Тайната история на братя Лазарови от Копривлен – завлечени гастарбайтери, полицейски натиск и луксозни коли…

От няколко години братята Тодор и Костадин (служител на МВР – Гоце Делчев) Лазарови от село Копривлен предлагат работа в Германия на работници от цялата страна, фалшифицират документите им за здравни осигуровки и впоследствие търсят всякакви причини да не им се плати!

Кореспонденция Тодор ТОДОРОВ

До Главния редактор на Топ Преса

Това, което ще прочете­те, е история на група хора, най-безцеремонно излъгани и експлоатирани от двама братя – Тодор Лазаров и По­лицай Костадин Лазаров.

От съображения за сигур­ност, за момента оставаме анонимни. При всеки опит да си потърсим правата, би­вахме заплашвани със са­моразправа или завеждане на дело за клевета.

От няколко години братята Костадин и Тодор Лазарови от село Копривлен, пред­лагат работа в Германия на работници от цялата страна. С работниците се среща, до­говаря и изпраща Костадин Лазаров – служител на МВР – Гоце Делчев.

Всичко започва с една обява за работа, изготвена и публикувана в интернет пространството от Костадин Лазаров. В нея, телефонния номер за връзка, е личният номер на полицай Костадин Лазаров.

Видели своя шанс, хората, прочели обявата, се свърз­ват с полицай Лазаров. Той им обещава сигурна работа, добри условия на живот и високо заплащане. Много скоро след пристигането си, хората разбират, че всичко това е една голяма лъжа.

Приоритетно се търсят електротехници, тъй като те се считат за висококвали­фицирани работници в Гер­мания.

Хората се изпращат на групи от около 4-5 човека. Те пътуват с леки автомобили или микробуси, осигурени от Тодор Лазаров. Той от годи­ни пребивава в Германия и там осигурява посрещането и настаняването на работни­ците.

Първоначално с помощта на македонския гражданин на име Бане, хората биват ре­гистрирани. Регистрацията, обикновено става в малки общини, разположени в бли­зост до големите градове. В схемата участват и немски адвокати. Използва се, че хората не знаят немски език и много лесно биват заблу­дени, че получават разреши­телни за работа и законно пребиваване в Германия. Умишлено с тези хора не са сключвани договори, за да не биват свързвани офици­ално с братя Лазарови.

Освен с македонеца, Лаза­рови са работили и със сръб­ски гражданин с фамилия Трайковски, чиято съпруга е германка.

В Германия, Тодор чрез негови познати – немски граждани, фалшифицира доку­ментите за здравни осигуровки на работ­ниците. Схемата ра­боти още от 2010 г.

Известни са два обекта в Германия, на които са работи­ли въпросните хора. Първият обект е във Франкфурт, където на един адрес Тодор Ла­заров е успял да реги­стрира над 40 работ­ници. Вторият обект е в град Висбаден, къ­дето са строели къщи за войници на НАТО.

Уговорката преди замина­ването е, че в Германия ра­ботниците ще получават по 1200 евро месечно. Същите, работят по няколко месеца, като първия месец получават договореното, а в след­ващите месеци, парите по­степенно им се намаляват и биват сведени до минимум.

Впоследствие се търсят всякакви причини, заради които да не им се плати.

Така хората се връщат об­ратно в България, без да по­лучат заработените пари.

Прибирайки се в България, излъганите хора, посещават дома на Лазарови в село Копривлен. Първоначално биват изслушвани от поли­цай Лазаров и неговите ро­дители, които също са в схе­мата. Те заявяват, че нямат нищо общо с делата на бра­та/сина Тодор. А когато, ня­кой от потърпевшите стане по-настоятелен, се намесва по-сериозно полицая.

Той, скрит зад униформата си, оказва натиск върху тях и ги отказва да си потърсят правата.

На два пъти през 2013 и 2014 г. Тодор избягва само­разправа с ощетени работ­ници в град Гоце Делчев.

С парите, които са изкарани по нечестен начин, братя Лазарови за­купуват земедел­ски имоти от община Хаджи­димово, най-чес­то нами­ращи се в зем­лището на село Копри­влен.

Сдел­ките са на името на баща им – Георги Лазаров, който са регистрирали като земедел­ски производител.

Костадин Лазаров, из­ползвайки служебното си положение на полицай, оказ­ва натиск над служители на община Хад­жидимово, за да получава информация за имоти, кои­то предстои да бъдат про­давани. Освен това, използ­вайки факта, че е бивш зет на брата на кмета на об­щина Хаджи­димово, мно­гократно се е опитвал да оказва натиск и върху самия кмет, с цел да го допусне до различни тър­гове в общината, свързани с програмата за развитие на селските райони.

Използвайки служебното си положение, полицай Ла­заров е наемал хора, които да извършват строителни услуги в дома му, без да за­плати за труда им.

Също така са известни случаи, при които полицаят е наемал различни строи­телни работници от района да извършват ремонтни дей­ности на общински обекти в община Хаджидимово. Явя­вал се е и като посредник на част от работниците, като отново не е изпла­щал за­работени­те от тях суми.

Но за себе си, той е осигурил охолен живот и скъпи автомо­били. Прилагам снимки на лич­ните му луксоз­ни коли, паркира­ни пред неговия дом.

Слу­жителят на МВР Костадин Лазаров, редовно е злоупо­требявал със служебното си положение, като е прикривал различни по вид нарушения на баща си и други негови роднини и приятели.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене