ВИДЕО: Отчет на кмета на община Гоце Делчев и екипа му за мандат 2011 – 2015 година

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТЧЕТЕ УСПЕШЕН МАНДАТ С ПРИВЛЕЧЕНИ НАД 48 МИЛИОНА ЛЕВА

Много успешен мандат, в условията на тежка финансова криза и политическа нестабилност, отчете пред медиите кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заедно със своите колеги заместник-кметовете Валери Сарандев и Богдан Боцев. Градоначалникът бе категоричен, че независимо от трудностите, неговият екип е постигнал стабилност в общината във всякакъв аспект, и коренно е променил облика на града и селата в общината.

За четирите години на мандат 2011 – 2015, екипът на кмета Москов е успял да привлече допълнително повече от 48 милиона лв. И е спечелил над 44 проекта. Сред тях са този за рехабилитация на 26 улици и Градския парк на стойност 8,5 млн.лв; 7,5 млн.лв за подмяна на водопровод и асфалтиране на улици в села под 2 хиляди жители; 6 млн.лв за парк Панорама, зелени площи и 25 улици; 5,5 млн.лв за ремонта на 2 гимназии, 2 основни училища и 1 детска градина. Сред другите знакови реализирани проекти в рамките на мандата е този за втората клетка на депото за твърди битови отпадъци на стойност 5,2 млн.лв; 3,9 млн.лв за ново високотехнологично оборудване за МБАЛ „Иван Скендеров“; 3,3 млн.лв за Спортна зала, която ще бъде открита до края на месец октомври.
Със съдействието на община Гоце Делчев, за периода 2011 – 2015 година са осигурени 100 000 лв. за ремонти и строежи на църкви, манастири, параклиси и джамии. От общинския бюджет са осигурени 10 000 лв. за новостроящата се църква „Рождество Христово” в Гоце Делчев, а в рамките на мандата само за нея са осигурени 37 000 лв.
„През този мандат продължихме политиката на прозрачност от предишните мандати. Ръководството на община Гоце Делчев винаги е било обърнато към хората и техните проблеми, поради това ние сме една от малкото общини в страната, където е осигурен е ежедневен и напълно свободен достъп на гражданите до кмета на общината, неговите заместници и всички служители на администрацията“, каза кметът Владимир Москов и допълни, че както той, така и неговите колеги винаги са били водени от основната мисъл да решават поставените проблеми от хората.
„През този мандат сме работили неуморно и сме направили всичко възможно да не изпуснем нито един лев, който би могъл да влезе в общината“, допълни още Москов.
Във всяко едно от населените места в общината са изпълнени повечето от ангажиментите, поети преди четири години – направена е реконструкция на ВиК мрежата, асфалтирани са улици, направено е благоустройство на зелени площи, изградени са детски площадки. В повечето от общинските обекти вече са въведени системи, използващи алтернативни източници на отопление с цел снижаване на разходите и повишаване на ефективността.
По отношение на преасфалтирани и благоустроени улици в гр. Гоце Делчев, равносметката за тези четири години е: 26 улици по първия проект за градска среда, 25 по новия проект Зелена и достъпна градска среда, 5 улици по ПИП, с обща дължина 15,7 км.

ОТЧЕТ
на кмета на община Гоце Делчев и екипа му
за мандат 2011 – 2015 година

За тези 4 години, привлякохме допълнително над 48,1 млн лв. и спечелихме над 44 броя проекти, някои от които са:

 8,5 млн.лв за Градски парк и 26 улици
 7,5 млн.лв за подмяна на водопровод и асфалтиране на улици в села под 2 хил.жители;
 6 млн.лв за парк Панорама, зелени площи и 25 улици;
 5,5 млн.лв за 2 гимназии, 2 основни училища и 1 детска градина;
 5,2 млн.лв за Втора клетка на Депо за ТБО;
 3,9 млн.лв за ново високотехнологично оборудване за МБАЛ;
 3,3 млн.лв за Спортна зала + 1,75 млн.лв за асфалтиране на улици в Г.Делчев и селата;
 2,5 млн.лв за нов път до м.Чарка, с.Брезница
 над 1,5 млн.лв за корекции на реки и изграждане на подпорни стени
 над 1,5 млн.лв за заплати и осигуровки на лични асистенти, домашни помощници, програми за заетост и др. социални проекти;

Какво направихме през мандата?

ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

– В края на 2011 г. приключи проект „Развитие на индустриалните зони”, чрез който бе изградена инфраструктура до и в границите на имот от 70 дка в м.Казармата. Изградени бяха пътища, улици, водопровод и канализация до отделните имоти, предвидени за промишлено застрояване. Общата стойност на инвестицията по проекта е в размер на 2,5 млн.лв

– През четирите години активно подпомагахме земеделците и животновъдите в общината чрез:
– Продадени 250 земеделски имота; Отдадени под наем 95 земеделски имота – ниви, ливади, лозя, пасища и мери; Възстановени 171 земеделски имота на правоимащи.
– Общо 450 жители на общината са станали собственици на недвижими имоти чрез закупуване или възстановяване по законови процедури, организирани от община Гоце Делчев.
Общата стойност на разпоредителните сделки за периода 2011 г. – 2015 г. е в размер на 1 030 000 лева.

– С решение на МС и указ на президента, бе създадено населено място Попови ливади, което ще спомогне за кандидатстване за финансиране по програмите през периода 2014-2020г. В рамките на мандата бяха изготвени инвестиционни проекти на обща стойност 14,7 млн лв за благоустрояване на улици, улично осветление и нов трафопост, изграждане на ВиК инфраструктура на Попови ливади. Изграден е нов мачтов трафопост.

ГРАДОУСТРОЙСТВО, АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗГРАЖДАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ

– Чрез реализиран проект на стойност 350 хил.лв бе изготвен Интегриран план, в който са включени обекти от гр.Гоце Делчев, които ще се финансират през новия програмен период 2014 – 2020 г. Стойността на обектите е 142 млн. лв. От новата ОПРР са одобрени първите проекти на стойност 18,9 млн лв;

– 8,5 млн лв са вложени в цялостната рехабилитация на 26 улици, основното обновяване на Градския парк, разширяване на ул.”Бяло море” и благоустрояване на междублоковото пространство. Изградени са детски площадки, беседки за отдих, фитнес на открито, възстановени са фонтана и езерото в парка. Чрез основното обновяване, Градският парк стана любимо място за отдих и игра. Проектът бе награден в Брюксел като добра практика.

– Активно съдействие оказахме и продължаваме да оказваме по програмата за саниране на жилищните блокове: включително дофинансиране за санирането на 3 жилищни блока в гр.Г.Делчев; Одобрени са 5 блока по втората програма, които в момента се изпълняват. Регистрирани са 22 сдружения на собственици на всички допустими сгради с над 35 самостоятелни жилищни обекти. Сключени 22 бр. договори.

– Създадено бе общинско предприятие „Чистота“, с цел по-добро осъществяване на дейностите по почистване и поддържане на зелени площи.

– Изцяло обновени зелени площи в Градски парк, междублокови пространства на ул.”Бяло море”, ж.к „Дунав”, ж.к. „Юг”; благоустроени зелени площи на ул.”Сливница” и междублоково пространство на ул.”Щип”; Благоустроени са зелени площи в парк с.Корница; Изградена е крайградска зона за отдих до яз.”Сушица”

– На 01.09.2012 г. бе пусната в експлоатация Втората клетка на Депо за неопасни отпадъци на стойност 5 200 000 лв. Въведена е система за разделяне на отпадъци и тяхното рециклиране.

– Издадени са 834 броя разрешения за строеж в периода от ноември 2011 – 1 юли 2015 година. Допуснати и одобрени са 453 броя Подробни устройствени планове /ПУП/ за същия период.

– Изградени са 9 нови детски площадки. Три от тях на стойност от по 10 хил.лв с финансиране от ПУДООС – 1 на ул. „Струга”; 1 на ул. „Славянка”; 1 на ул. „Иларион Макариополски”. Останалите площадки са: 2 детски площадки в Градския парк; 2 на ул. „Бяло море”; 1 на ул. „Сливница”; 1 в парк Панорамата;
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

– В началото на мандата, болницата бе в тежко финансово положение със задължения в размер на 2.5 млн. лв. и отчиташе загуби всяка година. Към момента, благодарение на предприетите мерки за укрепване и стабилизиране, болницата е в стабилно финансово състояние със задължения от 700 000 лв. и през последните 2 години отчита финансова печалба.

– Във Фонд „Специализация” са подсигурени 20 000 лв. Сключени са 3 договора с млади лекари – педиатър, акушер-гинеколог и пулмолог.

– Закупено и въведено в експлоатация високотехнологично медицинско оборудване за образна диагностика, лечение и лабораторни изследвания, направен е основен ремонт на помещенията, в които е поставена новата апаратура и е изграден асансьор и рампи в болницата. Проектът е на стойност 3,7 млн.лв, реализиран по ОПРР

– По Програмата за европейско териториално сътрудничество „България – Гърция 2007 – 2013”, бе реализиран още един проект „Подобряване на предлаганите здравни услуги на градското население чрез прилагане на нови модели и използване на нови технологии”. Чрез него бе закупено ново медицинско оборудване за Хирургично и АГ отделение на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев на стойност 381 600 лв.

– През 2012 г. бе създадено Общинско предприятие “Обществена пералня” гр. Гоце Делчев по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Извърши се ремонт на три помещения в общинската болница МБАЛ ”Иван Скендеров”, в които са обособени приемна, пералня, сушилня и гладачно. Пералнята обслужва всички социални заведения в общината, както и граждани и фирми на преференциални цени. Осигурени са 6 работни места.
– С финансиране от СИФ (350 хил.лв), Красива България (133 хил.лв) и общинско съфинансиране от 30 хил.лв, бе изцяло реконструирана пустееща сграда в бившата казарма. В сградата се откриха 2 нови за общината социални услуги – ЦНСТ за 14 възрастни хора с увреждания и ЦНСТ за 14 възрастни хора с деменция.

– Изградена е изцяло нова сграда за ЦНСТ, с оборудвани и обзавеждане, чрез проект по ОПРР на стойност 761 хил.лв. Капацитет на центъра е 14 места. По втори проект са назначени и обучени 13 души персонал. Общата стойност на проекта е 152 хил.лв.

– Съществуваща неизползваема сграда в бившата казарма бе ремонтирана по проект Красива България и преустроена в Дом за стари хора с капацитет от 24 места.
– По време на този мандат продължихме да работим в посока програми за заетост на безработни лица. Трайно заети за 4 години са 65 бр. лични асистенти; Осигурена е заетост за срок от 1 година на 65 бр. лица като „домашен помощник” по ОП „РЧР“. От национални програми за заетост на хора с трайни увреждания, старт в кариерата, осигуряване на заетост на трайно безработни лица – осигурена заетост на общо 434 бр. лица.

– В рамките на мандата са подпомогнати 739 лица, които са били в тежко здравословно или социално положение. Стойността на отпуснатите помощи от кмета на общината и комисията по здравеопазване към Общинския съвет е 218 004 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ

– Общината спечели и изпълни проект по ОПРР на стойност 5,5 млн лева за цялостни вътрешни и външни ремонти на ПМГ „Яне Сандански“, Първо основно училище „Св. Св.Кирил и Методий“ гр.Гоце Делчев, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Брезница, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с.Корница и ЦДГ № 5 „Брезичка“;

– По програма ТГС БГ-МК е извършена подмяна на дограма, направа на външна топлоизолация на стени и покрив, нова отоплителна инсталация, монтаж на слънчеви колектори и бойлери на ЦДГ „Детелина” на стойност 450 хил.лв

– По програма ТГС БГ-МК е извършена подмяна на дограма, направа на външна топлоизолация, нова отоплителна инсталация на газ и радиатори, монтаж на слънчеви колектори и бойлери, подмяна на осветителни тела на ОДЗ „Джани Родари” на стойност 480 хил.лв
– Продължава подкрепата за талантливи деца и деца с тежко социално положение; както и финансово подпомагане на спечелили национални състезания и олимпиади ученици.

КУЛТУРА

– Ежегодно общината осигурява пътувания и участия във фестивали в страната и чужбина на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, ТФ ”Неврокопчанки” и съставите при читалищата в общината.

– Създаден бе фестивал „Културна мозайка – Неврокопски панаир“, чрез реализиран проект по ОПРР на стойност 431 хил.лв. Чрез този проект бе доставено сценично оборудване, реквизити и изготвен сайт. През 2012 и 2013г. организацията на фестивала бе в рамките на проекта. През 2014 и 2015 г. се финансира вече само с общински средства. Увеличен е броят на участниците, като вече има и международно участие.

– Осигурен е достъп за хора с увреждания, чрез изграден външен асансьор на сградата на НЧ „Просвета”. Проектът бе финансиран с 40 хил. от Агенция за хора с увреждания и 15 хил.лв общинско участие. По втори проект на стойност 13 хил.лв, в момента се прави ремонт на санитарни помещения на втори етаж за осигуряване на достъп на хора с увреждания и вътрешен ремонт на читалнята. Проектът ще приключи до септември 2015г.

– По проект на стойност 600 хил.лв по Програма ТГС БГ-ГР бе извършен цялостен вътрешен ремонт на Общински исторически музей. Изградена бе автоматизирана отоплителна инсталация на газ. Доставено е изцяло ново оборудване и обзавеждане. Създадени са сайт на музея, дигитален каталог, отпечатани рекламни и информационни материали и др.

– Със съдействието на община Гоце Делчев, за периода 2011 – 2015 година са осигурени 100 000 лв. за ремонти и строежи на църкви, манастири, параклиси и джамии. От общинския бюджет са осигурени 10 000 лв. за новостроящата се църква „Рождество Христово” в Гоце Делчев, а в рамките на мандата само за нея са осигурени 37 000 лв.

СПОРТ

– Проектът за довършване на спортната зала на стойност 3.5 млн. лв е пред завършване и предстои да бъде открит.

– Вложени над 500 000 лв. за основен ремонт и обновяване на Градския стадион. Финансова подкрепа за ФК „Пирин“ над 1 000 000 лв. /около 250 000 лв. годишно/

– Традиционно подпомагане развитието на всички видове спорт в общината – футбол, хандбал, баскетбол, шах, колоездене и други на стойност 1 300 00 лв. Финансово подпомагане и подкрепа на футболните клубове в селата на стойност 60 000 лв.

През този мандат продължихме политиката на прозрачност от предишните мандати. Ръководството на община Гоце Делчев винаги е било обърнато към хората и техните проблеми, поради това ние сме една от малкото общини в страната, където е осигурен е ежедневен и напълно свободен достъп на гражданите до кмета на общината, неговите заместници и всички служители на администрацията. 12 млади специалисти започнаха своята кариера с първо работно място в общинската администрация по програма „Старт в кариерата” за 4-те години на мандата.

Във всяко едно от населените места в общината сме изпълнили повечето от ангажиментите, които поехме преди четири години – направена е реконструкция на ВиК мрежата, асфалтирани са улици, направено е благоустройство на зелени площи, изградени са детски площадки.

Направихме всичко възможно в повечето от общинските обекти да бъдат въведени системи, използващи алтернативни източници на отопление с цел снижаване на разходите и повишаване на ефективността.

По отношение на преасфалтирани и благоустроени улици в гр. Гоце Делчев, равносметката за тези четири години е: 26 улици по първия проект за градска среда, 25 по новия проект Зелена и достъпна градска среда, 5 улици по ПИП, с обща дължина 15,7 км.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене