Община Благоевград възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чл. 101б, ал. 3 от ЗОП)

община Благоевград

Община Благоевград обявява възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Детска градина в Първо основно училище- гр. Благоевград”
Публичната покана за възлагане на обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки гр. София и на профила на купувача на електронния сайт на община Благоевград www.blgmun.com на 24.03 2015 г.
Прогнозна стойност: 233 600 лева без ДДС или 280 320 лева с ДДС осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава.

Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”.
Показателите за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в комплексната оценка се извършва на база: Коф. = К1 + К2 + К3, където:
К1 Размер на предложената цена -Максимална тежест 60
К2 Срок за изпълнение на поръчката -Максимална тежест 25
К3 Гаранционен срок- Максимална тежест 15
Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде по-малък от 70 и повече от 110 календарни дни, от подписване на Протокол 2а.
Оферти за участие се подават в деловодството на Община Благоевград в срок до 17:30 ч. на 03.04.2015 г.
Офертите ще бъдат отворени на 06.04.2015 г. от 11.00 ч. в Зала 101 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, гр. Благоевград.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене