На заседание на Общото събрание ректорското ръководство на ЮЗУ „Неофит Рилски“ отчете почти на 100% реализиран план-прием

Днес се проведе заседание на Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на което бе представен годишният доклад за състоянието на университета за периода 2021 – 2022 година. Събранието обсъди и единодушно прие представения от ректора проф. д-р Борислав Юруков годишен доклад.

Проф. Юруков приветства членовете на Общото събрание и отбеляза, че голяма част от изминалата година е преминала под знака на Ковид пандемията и в условия на комплексна криза – парламентарна, правителствена, енергийна и финансова. Той подчерта, че това е наложило промените в календарния график на университета. Ректорът отбеляза още, че за първи път от три години насам, първият семестър в университета ще завърши изцяло присъствено.
Проф. Юруков посочи като сериозен успех през изминалата година спечелените 12 проекта по

Фонд „Научни изследвания“ на обща стройност 560 000 лв. По конкурса за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти за 2022 г. са финансирани три проекта на обща стойност 100 500 лв. По Фонд „Научни изследвания“ университетът е спечелил финансиране за четири списания на обща стойност 28 000 лв.
Ректорът подчерта, че през изминалата година университетът е продължил обновяването на материалната база – изградени са два нови паркинга – със 143 места в Първи учебен корпус и със 150 места в Осми учебен корпус, реновирани са лекционни зали, газифицирана е новата спортна зала на университета и др.
В изказването си проф. Юруков акцентира и върху няколко тенденции и политики във висшето образование.

Първото нещо, на което трябва да се обръща все повече внимание според ректора е, че образованието трябва да се основава на практиката и изискванията на динамична и технологична среда. Проф. Юруков отбеляза, че STEM е един от подходите, който може да помогне, за да се постигне интеграцията на теорията в практиката и да се създаде среда, в която обучаемият да бъде едновременно учител, изследовател и пътешественик в различните области на науката. Той подчерта, че Югозападният университет „Неофит Рилски“ е първият университет, който разполага със STEM център, изграден във Факултета по педагогика. Ректорът сподели, че в момента в университета се изграждат още два STEM центъра – по химия, физика и биология във Втори учебен корпус и по математика и информатика в Първи учебен корпус. Предстои изграждането и на STEM център по роботика.

Като тенденция във висшето образование проф. Юруков отбеляза и съвместното обучение от няколко университета и двойните дипломи. Югозападният университет вече работи и в тази посока. Университетът реализира съвместно обучение в страната по 4 проекта, а също така осъществява и обучение с други университети от чужбина – Виетнам, Киргизстан, Казахстан.
Друга важна нова реалност в дейността на висшите училища е участието в университетски мрежи и консорциуми между университети, научни организации, развойни звена и други юридически субекти, които имат пряко отношение на връзката на науката с практиката. Югозападният университет „Неофит Рилски“ продължава участието си като асоцииран партньор в университетска мрежа Aurora Alliance.

Като успех ректорското ръководство отбеляза също, че за поредна година университетът е изпълнил почти на 100% държавния план-прием. Югозападният университет е повишил активността при кандидатстването и спечелването на проекти по различни международни и национални програми. От ръководството отчитат и трайна тенденция към повишаване броя на публикациите на академичния състав в международните бази данни. За поредна година ЮЗУ „Неофит Рилски“ регистрира ръст на мобилностите на студенти, докторанти, преподаватели и служители.

В края на изказването си ректорът отбеляза, че изминалата година е била изключително успешна за Югозападния университет.
„Имаме основание да се гордеем и да гледаме напред, но не трябва да забравяме за сложната обществено-икономическа обстановка и трябва да бъдем готови за евентуалните трудности, които могат да възникнат в бъдеще“, каза проф. Юруков.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене