Гоцеделчевска фирма ще вади гнайси на 1 км от Крушево, 40-годишна концесия в Сандански се оказа незаконна

Гоцеделчевската фирма „Атила строй инвест“ ЕООД на Бойка Любенова Петрова започва разработването на най-новата концесия за добив на гнайси на територията на община Гърмен. Тя ще е в землището на с. Крушево, на 1 км югозападно от него, на 1,6 км западно от с. Д. Дряново, на 2,2 км от Дъбница и на 5 км от общинския център Гърмен.

Фирмата получи през 2020 г. 35-годишна концесия за находище „Брановица“, чиято обща площ е 234,5 дка, а предполагаемото количество гнайси в него е 235 000 куб.м. Миналия месец „Атила строй инвест“ е вкарала в Министерството на енергетиката доклада след приключилите проучвателни дейности и на 24 февруари министерството е изискало от РИОСВ – Благоевград да се произнесе писмено в срок от максимум 3 месеца за инвестиционното намерение на фирмата.

Според инвеститора добивът ще е по 5000 куб.м гнайси годишно, като ще се работи целогодишно без периодите с обилни валежи.

Извън „Брановица“ в Крушево и съседното с. Долно Дряново има одобрени още 3 концесии за добив на скалнооблицовъчни материали.

РИОСВ спази разпоредбата на енергийното министерство и веднага качи на електронната си страница проекта на „Атила строй инвест“ за разработване на „Брановица“, по който заинтересовани лица ще могат да вземат отношение през следващия месец. Успоредно с това инспекцията започна преглед на документите и по друга концесия, която е доста необичайна заради това, че концесионерът иска да я прекрати и след това отново да я получи и да продължи да разработва находището. Става въпрос за находище „Лиляново“ в землището на санданското с. Вихрен, което се разработва от „Пирин мрамор“ АД с членове на СД Веселина Димитрова, Елена Вакъвчиева и Веселин Маламов. Инвестиционното предложение на дружеството е във връзка с финализиране на договора за концесия и успоредно с това е намерението му да продължи да стопанисва находище „Лиляново“, участък „Тремощица“. Причината е недоглеждане по време на приватизацията на бивше държавно дружество.
Подземното богатство – гранодиорити, е проучено през 1993 г. Теренът на находището попада изцяло в Държавен горски фонд (ДГФ) и е предоставен на държавното дружество „Пирин Мрамор“ ЕООД за разкриване на кариера със заповед от 19.03.1997 г. на председателя на Комитета по горите. На практика обаче добивът там се осъществява от близо 40 г., защото по времето на социализма документите са следвали дейността.
През целия период от утвърждаването на запасите и понастоящем добивът на скалнооблицовъчни материали от находището се осъществява от предприятието „Пирин Мрамор“ АД, явяващо се правоприемник на приватизираното едноименно държавно предприятие. Държавното предприятие „Пирин Мрамор“ АД е ползвало обекта, подлежащ на концесиониране, а впоследствие е приватизирано, без обаче да е взето решение от МС за прехвърляне на концесията без търг или конкурс на приватизатора. Така добивът от находището е започнал преди преобразуването на „Пирин-Мрамор“ в търговско дружество и е осъществяван, оказва се – незаконно, от приватизацията през 2004 г. досега, или 19 г.

Концесионната площ е с размер 29625.8 кв.м. Изчислените геоложки запаси към 1993 г. са 638.1 хил. куб.м. Наличните запаси към 2011 г. са 618 хил. куб.м.
Сега предстои нов старт на разработване на находището, след като „Пирин мрамор“ АД получи нова, вече законна концесия от МС. Добивът и изземването на запасите от гранодиорити ще се осъществява по открит кариерен способ, чрез използване на пробивно-взривни работи. По преценка на РИОСВ инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, тъй като има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в няколко защитени зони.

ВАНЯ СИМЕОНОВА в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене