Вечерни новини! Пада изискването да се посочват гаражи и магазини

Инвеститорите могат да решат на по-късен етап

Със законови промени ще отпадне изискването инвеститорите в жилищни сгради да посочват предварително предназначението на нежилищните площи – дали са предназначени за магазини или гаражи. Това е записано в проекта за промени на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, публикувани за обществено обсъждане в сайта на строителното министерство.

“На етапа на устройственото планиране определяне на конкретното предназначение на нежилищни обекти в приземните етажи е нецелесъобразно, като то следва да се извърши на етапа на инвестиционното проектиране, в съответствие с инвестиционните намерения и функционалните потребности на възложителя, и отчитайки пазарните особености на местоположението, ориентацията и спецификата на обекта, както и други фактори, преценката на които следва да бъде оставена на възложителя”, се казва в мотивите към промените.

С промените са дава и по-голяма свобода на проектантите на жилищни сгради да определят размерите и вида на балкони, еркери, козирки и капандури, както и да се строят тераси в краищата на фасадата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене