Безработни от гоцеделчевско отказват работа предлагана от Бютото по труда искат едногодишно обещетение за няколкодневен стаж в чужбина източват националния бюджет

Във връзка с днешният протест на безработни в Гоце Делчев пред Бюрото по труда, директорът на Бюрото, Екатерина Герчева, пожела да лично да разясни пред нашите читатели задълженията и правата на безработните.  Топ Преса публикува пълният текст на изявлението без редакторска намеса

По повод днешния протест на безработни лица с основното им искане за зачитане „правото“ да получават обезщетение за безработица, без да им се предлага работа, Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Гоце Делчев изразява следното становище:

Действията на служителите на бюрото по труда произтичат от законовите разпоредби, уреждащи дейността на дирекцията – Закон за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Правилник за неговото прилагане, Технология за работа на Дирекция „Бюро по труда“ и др. По смисъла на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) „безработен“ е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа и има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му. Т.е. с регистрацията си лицето заявява своето желание да намери работа и приема конкретните стъпки на администрацията, както и своите задължения, произтичащи от регистрацията. Съгласно ЗНЗ за всяко регистрирано безработно лице се подготвя План за действие и лицата са длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете, посочени в плана. Основната дейност на трудовия посредник е да насочва регистрираните безработни лица към подходящи свободни работни места, включително и в деня на тяхната регистрация в бюрото по труда. При наличие на подходяща работа трудовият посредник информира безработното лице и издава насочващо писмо за осъществяване на среща с работодателя, заявил свободното работно място. Съгласно & 1, т. 4 от допълнителните разпоредби от ЗНЗ „подходяща работа“ е работата, която съответства на образованието и/или квалификацията, и/или професионалния опит на лицето, както и на неговото здравословно състояние. Визира се работа, която се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт за период до 12 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция „Бюро по труда“. След този период „подходяща работа“ е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт или осигурен транспорт от работодателя. Служителите предлагат подходяща работа на всяко регистрирано безработно лице, без оглед на това дали получава или не обезщетение за безработица или друг вид помощ.

      В последните месеци  в Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Гоце Делчев значително се увеличи броят на хората, които се регистрират като безработни с цел получаване на обезщетения за безработица. В повечето случаи заетостта в чужбина е от порядъка на няколко дни (ден, два – до пет дни) и предимно във Франция.

      Няма причини с тези хора трудовите посредници да правят някакво изключение. Те работят с тях както с всички останали свои клиенти – съобразно законовите разпоредби в страната и следвайки своите служебни задължения. Обръщаме внимание, че основният ангажимент на бюрата по труда е осигуряването на заетост на лицата, които чрез акта на регистрация заявяват желанието си за работа. В този смисъл смятаме, че трудовите посредници от Дирекция „Бюро по труда“ –  Гоце Делчев изпълняват напълно своите служебни задължения.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене