Председателят на ОбС-Банско реагира с разяснения по казуса в Добринище

По повод дебатите по решение на ОБС Банско / №862 от протокол №48 /23.12.2022г. / в качеството ми на председател на Общинския съвет, правя следното уточнение. Предложението бе направено от кмета на Общината с докладна записка /вх.№ ОС-01-757 от 21.05.2021г./. Както е видно от датата на входирането и, разглеждането на същата бе забавено, за да се даде възможност на Общинска администрация и Кмета на град Добринище да организират обществено обсъждане на предложението, което не бе направено. Вместо това, ОБС бе нееднократно обвиняван, че умишлено бави решение по предложението, с което спира развитието на град Добринище. Затова предложението влезе в дневния ред на Общинския съвет и бе прието.

Необходимо е да се знае, че съгласно одобрения ОУП, засегната с настоящото решение територия е предвидена за урбанизирана и попада в зона „Озс1“ – „Озеленена територия за широко обществено ползване извън населените места”
Според правилата за прилагане на ОУП в описаната зона са предвидени за изграждане извън селищни, в т.ч. и горски паркове, предназначени за ежедневен и седмичен отдих, масов спорт и развлечения.

Зоната се устройват в съответствие с чл. 32 от Наредба № 7, като в зависимост от конкретните природни условия в тях се разполагат ботанически и зоокътове, съоръжения за екстремни спортове и игри, водни атракциони и др., при максимално съхраняване на естественото озеленяване.
Описаната устройствена зона е включена в одобрения ОУП на Община Банско, който е преминал през процедура по Екологична оценка.

За да се спре със спекулациите, с настоящото решение на ОбС единствено се допуска изработване на проект за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Банско за част от м. ”Логовете”, землище на град Добринище” и се одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изготвянето му. Всички останали процедури са последващи, включително изработването на проекта, преценка за необходимост от Екологична оценка, съгласуване на проекта, обществено обсъждане с гражданите на общината и организации, разглеждане на ЕСУТ, обявления, както и ново внасяне в ОбС за приемането или неприемане на проекта.

Въпросните територии в по-голямата си част са частни имоти (над 90%) и малка част общински или държавни земи. Към настоящият момент имотите са с трайно предназначение земеделски и горски територии.
Имотите на ДГС Добринище, граничещи със зоната, предвидена за проектиране, към настоящият момент са застроени с курортни сгради (бунгала) и за тях с действащия ОУП е предвидена Зона „Ос“ – Ваканционно селище. Основните горски масиви, стопанисвани от ДГС Добринище, не са предмет на бъдещата разработка.

До момента няма постъпили до ОБС- Банско инвестиционни намерения за въпросните площи.
Прилагам:
-Докладна от Иван Кадев – Кмет на Община Банско
-Препис-извлечение от решение №862 от протокол №48 /23.12.2022г. ОбС Банско

Костадин Загорчин,
Председател на ОБС Банско

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене