Община Благоевград внедрява нови системи за управление на градския транспорт

Община Благоевград разработи нова информационна система за управление на градския транспорт и мобилно приложение, чрез което гражданите и гостите на областния център ще имат възможност да се информират в реално време за трафика, да изберат маршрут и начин за придвижване от точка до точка по автобусните линии.
Иновациите ще бъдат презентирани по време на официална церемония, която ще се проведе на 18 септември от 11.00 часа в сградата на ул. „Арсений Костенцев“ № 7, етаж 1.

По време на събитието кметът Илко Стоянов ще открие и новия Контролен център, в който ще се извършва наблюдение на движението на градския транспорт, а информацията ще се предава своевременно към участниците в движението и пътниците чрез новите 98 електронни табла по спирките. Ще бъде представен и новоразработен уеб сайт, съдържащ информация за обществения транспорт.

Иновациите са разработени по проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, чиято цел е повишаване качеството на живот на гражданите и намаляване на негативните въздействия върху околната среда чрез подобряване на условията и повишаване на привлекателността на масовия транспорт на територията на Благоевград.
Проектът е с бюджет от 5 634 666,22 лева, от които 4 369 247,45 лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 265 418,77 лева са собствен принос на Община Благоевград. Продължителността на проекта е 48 месеца.

„Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно сключен на 10 октомври 2019 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 между Община Благоевград и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализирането на проекта.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ОПРР 2014-2020.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене