Проверка установи, че няма отклонения в състава на питейната вода в град Сандански

Във връзка с възникналите в последните дни въпроси относно качеството на питейната вода в град Сандански бе назначена проверка, която бе извършена днес от представители на Районна здравна инспекция (РЗИ) и „Увекс“ ЕООД.
Заключенията на компетентните органи са, че санитарно – охранителните зони на основните водоизточници са в много добро състояние с осигурена защита срещу достъп на външни лица и животни.

При взетите проби от пунктове в град Сандански, остатъчният хлор на водата е в норма (0,5-0,6 mg/l) и не се наблюдават отклонения в състава на питейната вода.
„Увекс“ ЕООД редовно и по график извършва необходимите изследвания за качеството на питейната вода.

До момента не са констатирани отклонения от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Основният източник на водоснабдяване – пречиствателната станция на град Сандански работи с пълен капацитет и няма нарушения при процеса на пречистване.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене