Бизнесът в Пиринско с готовност за кандидатстване за иновации

При голям интерес от страна на представители на бизнеса протече информационният ден за представяне на схемите „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Двете процедури бяха представени от експерти на Областен информационен център – Благоевград.

Предприемачи от различни сфери на бизнеса заявиха готовност да участват със свои проектни предложения за европейско финансиране по отворените в момента схеми. Първата представена днес процедура е насочена към предприятия с минимум три приключени финансови години, а втората – към стартиращи фирми, регистрирани в търговския регистър след 1 януари 2014 г.

Бенефициентите по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще получат финансиране за придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативен продукт или процес, придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепени по процедурата, придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряване на иновативния продукт, консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Размерът на безвъзмездната финансова помощ на проект е от 100 000 лв. до 1 500 000 лв., а крайният срок за кандидатстване е 4 април 2016 г.

По схемата, насочена към стартиращи предприятия, част от допустимите дейности са извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативен продукт или процес, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, разработване на технологии за производство на иновативни продукти, организиране на промоционални събития. Проектите по тази схема могат да бъдат от 50 000 лв. до 391 166 лв., а проектни предложения се приемат до 5 май 2016 г.

По време на информационните срещи експертите на Областен информационен център – Благоевград отговориха на въпросите на кандидатите за бенефициенти и дадоха указания за попълване на електронния формуляр в системата ИСУН 2020.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене