МИГ БАНСКО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

При засилен интерес от страна на представители от земеделския, стопанския, нестопанския и публичния сектор в общината преминаха срещите организирани от Местна инициативна група(МИГ) Банско, в изпълнение на договор РД50-63 от 21.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Срещите се проведоха в три поредни дни – в Общинска администрация Банско, в НЧ „Димитър Благоев 1925“ гр. Добринище и в НЧ „Никола Вапцаров 2010“ с.Филипово за селата от Местенски район – Места, Филипово, Гостун Обидим, Кремен и Осеново.

На срещите бяха обсъдени резултатите от проведеното анкетно проучване, което ни предостави ценни насоки за нашите бъдещи усилия. Предоставена бе подробна информация относно програмите, чрез които местната общност ще има възможност да получи подкрепа.

Нашият приоритет е да създадем отворен и ангажиращ процес за общностното развитие на Банско, като включим гласовете и приноса на всеки от вас, за да направим община Банско по-добро място за нас и нашите деца!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене