Хороскоп за 9 април

ОВЕН
В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ли­це е про­фе­си­о­нал­на про­мя­на, ко­я­то е по­лез­на, в ня­кои слу­чаи е свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Ще оста­ви­те на по-за­ден план лич­ни­те си ан­га­жи­мен­ти.

ТЕЛЕЦ
В неделя вие мо­же­те да дей­ства­те уси­ле­но за осъществява­не на стре­ме­жи­те си. В неделя заниманията ви ще са ус­пеш­ни. Мно­зи­на, об­ла­да­ни от ми­съл­та за лич­ния си биз­нес, ще имат глу­по­ва­ти действия на ра­бот­но­то си място. Не пре­диз­вик­вай­те гне­ва на на­чал­ни­ци­те си, не спо­ре­те днес и не изи­сквай­те мно­го.

БЛИЗНАЦИ
Днес Близ­на­ци­те ще имат ре­а­л­ни ос­но­ва­ния да се почув­с­т­ват щас­т­ли­ви, за­що­то ва­ши­те же­ла­ния и стреме­жи ще бъ­дат из­пъл­не­ни в най-ско­ро вре­ме. Пъл­но­та­та на то­ва из­пъл­не­ние не във всич­ки слу­чаи ще бъ­де стоп­ро­цен­то­во, но то­ва ня­ма да ос­та­ви негатив­но впе­чат­ле­ние у вас. Про­я­ве­те по­ве­че благора­зу­мие.

РАК
На­ли­це са вът­реш­ни при­тес­не­ния, кои­то мал­ко ви сму­ща­ват, но е си­гур­но, че няма да пов­лияят вър­ху раз­ви­тие­то на деня. С из­вес­тни труд­нос­ти пре­ми­на­ва про­фе­сио­нал­ният ден, но те са по-ско­ро на психическо ни­во. Ед­на сре­ща ще ви да­де пъл­но успокое­ние от­нос­но ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си. Делови­те раз­го­во­ри ще са ус­пеш­ни.

ЛЪВ
Неделя съз­да­ва впе­чат­ле­ние за не­дос­та­тъч­на активност при Лъ­во­ве­те. Не е из­к­лю­че­но след де­ло­ва сре­ща да не се слу­чи очак­ва­но­то раз­ви­тие за вас и да не от­го­ва­ря на очак­ва­ни­я­та ви. По от­но­ше­ние на профе­си­я­та ви се­га ня­ма зат­руд­не­ния. Най-доб­ри контак­ти днес ще има­те с при­я­те­ли, на чи­я­то по­мощ се на­дя­ва­те.

ДЕВА
Ус­т­ре­мен е то­зи ден за вас. Дейс­т­ви­я­та ви са пра­вил­ни и ре­зул­та­ти­те от то­ва ня­ма да за­къс­не­ят. В де­ло­вия си жи­вот бъ­де­те убе­де­ни, че в най-ско­ро вре­ме ще получи­те оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те. Биз­нес­ме­ни­те тряб­ва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те със съд­руж­ни­ци­те си. Не са изключени измами.

ВЕЗНИ
Про­мя­на­та през из­ми­на­ли­те дни за Вез­ни­те бе­ше израз на но­во раз­ви­тие, ко­е­то при вас се по­я­ви час­тично. Се­га не­о­б­хо­ди­мост­та от про­мя­на на ва­ши­те кри­те­рии или на на­чи­на ви за во­де­не на де­ла­та, как­то и на лич­но ни­во, е съв­сем на­ле­жа­ща. При ня­кои днес пред­с­тои пъ­ту­ва­не в чуж­би­на и приятни срещи.

СКОРПИОН
Оби­кно­вен ден за Скор­пио­ни­те, но по-за­си­ле­ни мо­гат да бъ­дат кон­так­ти­те ви днес. Вър­ху вас дей­стват извес­тни ог­ра­ни­че­ния, с кои­то трябва да се съобразява­те и дей­ствия­та ви да бъ­дат пре­ме­ре­ни. Не от­ла­гай­те ра­бо­та­та си и те­ку­щи­те за­дъл­же­ния.

СТРЕЛЕЦ
Дос­та мрач­ни сте в неделя и мно­зи­на ве­че в отчаянието си поч­ти не виж­дат из­ход от си­ту­а­ци­я­та на стаг­на­ция. Вие сте в края на то­зи мра­чен пе­ри­од. Не пре­неб­рег­вай­те доб­ри­те по­ка­за­те­ли, за ко­и­то звез­ди­те сви­де­тел­с­т­ват днес. Оне­зи, ко­и­то са очак­ва­ли да загубят ра­бо­та­та си, ще ос­та­нат на мяс­то­то си.

КОЗИРОГ
Ус­пе­шен неделя за ро­де­ни­те под Ко­зи­рог, ще се радва­те на ис­тин­с­ко ус­по­ко­е­ние по­ра­ди из­пъл­не­ние на всич­ки­те ви на­ме­ре­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. При ня­кои е въз­мо­жен път, кой­то доп­ри­на­ся за реализа­ци­я­та ви. С по-го­ля­мо вни­ма­ние тряб­ва да се от­на­ся­те към от­к­ри­ти­те си вра­го­ве.

ВОДОЛЕЙ
Неделя е свър­зан с ре­а­ли­за­ция на лич­ни де­ла и любовен ус­пех при Во­до­ле­и­те. Де­нят има сла­бо негатив­но раз­п­ре­де­ле­ние в ра­бо­та­та ви и емо­ци­и­те у ня­кои от вас ще бъ­дат на по-ви­со­ко от оби­чай­но­то ниво. Не би­ва да ви при­тес­ня­ва, тъй ка­то ня­ма негативен ефект за вас. Прояв­явай­те по-гол­яма активност в дей­ствия­та си.

РИБИ
Неделя за­поч­ва ка­то обик­но­вен ден, но се­га има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за осъ­щес­т­вя­ва­не на сво­и­те пла­но­ве или за по­лез­ни дейс­т­вия с хо­ра, на ко­и­то вярвате. Ра­бот­ни­ят ви ден е не­за­до­во­ли­те­лен и вероятно мно­зи­на от вас ще бъ­дат страш­но нер­в­ни. Не се под­да­вай­те на емо­ци­о­нал­ни ре­а­к­ции, за­що­то то­ва но­си кон­ф­лик­ти.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене