В ЮЗДП се проведе проверка за готовността за предотвратяване на пожари в горските територии през 2024г

В работната среща, освен експерти от Предприятието, участваха представители на Изпълнителната дирекция по горите, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил и София, както и представители на РД „ПБЗН“ в Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Целта на срещата беше да се провери готовността и да се вземат превантивни мерки за предотвратяването на пожарите в горите.Пред комисията беше представена информация за изпълнението на мероприятията за 2023г. и плановете за защита на горските територии от пожари през настоящата година.
Предприятието разполага с 32 високопроходими автомобила, снабдени със системи за пожарогасене, както и 9 броя пожаронаблюдателни кули. На този етап ЮЗДП има необходимост единствено от закупуването на защитни облекла и лични предпазни средства за част от служителите, участващи в гасенето на горски и полски пожари.
Беше докладвано, че е проведено обучение на 90 служители на ЮЗДП – ръководители на специализирани групи за гасене на горски пожари в Центъра за обучение на ГД ПБЗН в град Монтана.Подробен доклад за изпълнението на мерките и предвидените мероприятия за защита на горските територии от пожари направи инж. Петко Ангелов, началник отдел „Опазване на горски територии“. Той посочи, че във всяко териториално поделение на ЮЗДП се изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари, които са обезпечени със средства от стопанската дейност на предприятието.

Комисията прие представената документация на годишните планове за защита на горските територии от пожари в държавните горски и ловни стопанства на ЮЗДП, като в срок до 10 юли ще се осъществи допълнителен съвместен контрол за изпълнението на планираните мероприятия и спазването на правилата за пожарна безопасност в горските територии в ДГС и ДЛС.
От Агенцията по горите припомнят, че по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън в горските територии, освен на обособените за целта места, както и на по малко от 100 м от границите на горите. При възникване на пожар трябва да се подаде незабавно сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене