ХОРОСКОП ЗА 25 АВГУСТ

ОВЕН

Днес влия­нията вър­ху Овен са раз­но­по­соч­ни и го­ворят глав­но за емо­цио­на­лен пре­раз­ход. Проб­лем при мно­го от мла­ди­те е сключ­ва­не­то на брак. За някои той ще бъ­де хар­мо­ни­чен, но при по­ве­че­то от слу­чаи­те се наб­лю­да­ва не­съв­мес­ти­мост. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не тягос­тно и мно­зи­на ще на­пус­нат ра­бот­но­то място оби­де­ни и уни­зе­ни.

ТЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Тел­ци­те дър­жат по­ло­же­ние­то в свои­те ръ­це. Но то­ва не ви да­ва някак­во осо­бе­но пре­димс­тво. На­ли­це е раз­ми­на­ва­не с це­ли­те и об­стоя­телс­тва­та, кое­то спъ­ва нор­мал­ния ви ри­тъм и пло­дот­вор­на­та дей­ност. Пре­чи ви емо­цио­нал­на­та пре­въз­бу­де­ност. Тя не ви поз­вол­ява да сле­ди­те ло­гич­ния раз­вой на съ­би­тия­та и да дей­ства­те пос­ле­до­ва­тел­но.

БЛИЗНАЦИ

Днес ще ви пре­чат неп­ред­ви­де­ни об­стоя­телс­тва за осъ­щест­вява­не на пред­ви­де­но­то. В то­зи сми­съл не са из­клю­че­ни за­къс­не­ния и съот­вет­но раз­ми­на­ва­не при важ­ни сре­щи, а има и обе­ктив­ни ус­ло­вия, кои­то ще се ока­жат неп­рео­до­ли­ми прег­ра­ди за ус­пе­ха ви се­га. Из­вес­тно по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие мо­же да се оча­ква по фи­нан­со­ви въп­ро­си.

РАК

В чет­вър­тък вие сте раз­де­ле­ни на два по­лю­са. За ед­ни денят е пре­въз­хо­ден и ще пос­тиг­нат до­ри как­во­то не са оча­ква­ли, а за дру­ги труд­нос­ти­те ще бъ­дат мно­го. В ед­но от­но­ше­ние оба­че всич­ки от Рак ще имат ус­пе­шен ден – ра­бо­та­та. Без­ра­бот­ни­те не би­ва да про­пус­кат се­гаш­на­та въз­мож­ност, тя ед­ва ли ще се пов­то­ри.

ЛЪВ

Бла­го­род­ният ви жест към няко­го днес ще ви бъ­де вър­нат от съд­ба­та трой­но. Оби­кно­ве­но по то­ва вре­ме на го­ди­на­та ва­ша­та ра­бо­та се уве­ли­ча­ва и чет­вър­тък не пра­ви из­клю­че­ние от то­ва пра­ви­ло. Няма да ус­пее­те във всич­ко се­га, но ри­тъ­мът ви е до­бър и де­ла­та ви ще бъ­дат за­вър­ше­ни в срок. Тър­се­те раз­би­ра­телс­тво в кон­так­ти­те си.

ДЕВА

Ха­рак­тер­на в чет­вър­тък е ва­ша­та гол­яма вът­реш­на си­ла, но из­ра­зът й ка­то фи­зи­чес­ка и со­циал­на мощ е ог­ра­ни­чен. То­ва ще ви при­ну­ди да зае­ме­те па­сив­на по­зи­ция и да из­чак­ва­те ес­тес­тве­ния раз­вой на съ­би­тия­та. Не се под­да­вай­те на емо­цио­нал­на дик­тов­ка, под чие­то влия­ние ще дей­ства­те при­бър­за­но и пог­реш­но.

ВЕЗНИ

Мно­го до­бър е чет­вър­тък за вас и пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за ус­пех в де­ла­та. Необ­хо­ди­мо е да под­хо­ди­те с ре­ши­тел­ност към днев­ни­те за­да­чи и да не да­ва­те пре­димс­тво на чувс­тва и емо­ции, кои­то ще ви от­клонят от де­ло­вия ри­тъм. Не би­ва да се под­да­ва­те и на про­во­ка­ции от раз­ли­чен ха­рак­тер, кои­то ще ви из­вадят от рав­но­ве­сие.

СКОРПИОН

Чет­вър­тък е тру­ден за вас, за­що­то се­га сте мно­го раз­драз­ни­тел­ни. На пръв пог­лед при­чи­ни­те за то­ва със­тоя­ние са нез­на­чи­тел­ни, но във вът­ре­шен план са мно­го дъл­бо­ки и се от­насят до раз­ру­ше­ни на­деж­ди. Най-под­ход­яща е по­зи­ция­та на па­сив­ност. Доб­ре се дви­жат фи­нан­со­ви­те ви де­ла и се­га не е из­клю­че­но да по­лу­чи­те пред­ло­же­ние.

СТРЕЛЕЦ

Про­дъл­жа­ва ва­шият ус­трем, нес­пи­рен и по­бе­до­но­сен. Конс­трук­тив­на е ене­ргия­та ви и не би­ва да про­пус­ка­те и най-мал­ка­та въз­мож­ност за ней­на­та реа­ли­за­ция. Ще ви бъ­де нап­ра­ве­но пред­ло­же­ние да раз­гър­не­те въз­мож­нос­ти­те си в пъл­но­та. Не пропускайте този шанс, който ще затвърди позициите ви. Из­вес­тно не­же­ла­тел­но нап­ре­же­ние на­рас­тва в служ­ба­та ви.

КОЗИРОГ

Бе­зот­го­вор­но­то от­но­ше­ние към си­туа­ции­те око­ло вас е най-опа­сна­та ли­ния на по­ве­де­ние днес за Ко­зи­ро­зи­те, но вие по прин­цип сте се­риоз­ни и от­го­вор­ни хо­ра и няма да допуснете трусове. То­ва го­во­ри, че не бих­те се дър­жа­ли по та­къв на­чин. Яс­но­та­та е важ­на се­га за вас не са­мо ка­то ус­ло­вие за пра­вил­на ор­иен­та­ция, но и ка­то на­чин на из­раз­ява­не и ясна самопреценка.

ВОДОЛЕЙ

Ед­ва ли ще ми­не се­га без та­ка поз­на­тия ви по­ви­шен емо­цио­на­лен гра­дус. Не се ос­тавяй­те на влия­ние­то му, още по­ве­че пък да го тран­сфор­ми­ра­те в нер­вно нап­ре­же­ние, а раз­ру­ши­тел­на­та му си­ла щед­ро да из­ли­ва­те. То­ва ще бъ­де па­губ­но за слу­жеб­ни­те от­но­ше­ния, които и без това са ненужно обтегнати, а на биз­нес­ме­ни­те ще при­чи­ни не­съм­не­ни за­гу­би.

РИБИ

Да бъ­дат вни­ма­тел­ни и пред­паз­ли­ви днес Ри­би­те. Па­зе­те се от се­бе си, от дреб­на­вост, лент­яйство, от неан­га­жи­ра­ност и пре­неб­ре­же­ние и не на последно място злорадство. Ва­ши­те ус­пе­хи са въз­мож­ни са­мо след упо­рит труд. Чет­вър­тък има по­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка, но не и си­ла­та да ви при­ну­ди за гра­див­ни дей­ствия. Въз­пол­звай­те се от мощ­на и влия­тел­на под­кре­па в де­ла­та си.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене