Connect with us

Анализи и Коментари

На изпроводяк: Да си припомним югозападното не толкова светло минало на президента Плевнелиев

Published

on

Анализ на, Тома СПАСИЕВ

В родната политика важи принципа: “Крадецът вика:”­Дръжте крадеца!””

Нещо подобно се случва вече цял мандат и с така нареченият ни президент, Росен Плевнели­ев, който забрави откъде и как забогатя и не спря да разнася пещерният си антикомунизъм. Където седне и къде­то спре или стане.

Телевизията на Нери Терзиева, Би Ай Ти, в която вече са предупредили служи­телите, че вървят към закриване и съответ­но да не чакат запла­ти, гледах поредното предаване на пишман оператора Евгени Михайлов, наречено “Минало несвърше­но”.

Та същият този Ми­хайлов, който прегър­на ролята на Юда, за да клевети кандидатът за пред­седател на ООН, Ирина Бокова, се похвали, че Би Ай Ти един­ствена излъчи цялото слово на президента Росен Плевнелиев, произнесено на остров Персин край Белене в памет на жерт­вите на тоталитарните режими през XX век.

Това слово бе развяно като байряк от Михайлов и госта му Стойко Стоянов, главен редак­тор на сайта Factor.bg.

Защо не било пуснато в ме­диите, защо не се говорило за словото на Плевнелиев, и какво ли още не слушахме безкрай от двамата в студиото.

Та като са седнали да задават въпрос защо е имало липса на интерес към въпросното слово на Плевнелиев, да бяха прове­рили в оф ициалния сайт на въ­просния държавен глава където щяха да установят, че и там са “цензурирали” приказките на Плевнелиев и там това слово липсва!

Мога само да гадая дали са­мият Плевнелиев се е засрамил от лицемерните си приказки, или хората около него са решили да не рискуват с публикуването на “силните” антикомунистически” слова, изречени на остров Пер­син, пред вид комунистическото съпричастно минало на самия Плевнелиев.

ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ:

„Престъпленията на комуни­зма не бяха нито заклеймени, нито наказани по подобаващ на­чин, а българите, които на гърба си изпитаха репресиите на режи­ма, не получиха справедливост. Напротив, днес тоталитарният режим е нормализиран, истина­та – удобно и успешно подмене­на.

Година след година ние с вас все по-ясно си даваме сметка, че за разлика от всички други източноевропейски народи, у нас бе разгърнат грандиозен по своя мащаб план, изцяло мани­пулативен, българите да бъдат лишени от памет за комунизма.

Този подмолен сценарий за замитане и подмяна на истори­ческата истина продължава да се развива със страшна сила и до днес“, заяви държавният гла­ва пред събралите се да прек­лонят глава пред съдбата на репресираните и загиналите в Белене.

Репресирани – добре, въпреки че между въдворените е имало и мнозина криминално проя­вени. Починали от изтезания и нечовешко отношение – факт, никой не може да го оспори, но тук идва ред на редица въпроси, на които ще се опитам да дам отговор.

ВЪПРОС ПЪРВИ –

защо цял мандат президен­тът мълча и не отиде нито веднъж на гара Буново, къде­то взрив на турски терористи разкъса телата на жени и деца. Защо досега нито един политик не намери достойнство да да поклони пред паметта на тези жертви, пред мъченическата смърт на деца, чийто мозъци бяха полепнали в кръв по стъл­бовете наоколо.

Тези жертви не са ли на бъл­гари?

ВЪПРОС ВТОРИ:

по време на мандата на Росен Плевнелиев за първи път бълга­ри се палиха и изгоряха в мъки от отчаяние. Къде бе президен­тът, нима това не е история? Нима това не бяха жертви? Ис­тината е, че и президент и патри­арх и премиер се скриха и никой не показа поне малко човешко покаяние пред такива мъчени­чески изгубени животи.

ВЪПРОС ТРЕТИ:

Днес, на 13 септември 2016 година, питам: а кой ще почита, и къде жертвите на така нарече­ния демократичен преход, които са милиони, не десетки, не сто­тици, не хиляди, а милиони.

Не всички заминаха, едни за­минаха да си изкарват хляба, други загубиха всичко – живот, работа, здраве, деца. Земята ни се превърна в руини, където бродят хора, изгубили надежда, изгубили всичко.

Тези жертви къде и кога ще ги почетат политиците ни – защо за тях се мълчи трето десетиле­тие?

Откраднаха Пенсионния фонд, ограбиха имоти, земи, предприя­тия, духовност, други разрушиха и сред тази пустош ден и нощ ни повтарят колко е хубаво, че сме в НАТО, в ЕС!

Всяко едно правителство от оттеглянето/свалянето на Живков убиваше икономиката, рушеше съдби на цели семей­ства – тези жертви никой не спо­менава.

Как да очакваме помен на ми­лионите, макар и няколко след като всички политици на прехо­да са виновни за жестоката им съдба.

Та, къде и кога ще започнем да ги поменаваме, това е въпро­сът ни.

Що се отнася до така нарече­ният ни президент, то не мога да пропусна, че на фона на умира­щи деца заради липса на сред­ства, той си позволи за отиде в Бразилия за закриването на олимпиадата. В държава, в коя­то се събират пари по сметки по телевизии и печатни изда­ния, политиците нямат грижа за нищо.

ВО ГЛАВЕ С ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ПРЕ­ЗИДЕНТ.. .

Кой говори за човешки права и удобния антикомунизъм – този, който мълча като пън за почти криминалното екстради­ране на турския гражданин Аб­дуллах Бююк.

ДА СИ ПОГОВОРИМ МАЛКО ЗА ПЛЕВНЕЛИЕВ НА ИЗПРОВОДЯК

Тв7 показа Нотариален акт от сделката, с която Росен Плев­нелиев е станал собственик на къща и земеделска земя в Хал­кидики. В този документ е запи­сано, че за къщата са платени 700 000 евро в брой!

На другия ден, посъветван от не знам си кой Плевнелиев се появи и съобщи, че е платил по банков път за имота и земята, като е превел парите по банков път!

Плевнелиев каза също така пред камери и микрофони след­ното: „Разполагам с доказател­ствата за това. Посочил съм имота в данъчната си деклара­ция още през 2007 година, по­сочил съм приходите си, платил съм данъците си, декларирал съм имота пред Сметната пала­та”.

Къщата е закупена октомври месец 2007 година и няма как тя да е присъствала в данъчна­та декларация на гражданина Плевнелиев, тъй като данъчна декларация се подава в нача­лото на следваща календарна година за предходната година. Казано по-разбираемо излиза, че Плевнелиев е „посочил имо­та в Данъчната декларация от 2007 година” за покупка, която е извършена в края на годината?!

Така нареченият ни президент твърдеше, че в началото на 2007 година е посочил къща, която за­купува чак през месец октомври същата година?!

Президентът ни твърди също така, че е превел сумата от 700 000 евро по банков път, която би следвало да означава следното:

Той е имал 2007 година в бан­ка 700 000 евро;

Той е платил здравни оси­гуровки върху 700 000 евро, ко­гато ги е придобил;

Той е получил разрешение от БНБ за превод по банков път на въпросните 700 000 евро;

Т. е. той е обявил тези пари и е доказал произхода им пред да­нъчните.

Тук остана въпросът: защо нотариусът в Халкидики е запи­сал, че плащането е извършено „в брой”?! И ако толкова му се водят съдебни дела – да съди нотариуса за вписване на невер­ни данни в Нотариалния акт за къщата му в Халкидики. Няма да питам защо цели 6 години Плевнелиев не е оправил това „недоразумение” в един толкова важен документ…

Чух и прочетох, че за касовите ордери, с които Росен Плевнели­ев е получил от касата на фирма 70 000 лева нямало издадена фактура и давността е изтекла.

Давността може да е изтекла, но дали тези 70 000 лева са впи­сани в Данъчната декларация на Росен Плевнелиев, защото когато се вписва подобна сума се прилагат съответно копие от издадена насрещна фактура.

Тези пари би следвало да са обявени пред данъчните власти, да са платени върху тях здравни осигуровки и да се докаже за­конният им произход при придо­биването им…

Няма нищо по-просто от това така нареченият ни президент да покаже, че е обявил получе­ните 70 000 лева пред данъчни­те – все пак неговата заплата, пътувания и глезотии по скъп хотел в Лондон плащаме ние?!

НО НЕ СЕ СЛУЧИ…

Случи се друго: “Атаките сре­щу президента вече минават всяка граница, това не е добро за държавата”. Това каза пред журналисти в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов”… Но това, което се случва, гони ин­веститорите, намалява кредит­ния ни рейтинг и води до колапс на държавата в най-скоро вре­ме, във всяко едно отношение, коментира бившият премиер.

Всеизвестно е, че Плевнели­ев си е застроил част от брега на морето, като луксозната му къща е кацнала на скалите, по­строена на метри от плажната ивица между Черноморец и Со­зопол. Земята, скалата върху която е построена къщата на Плевнелиев е изключителна

 държавна собственост според експерти.

Тези дни се вълнуваме за царските конюшни, а за къща­та на Плевнелиев, нима минис­тър Павлова не е наясно, че тя е строена в нарушение върху земя, изключителна държавна собственост?

Знаем Росен Плевнелиев как бе „избран” на поста държавен глава от избирателната маши­на на ГЕРБ, знаем как бъркаше като една от Златките държави и правителствени ръководите­ли, знаем как се мяташе да целу­ва всеки, който му се изпречеше насреща, независимо дали про­токолът го разрешава или не.

Президентът Росен Плевнели­ев награди с орден „Мадарски конник” първа степен за голе­мите за­слуги на Франк Бауър, почетен пре­зидент, 21 години начело на Бълга­ро-аме­риканския инвести­ционен фонд (1991-2012), Бълга­ро-аме­ри­кан­ската кре­дитна банка (1996-2008) и Фондация “Америка за България” (2008-2012), за укрепването, разви­тието и задълбочаването на двустранните отношения между България и САЩ!

В същото време пак Плевне­лиев направи всичко възможно и без обяснение, да отложи на­граждаването на кавалджията Теодосий Спасов, документа­листът Адела Пеева, поетесата Лиляна Стефанова, писателят Чавдар Шинов, проф. Михаил Неделчев, шефът на Съюза на писателите Николай Петев, бив­шият главен прокурор проф. Ва­сил Мръчков, проф. Иван Лалов и проф. Петър Вълчев!

Що за безсрамие и пошлост е подобна избирателност е тази сервилност и чуждопоклони­чество?

МЕДИИТЕ МЪЛЧАХА.

Президентът декламираше, че ще е президент на всички бълга­ри?! Оказа се, че той не е чул за Ангорския договор и изселници­те от Източна Тракия и Одрин­ско, чийто наследници все още чакат да им се изплатят мили­они от турската държава?

Първото изявление, които даде президентът Росен Плев­нелиев след встъпването си в длъжност бе доста смущаващо, още повече че то бе дадено под зоркия поглед на премиера Бой­ко Борисов:

„Като президент няма да бъда коментатор на всяка случка, всеки ден, която се случва в тази дър­жава!

От друга глед­на точка ис­кам ясно да заявя, че президентът отговаря за процеси, за модели. Да, аз ще следя конкретни казуси, но в тяхното раз­витие, а не просто – ден за ден и всяка случка да ги ко­ментирам. Радвам се, че изпълнителната власт вече взе мерки, радвам се, че има на­казани, надявам се и в този конкретен случай, в края на процеса, да видиме и промяна в процедурите, или в начина, по който се адресират, ще го кажа в прав текст: оценката на риска е важна, т. е. какъв е рискът за една акция. Но аз, като прези­дент ще изчакам да видя всички действия, ще изчакам да видя промените в нагласата на рабо­та, и ако видя, че има подобре­ние – ще го кажа.

Ако видя, че не се учиме от големи, малки грешки и продъл­жаваме да действаме по същия начин – също ще го кажа.”

„Винаги подстриган, с изчисте­ни, изрязани нокти… никога не правил бели…” – така си спом­ниха за Плевнелиев в родния му град.

На публиката същият този назначен за президент раздип­ляше басни от рода на как спал по пейките в Германия и така натрупал милиони. Истината излезе около издигането му за държавен глава и е официална информация:

Оказва се, че „спането по пей­ките” се е състояло в следното: през 1990 г. създава „ИРИС Ин­тернешънъл“ АД и управлява дейността на фирмата в Герма­ния от 1990 г. до 1998 г.

Това за „спането”, що се отнася до изпращането му в Германия, то се е случило със съдействи­ето на водещи номенклатурни социалисти и благословията на най-висш социалистически ка­дър, вероятно Андрей Луканов.

Истините за Росен Плевнели­ев излязоха в интервю с глав­ния редактор на издание, финанси­рано от Плев­нели­ев, ин­тер­вю, кое­то „Хро­ники” взе от сайта Гласове и публикува.

От това интервю разбрахме, че облаците над Плевнелиев и дейността му в Германия над­виснали някъде в средата на 1993-та, когато тайните служ­би на ФРГ, трудовата полиция и социалните служби започват разследване срещу „Ирис Ин­тернешънъл“. Обискиран е бил официалният офис на „Ирис“ в град Руселхайм, строителните обекти и квартирите на работни­ците. Апропо, Плевнелиев е бил изпратен от Емилия Масларова в Германия – т. е. спането по пейките явно е тъп, лош виц…

Далият интервю, в което раз­крива истини за президента Росен Плевнелиев, каза пред сайта “Гласове: ”В неделя в пре­даването „Неделя 150“ по БНР президентът даде пространно интервю, което преля чашата на търпението ми. Той разказваше с топъл глас колко е горд, че е седял предишната седмица на приема в резиденция „Кричим“ между вицепремиера на Тур­ция Бекир Боздаа и българския главен мюфтия Мустафа Хаджи. И как всички ние трябва да си научим урока и да си напишем домашното по толерантност и как, за да не го гледат как кон­сумира, той дал знак на начал­ника на протокола да не допус­ка българските журналисти до срещата. Е, тука вече ми кипна! Спомних си Росен Плевнелиев през октомври 1991 година – то­ку-що го бяха назначили за биз­несмен, а той от своя страна ми предлагаше да ме назначи за главен редактор. Не смееше да ме погледне в очите. Беше ком­плексиран и притеснен… Тогава той просто беше синът на Асен Плевнелиев – секретар на ОК на БКП в Благоевград по време на царуването на Владимир Сан­дев (първи секретар на Окръж­ния комитет на БКП). Преди да стане бизнесмен след 1989 г., Плевнелиев беше комсомолски секретар – и днес да ми се въз­мущава от възродителния про­цес, от СССР и да громи с патос комунистите и ДС ми звучи дос­та цинично. Ето затова реших да говоря. Росен Плевнелиев беше син на партията, който израбо­ти първия си милион, след като изработи своите комшии бълга­ромохамедани. Отвратителен цинизъм!

Рецидиви­те на лъжи продължиха да се леят около Росен Плевнелиев – в една от официалните му био­графии се твърди, че в периода 2004 г. до 2009 г., въпросният гражданин е бил един от воде­щите мениджъри в страната, ангажиран с активна общест­вена дейност. Някой да го е чу­вал като „водещ мениджър” или като активен общественик?

Нямало е как да го чуе, защо­то сценаристите на биографията на Плевнелиев явно вземат бъл­гарите за идиоти.

Истината е, че като член на Борда на директорите на Аме­риканската търговска камара в България, Плевнелиев е бил човекът, който е щял безпре­кословно да служи на Вашинг­тон в една бъдеща политическа кариера.

И ОЩЕ:

Няма случайни съвпадения. Няма и германска авантюра, нито шестмесечно хипарско ски­тане и спане по пейки и паркин­ги. В Германия, ако задремеш за пет минути, или те будят, или те прибират. Плевнелиев и То­доров са първите „щастливци“, които през 1991 година получа­ват официална квота от минис­търа на труда и социалните гри­жи Емилия Масларова за износ на работна ръка в обединената вече Германия. Тогава та­кова разрешител­но не се даваше на случайни и непро­ве­рени хора. Офици­ал­ната квота е за 200 души строи­телни ра­бот­ници, на­бра­ни от Чеча, Неврокоп­ско, където е родният край на пре­зидента. По­вечето жи­тели там са българомо­хамедани. Покрай тях посредни­ческата фир­ма „Ирис Ин­тернешънъл“, със собственици Плевнелиев и Тодоров, тайно изнася още 400 души. Те работят на черно.

Народ ли сме да търпим цял мандат един бивш комсомолски секретар, който не се свени да лъжи и тръби единствено за ан­тикомунизъм?

Когато хората се заливаха с бензин бягаше в чужбина, ко­гато го насадиха на пачи яйца ГЕРБ-аджиите с капризите си да овладеят властовата аб­стиненция на бившия премиер Бойко Борисов –Плевнелиев притихна в послушание, но в мига, в който сайбиите му от кръга „Капитал” щракнаха с пръсти – изправи вечно приве­дената си гърбина и пое предиз­викателството да воюва с едно работещо парламентарно мно­зинство!

Sancta simplicitas! Свещена простота – тъй преминава реги­оналната, измислена слава на един пишман политик!

коментара

Анализи и Коментари

Повалена от К-19 здравна шефка в Благоевград разказа за нов страховит феномен

Published

on

Ковид-19 стана разпознаваем, симптомите при възрастните и младите са различни, чака ни тежък месец ноември заради сместването с грипа

Повалена от К-19 здравна шефка в Благоевград разказа за нов страховит феномен - 0

Д-р Цветанка Иванова-Даскалова е началник на микробиологичната лаборатория в МБАЛ – Благоевград.  Завършила е Медицинска академия през 1988 г.

През 2002 г. придобива специалност по микробиология, а през 2009 г. по вирусология. Д-р Даскалова е единственият вирусолог от София до Кулата. Съпругът й д-р Венцислав  Даскалов е общопрактикуващ лекар в АУБ – Благоевград.

Ето какво разкрива за лекарката в интервю за struma.bg.

– Д-р Иванова, след 7 месеца пандемия повече ли знаят лекарите за Ковид-19?

– Ковид-19 вече е разпознаваем както за лекарите, така и за хората. Наскоро една учителка сподели, че първият симптом, който е имала, е загуба на обоняние и по това се ориентирала, че е заразена.

При по-възрастните хора като първи симптом се проявява умора, а при някои – и силно главоболие. В много случаи не откриваме вируса в носоглътката и пробите са отрицателни, защото е отишъл направо в белия дроб и е предизвикал пневмония.

Прави ми впечатление, че при по-млади пациенти, които са положителни за коронавирус, най-честите симптоми са загуба на обоняние, на вкус, на апетит и лека уморяемост, поради което не могат да ходят на фитнес и да вдигат тежести.

Може да имат, но може и да нямат леко повишена температура, но нямат хрема, нямат кашлица. Затова при тях заболяването преминава дори незабелязано и не им прави впечатление, но без да разберат, заразяват възрастните. Така мина и вълната през лятото, първо се заразиха младите и прехвърлиха заболяването към по-възрастните си близки.

В момента върви една вълна, в която има и млади, и възрастни заразени.

Говореше се, че в училищата ще е много страшно. Не е страшно, защото сигурно много от децата са преболедували, но са го прекарали „на крак“, без да разберат през лятото. Всъщност няма много болни деца, но има много болни учители, което значи, че в класовете има инфектирани безсимптомни ученици, които заразяват.

– Нали първоначално се твърдеше, че децата не могат да заразяват?

– Явно се оказва, че могат. Това са неща, които научаваме в движение. Счита се, че всички деца могат да имат висок вирусен товар, но не проявяват заболяване.

Могат да са заразени, безсимптомни и да предават вируса, но самите те да не боледуват. Така е в детските градини – учителките са болни, а повечето деца са здрави и като ги изследваме, не са положителни.

При малките деца типичен симптом е разстройството. Среща се и при възрастните хора – леки болки в стомаха, присвиване и разстройство, това е много характерно. Това е много характерен симптом при коронавируса, който се предава през устата чрез замърсени ръце.

Вирусът се обвива в слюнка, успява да преодолее солната киселина на стомаха и влиза от червата, където се захваща за АС 2 рецепторите и отива в стомаха. Такива рецептори ги има и в белия дроб, сърцето, така че вирусът навсякъде може да се закачи и отделящите се токсини предизвикват тези болествотворни процеси.

– Вие имате и личен опит. Как протече при Вас коронаинфекцията?

– При мен сигурно е било заразяване, въпреки че съм спазвала всички мерки – маски, шлемове, ръкавици, престилки, дезинфекция. Имаше един период, в който сама взимах секретите и обработвах много хора. Явно тогава е станало заразяването.

При мен протече с главоболие, с мускулни болки, обоняние и вкус имах, но без апетит, и една необяснима нервност, който впоследствие разбрах, че е от вируса. Накрая вдигнах температура от 37.4 градуса, която за мен е висока, и щях да припадна в лабораторията.

Отдадох го на умората, на изтощението, на това, че работех от сутрин до вечер. Направих PCR тест, който беше отрицателен, но ренгенографското изследване показа, че съм с пневмония. Започнах комплексно лечение, стоях си вкъщи, възстанових се.

Когато се върнах на работа, си направих бърз тест, който показа наличие на антитела за коронавирус. PCR-ът беше отрицателен, защото вече вирусът не беше в носоглътката, а в белите дробове.

– Но PCR-ът беше отрицателен, така ли?

– Да, двата PCR-а бяха отрицателни и това ме заблуждаваше през цялото време, че може би не съм болна от Ковид-19, а от друг вирус. Днес излезе информация, че вече има повторно заразени – 20 са в света, които, общо взето, протичат безсимптомно. Установяват ги по време на пътувания, когато се правят проби на границите.

– Нали експертите очакваха преболедувалите да имат антителата и клетъчен имунитет?

– Най-вероятно антителата не са първа линия на защита, а клетъчният имунитет. От Световната здравна организация считат, че не се очаква „стаден“ имунитет, тъй като хора, които са били болни, се заразяват повторно.

Значи не може да очакваме, че ако 80% от населението преболедува, ще направи колективен имунитет – това си е просто една пандемия. Така че трябва да се пазим и тези, които сме преболедували, като продължаваме да спазваме трите „Д“ – дистанция, дезинфекция и дисциплина.

– Каква е картината в Благоевградска област?

– В последната седмица имаме доста заболели освен тези, които са в Ковид отделенията. Във вътрешно отделение на МБАЛ – Благоевград са 13 човека, в инфекциозно – 18, в интензивното са 3-ма. Двама или трима са в „Уши, нос, гърло“, което е второ Ковид отделение, но за съмнителни пациенти, чиито резултати се изчакват, и ако са положителни, ги преместват. Има няколко пациенти и в ковидни стаи на тубдиспансера.

Последните дни има увеличение на броя заразени, които започнаха да пълзят от 12, 15, 17 само в тази лаборатория, отделно са частните, а вчера бяха 28 човека. От тях 4 са от вътрешно отделение, т.е. с повторни проби или новопостъпили, които са с пневмонии и са съмнителни. Другите 24 човека бяха изпратени с направления от РЗИ – с оплаквания и симптоми.

Има и хора, които се страхуват и заради една настинка тичат да се изследват. Вчера сме изработили 106 проби, от които 28, т.е. 1/4, бяха заразени.

– Лекарите се опасяват, че се очаква сливане между коранавируса и сезонните вируси. Как ще се разграничават при сходна симптоматика?

– Абсолютно е сходна, единствената разлика е, че грипният вирус – инфлуенсата, има взривно начало. От 3-4 ч. до 24 ч. е инкубационният период. Сваля те рязко едно неразположение, при което един човек в добро здраве вечерта вдига 39-40 градуса температура, което е много характерно за грипа.

Другите симптоми са мускулни болки, адинамия, отпадналост, безапетитие, повече ти се лежи, които са общи за респираторните заболявания. Заразата става по въздушно-капков път чрез кихащи, кашлящи хора, докато при коронавируса предаването става повече чрез замърсени ръце и повърхност, така че дезинфекцията е много важна. Като ще носим маски за коронавируса, ще се пазим и от грипния.

– За маските има две мнения – „за“ и „против“, Вашето какво е?

– Моето мнение е да се носят и сменяват маски. Да не забравяме, че през зимата ще почнат да се палят печки и въздухът става замърсен от дима. Да не говорим, че улиците миришат на бенин и изгорели газове от автомобили. Затова с маските ще бъдем по-защитени. В Бразилия са установили, че тази година боледувалите от грип са били 2,5 пъти по-малко сравнение с предходната точно заради това, че са носили маски заради Ковид-19.

– Подобна констатация направи и председателят на Сдружението на личните лекари в България, но по отношение на другите инфекциозни болести, които са спаднали 10 пъти.

– Да, заради маските. Дали ще ходим цял живот с маски, не е ясно, но тази година ще е така. Маските трябва да се сменяват по-често, защото при дишането в предната част се натрупват много патогени.

Виждам много хора с някакви шити маски, които не са изпрани. Най-добре е да се използват еднократни маски, с които можеш да изкараш 2-3 ч., след което я сменяваш. Ако са платнени маските, се перат и дезинфекцират с ютия. Има и по-хубави маски с филтри, но не всеки може да си позволи.

– Каква е профилактиката на грипа?

– За грипа поне имаме ваксини. „Инфлувак” бе пусната през септември на пазара в 80 000 бройки, които се изкупиха за няколко дни. Сега предстои да пуснат „Ваксигрип”, която  е четиривалентна и покрива двата типа вируса от тип „А“ и два от тип „Б“. Хубаво е да се ваксинират определени групи хора – такива с хронични заболявания,  с компрометиран имунитет, бременни жени.

Малки деца не се ваксинират, въпреки че за „Ваксигрип” пише, че може да се използва за деца над 6 месеца, но майките не смеят. Здравите млади хора може да не се ваксинират, тъй като те ще се справят, така както се справят с Ковид-19. Добрата новина е, че клиничната лаборатория на болницата вече разполага с тестове за комбинирано изследване – на коронавирус и грип от тип „А“ и „Б“. Ние сме в готовност да ги приложим, като цената е 120 лв.

При издаване на направление от РЗИ тестването за коронавирус е безплатно и ако се поиска комбинирано изследване, той ще заплати 60 лв. само за теста за грип.

Отделно от това разполагаме с тестове за други респираторни патогени, които причиняват остри респираторни заболявания. Панелът е за вируси и бактерии, които причиняват парагрип, различен от Ковид-19. Имаме и тестове за половопреносими заболявания.

Отделно ще имаме и бързи тестове за грипен вирус „А“ и „Б“, които са много хубави и за годините станаха добър диагностичен метод. Предполагам, че ще има и такъв бърз тест и  за коронавирус, който ще се взима пак от носоглътката.

Той ще става готов за около половин час, ще бъде много точен и по-евтин – ще струва около 10 лв. Но PCR-ът си остава „златният стандарт“, защото по молекулярен метод се намират молекули, гени, ензими на вируса. Ще разполагаме и с такива тестове, но засега няма грипен вирус. Очакваме през ноември да бъде тежко.

– Как можем да засилим имунната си система?

– Добре е да се взимат превантивно витамини, но от определени групи. Витамин „Д“ е много важен – може да се вдима на капки и на таблетки. Цинк, селен, мелатонин.

Имуностимулантите не се препоръчителни заради цитокиновата буря, която се причинява при коронавируса, когато имунната система е хиперстимулирана. Идеята е да се потисне възпалителният процес. Можем да използваме ехинацея, пчелно млечице, майчина кърма, комбинирани препарати, които са за подкрепа на имунната система, а не за стимулиране.

Blitz.bg

коментара

Continue Reading

Анализи и Коментари

Доц. Андрей Чорбанов: Расте съпротивата на обществата срещу мерки без реална заплаха

Published

on

Затварянето по домове и мазета е абсурдно и ни вкарва в порочен кръг, твърди имунологът

Изключително се повишава съпротивата на обществата срещу въвеждането на мерки, без зад тях да стоят някакви реалности като заплаха. Хората сами виждат, че около тях няма масово болни, няма масово умиращи хора. Политиците в момента предпочитат в по-умерена форма да се опитват да въздействат върху поведението на хората.

Това каза в предаването “Неделя 150” имунологът от Българската академия на науките доц. д-р Андрей Чорбанов, който анализира тенденциите в разпространението на Covid-19.

„Управляващите като че ли се убедиха, че факторът със заплахите не работи, факторът със стряскането на хората по-скоро прави една изключително силна поляризация, която може да доведе до много-много неблагоприятен ефект. Може би 10-15% от хората буквално навлязоха в параноя, къде оправдана, къде не.“

Виждаме, че никъде няма главоломна тенденция с бясно увеличаване на случаите, навсякъде има леки синусоиди, изтъкна още имунологът.

Статистиката може да се разглежда по много начини. Различни групи от хора правят дивиденти от различните статистики, което може да звучи объркващо.

Все още не е ясно на масовия участник в такава статистика дали положителните проби, които се увеличават напоследък, са взети на случаен принцип или са били изследвани всички контактни на други хора, които също са контактни. Това дава възможност за манипулиране на статистиката, подчерта Андрей Чорбанов. Ако се прави на случаен принцип, статистиката би била по-обективна, смята той.

Все още не наблюдаваме увеличаване на смъртността, тя се крепи в едни стойности, отбеляза имунологът, като определи това като положително. Ударната смъртност през пролетта в много държави е засегнала най-уязвимите групи, а сега боледуват доста по-здрави и доста по-млади хора и това е причината смъртността да не се увеличава, обясни доц. Чорбанов. „Най-уязвимите хора починаха в доста събрано време пролетта.“

Броят на положителните се увеличава, но държавите вече са много по-организирани, а хората, които се занимават с вируса – много по-опитни.

„Вирусът няма да премине, докато не се срещне с всички потенциални свои гостоприемници и хора, които могат да бъдат позитивни. Ще има, разбира се, голяма група хора, които никога няма да бъдат позитивни“, коментира доц. Андрей Чорбанов пред БНР.

Дори да имаме работеща и проверена ваксина, тя няма как да бъде произведена наведнъж за цялото население, за да покрие всички потенциални жертви на този вирус, допълни той.

Според доц. Чорбанов администрацията най-накрая е успяла да проумее, че е „хубаво да се вслуша в гласа на хората, които само това работят и само от това разбират“.

Ясно е, че вирусът не се предава на открито, че се предава в колективни, които са страшно близо заедно, интимно заедно – например футболен отбор или едно семейство, отбеляза Андрей Чорбанов. Той определи мерките за затваряне по домовете като абсурдни, защото забавят, но не спират разпространението на заразата.

„Ако се затворим отново по домовете и мазетата отново, без да се срещаме с други хора, ние ще намалим бройките до разпространение само в най-близките хора от семействата. В момента, в който тези мерки спрат, а те няма как да продължат дълго, отново ще се върнем в същата ситуация. Това е един порочен кръг, в който ние постоянно влизаме и излизаме, разбирайки, че това няма да ни помогне.“

Доц. Андрей Чорбанов припомни, че все още в световен мащаб все още има дебат дали хората умират „с“ или „от“ коронавируса, а у нас масово се записва „от“. Понятието „болен“ е доста по-различно от „позитивен“, посочи още доц. Чорбанов.

„Запазете повече нормалност, защото и след вирусната инфекция трябва да останем хора“, апелира ръководителят на Департамент „Имунология“ в БАН.

offnews.bg

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2020
П В С Ч П С Н
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ