Експерти от Община Благоевград дават информация по програмата за саниране на жилищни сгради

Интересът към процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ е много голям, което личи от увеличаващия се брой на проведените събрания на сдруженията на етажна собственост, каза за БТА заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти в Община Благоевград Мария Петрова. Вече са входирани и първите заявления за саниране на сгради в Благоевград, посочи зам.-кметът на общината. В деловодството през изминалата седмица са подадени три заявления за кандидатстване по процедурата.

От отваряне на процедурата бъдещите кандидати отправят покани към общински експерти, които се включват в събрания на сдружения и отговарят на поставени въпроси във връзка с процедурата, посочи Мария Петрова. Тя допълни, че всеки може да получи информация и в деловодството в сградата на общината, като веднага ще бъде насочен към експерт от специално сформирания екип за санирането.

На официалния сайт на Община Благоевград е създадена отделна секция с подробности за процеса, сред които кратко описание на документите за кандидатстване; образци на документи, необходими за регистрация и пререгистрация на сдруженията на собствениците по реда на Закона за етажната собственост; образци на документи за кандидатстване по процедурата и други.

Определеният ресурс за Община Благоевград по процедурата, която се финансира по линия на механизма за възстановяване и устойчивост, е 50 млн. лева. За тях се състезават собственици на многофамилни жилищни сгради само на територията на общината, които се оценяват по предварително посочени критерии. Оценката се извършва от оценителна комисия, назначена от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В бюджета на процедурата са допустими и възстановими разходи в размер на 324 лв. с ДДС на квадратен метър за сградите до 8 надземни етажа и 348 лв. за сгради с над 8 етажа посочи Мария Петрова. „Точният брой на сградите, които предстои да бъдат санирани по тази процедура, не може да се определи, но да речем, ако разделим общата сума за Община Благоевград от 50 млн. лева на 324 лева за кв. метър, получаваме 154 320 кв. метра площ, която можем да санираме. Ако средно разгърнатата застроена площ (РЗП) на една сграда е 4000 кв. метра, с тези средства ще санираме близо 40 сгради, ако средната РЗП е 3000 кв. метра, то броят на сградите, които ще можем да санираме, ще достигне 51 броя“, каза зам.-кметът по икономика, финанси и европейски проекти.

По тази процедура могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Самостоятелните обекти в сградите трябва да са най-малко четири, на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от РЗП се заема от жилища, посочи Мария Петрова.

Критериите за оценка са седем и включват: процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия; очаквано годишно намаление на емисиите на въглероден диоксид и ефективност на инвестицията. Тези показатели се определят от обследването за енергийна ефективност и мерките, които са предписани от енергийния одитор, каза още Петрова.

Останалите критерии са целесъобразност на инвестицията като РЗП на сградата; ниво на ангажираност на членовете на етажната собственост; постигане на клас А на електропотребление или близко до нулево потребление на енергия на сградата след санирането; проектът да предвижда мерки, които допринасят за общия архитектурен облик в съответствие с одобрените от общинската администрация указания.

Във връзка с критерия за оценка на нивото на ангажираност на членовете на етажната собственост, по-голям брой точки се дават на собственици, които имат 100 процента съгласие при регистрирането или пререгистрирането на сдружението, посочи зам.-кметът на Благоевград.

„Например, ако при първоначалната регистрация са регистрирани с минимума, който изисква законът, сега могат с протокол и решение от проведено Общо събрание да увеличат броя на собствениците в сдружението, с което да получат максималния брой точки“, поясни Мария Петрова и допълни, че в последните няколко месеца са пререгистрирани 10 сдружения и са регистрирани 26 нови.

Сдруженията на етажната собственост могат да подготвят и подават заявления за кандидатстване до общината в срок не по-късно от 10 май 2023 г. Най-важни сред документите, които следва да подадат, са обследване за установяване на технически характеристики на сградата и техническия паспорт, както и обследване за енергийна ефективност, придружено от доклад и сертификат.

След подаване на заявлението се подписва Партньорско споразумение между двете страни – сдружението и Община Благоевград като водещ партньор, каза още Мария Петрова. Кандидатстването ще се извърши изцяло по електронен път чрез Информационната система на механизма за възстановяване и устойчивост. „Водещият партньор – общината попълва в системата и изпраща уеб базиран формуляр с прикачени всички изискуеми по програмата документи“, каза още зам.-кметът и допълни, че проектни предложения, които са получили по-малко от 72 точки, няма да бъдат класирани от оценителната комисия и съответно финансирани.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене