Община Благоевград възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чл. 101б, ал. 3 от ЗОП)

община Благоевград

Община Благоевград обявява възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Придобиване на ДМА, проектиране и изграждане на клетки”.

Публичната покана за възлагане на обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки гр. София и на профила на купувача на електронния сайт на Община Благоевград www.blgmun.com на 24.03. 2015 г.
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за извършване на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е в размер до 103 983,33 (сто и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава.

Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”.
Показателите за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в комплексната оценка се извършва на база: Коф. = К1 + К2+ К3
където:

К1 Размер на предложената цена Максимална тежест -55
К2 Срок за изпълнение на поръчката Максимална тежест – 25
К3 Гаранционен срок Максимална тежест – 20

Оферти за участие се подават в деловодството на община Благоевград в срок до 17:30 ч. на 03.04.2015 г.
Офертите ще бъдат отворени на 06.04.2015 г. от 10.00 ч. в Зала 210 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, гр. Благоевград.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене