Запад Юг: Кметът Вельо Илиев се закани: ще ги смачкам на изборите! Кандидатирам се за нов мандат

вельо илиев„Не бях взел решение, досе­га изчаквах да минат провер­ките. Мислех да съм в листата на общинските съветници, къ­дето бих бил полезен с опита ми. Но мнението ми клони повече към това да са канди­датирам за кмет на Петрич за пети мандат. Но това не е още окончателно! „, каза на днеш­ната си пресконференция гра­доначалникът на Петрич инж. Вельо Илиев. Още в началото той поясни, че от ПУДООС има одобрен проект за изграждане на нова клетка на сметището на Петрич.

Проектът е на стойност 2 328 000 лв. Кметът каза, че това е проблем който петричани не го наблюдават. „Слава, Богу, всичко си върви нормално! Общо взето, клетката, коя­то се експлоатира там е вече на изчерпване, като капаци­тет. Така, че съм доволен от кандидатстването, което осъ­ществихме през последната една година. И даде резултат.“, поясни кметът. Той допълни :“За да изградим нова клетка, за да може хората от петричка община в близките 6-7-8 годи­ни да депонират отпадъците си, за да нямаме екологичен проблем. „Инж. Илиев съобщи и, че министър Лиляна Павло­ва е одобрила финансирането на допълнителните обекти към програмата – достъпна и зелена градска среда.

„Знаете, че към седемте обекта, които са приключени с изключението на входен бу­левард, имаме още 6 допъл­нителни обекти. Това са ас­фалтиране на две улици около градския площад, реконстру­иране на градинката на кв. Дълбошница, изграждане на детска и спортна площадка в района на трите блока в кв. „Шарон“, изграждане на пар­кова зона под спортната зала по улица „Струма „, и срещу общината ще има оформление на герба на Петрич с цветя. „,

изтъкна приоритетите на до­пълнителното финансиране той. Градоначалникът се надя­ва до другата седмица да бъде поканен за подписването на анекса. Това ще даде старта на изграждането през лятото и на тези шест обекта.

Тези обекти са на стойност около 1 200 000 лв. Кметът зарадва кметовете на насе­лени места с добрата новина, че в последния работен ден на отминалата седмица са били определени 35 бройки по програмата за развитие на човешките ресурси за 4 месе­ца. Те ще се разпределят по един човек на село и ще са в помощ на селските управници при поддържането на зелени­те площи и други необходими дейности. Работещите ще се назначат на 8 часов работен ден на минимална работна заплата.. „Това се налага, за­щото нашите селски кмето­ве сами си косяха зелените площи. Затова, изказвам поз­дравления за правителството, че макар и за 4 -ри месеца, осигури по един такъв човек в селата.

Кметът отговори въпрос на разтревожени родители на деца, че в новата градинка до ж.п. гарата се къпят малчуга­ни от ромското малцинство, а майките им перат дрехите им в новопостроените шадра­вани. „В момента има назна­чен човек, който отговаря за поддръжката на градинката. Но по проект изискването е да има двама назначени ох­ранители. За­това ще бъде назначен и вто­ри човек. Но аз наистина се надявам хора­та да проявят съзнание, да не чупят, защото идват от цял град там и няма да позволим това да се случи. „, категоричен е кметът. Той допълни, че ако е необходимо ще бъдат монтирани и виде­окамери.

Кметът на Петрич комен­тира и актуалната тема по строежа на пречиствателната станция за отпадни води. Спо­ред него, подпочвените води тази година в района са дос­та сериозни, което е създало трудности около изпълнение­то. „Докато чакахме решение­то на ВАС, знаете, че Брюксел даде възможност за почнати проекти, какъвто е нашият да могат да бъдат изпълне­ни / фазирани / за по-. дълго време. Подготвих писмо до министерството на околната среда и водите и до министъ­ра по европейските въпроси за евентуално включване на нашия проект в това фазиране, тъй като имаме реално да извършваме доста работа. Там са минали всички проце­дури и чакахме само въпросът за строителството.

Имаме и направени разходи за тези процедури, включител­но и заплащането на екипа. Затова се надяваме да полу­чим разрешение. Тъй като ми задавате предварително въ­проса ще кажа, че през тази седмица ще имам разговор с министър Дончев по темата. А, относно отпочването на строителство и завършване до 31 октомври е невъзможно! Невъзможно е, поради факта, че изчакахме решението на ВАС, което ни забави още 1.5 месеца.

Отделно, ако тръгнем към изграждането му, първо тряб­ва да се направи това отво­дняване, което може би ще отнеме още месец-два, може би! Така, че ще ни бъде много трудно. Не до 31 октомври, а въобще до края на година да е изградена самата пречист­вателна станция.“, поясни в заключение градоначалникът на Петрич инж. Вельо Илиев. Той обясни още, че с това не иска да вкарва общината в допълнителен разход, но е оптимист относно другите две съоръжения за селата Габрене и Михнево.

Според него, там ще запо­чне всеки момент работата. Това ще стане в края на тази или началото на другата сед­мица с официална копка на канализацията и на село Кула­та, така, че през летния сезон се очаква много работа, каза кметът на финала на прескон­ференцията си. ©

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене