По инициатива на ЮЗДП ще обсъждат климатичните промени и интелигентното управление на горските територии в България

ЮЗДП ДП провежда национален семинар на тема: „Климатичните промени и интелигентно управление на горските територии в България – перспективи и предизвикателства“. Семинарът е с цел осъществяване на консултации със заинтересованите страни, в изпълнение на дейност А2, по проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ (LIFE19CCA/SK/001276), по който ЮЗДП ДП е асоцииран бенефициент. Семинарът ще се проведе на 16.01.2023 год. /понеделник/ от 10.30 ч. онлайн и присъствено в конферентната зала  на Ловен дом ДЛС „Витошко Студена“. Представители на министерства, Лесотехническия университет, общини, неправителствени организации, горски стопанства ще имат възможност да се запознаят с най-новите тенденции в интелигентното управление на горските територии, съобразено с климатичните промени. Лектори на семинара ще бъдат доцент д-р Момчил Панайотов, преподавател в Лесотехническия университет, факултет „Горско стопанство“, доцент д-р инж. Лукаш Билек, Чешки университет по природни науки (CULS) ,Факултет по горско стопанство и дърводобив, Прага, д-р Ян Бахии, Технически университет в Зволен (TUZVО) , Лесотехнически факултет, Катедра „Планиране на горските ресурси и информатика“, Словашка република, Яна Барзова, WWF България,  ст. експерт „Гори“ и Раду Мелу, WWF Румъния,  координатор програма „Гори“.

На семинара ще бъде представен и напредъкът по Проект CLIMAFORCEELIFE, по който 1200 ха иглолистни насаждения в ДЛС Витошко-Студена, ДГС Радомир, ДГС Невестино и ДГС Кюстендил ще бъдат отгледани с помощта на съвременни методи и специализирана горска машина – Харвестер. Различните дейности ще бъдат приложени с цел тестване кой метод ще бъде най-ефективен за преобразуване на културите в по-устойчиви насаждения, особено по отношение на пожарите и климатичните промени. Целта на тази дейност по проекта е едни от най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените иглолистни култури, да бъдат адаптирани към климатичните промени. По същия проект ще бъдат създадени експериментално общо 100 декара горски култури със сухоустойчиви дървесни видове (Quercus coccifera, Quercus pubеscens, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus ithaburensis, Pinus brutia, Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens и Pinus nigra) на територията на южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Със създаването на тези експериментални култури целта е да се тества устойчивостта на използваните дървесни видове към изменението на климата в най-уязвимите зони на Югозападна България. Най-жизнеспособните видове, които успешно се адаптират към промените в климата, също ще могат да осигурят и най-добрия генетичен материал за бъдещите гори.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене