Ще има информационна кампания в община Смолян за разделното сметосъбиране

В периода 12 – 15 март т.г. в община Смолян ще се проведе Информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци.
Събитията се организират от община Смолян в изпълнение на проект „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“.

Основната цел на проекта е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, прилагайки принципите на кръговата икономика и използвайки ноу хау от норвежките партньори.

Схемите в обхвата на проекта включват:
разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци;
разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци;
разделно събиране и рециклиране на излезли от употреба гуми на територията на община Смолян;

На организираните събития ще се предоставят за безвъзмездно ползване компостери за домашно компостиране.
Събитията са отворени за всички, желаещи да се включат!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене