Експерти от ЮЗДП проведоха международна работна среща с партньори по проект CLIMAFORCEELIFE

Четвърта годишна проектна среща по проект CLIMAFORCEELIFE, по който ЮЗДП ДП е бенефициент, се проведе в София. Участие в срещата взеха всички партньори – Техническия университет в Прага, WWW България, WWF Словакия, WWF Унгария и WWF Румъния, МЗХ и ЮЗДП. По време на срещата беше направен отчет за напредъка на Проекта по дейности и дискусии. В рамките на проявата беше осъществено и теренно посещение на демонстрационни обекти на територията на ТП „ДГС Невестино“, в които участниците в Проекта имаха възможност да наблюдават лесовъдски дейности, които се извършват с харвестър. Харвестърът е закупен със средства по проекта.

Новата придобивка е изключително автоматизирана. На участниците в работната среща беше представена и дейността на Дирекция „Природен парк Рилски манастир“ като бяха запознати с богатия растителен и животински състав на територията на Парка.
По проекта са залесени и 100 декара със сухоустойчиви дървесни видове, за резултатите от което беше докладвано на работната среща

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене