Какво още трябва да знаете преди да сключите договор за кредит

Кредитът може да бъде разделен при развод

Според закона общите дългове на съпрузите могат да се разделят при развод. Но само ако са изтеглени в интерес на семейството. Това трябва да се докаже: да се предостави съгласието на втория съпруг да кандидатства за кредита и потвърждение, че той е взет за общи цели.

„Ако няма съгласие на втория съпруг или има доказателства, че заемът е взет от един от съпрузите за лични нужди, съдът има право да откаже да раздели задължението по заема“, предупреждават адвокатите

При текущ кредит можете да намалите лихвения процент

Лихвите по банковите заеми се променят непрекъснато. Ако някога сте теглили заем с висока лихва, а сега лихвите са паднали, можете да получите нов заем, да изплатите стария и да надплатите по-малко. Можете също да комбинирате няколко заема в един. Това се нарича рефинансиране. Можете да рефинансирате ипотека, заем за кола, потребителски кредит, дълг по кредитна или дебитна карта (овърдрафт).

Не е необходимо да рефинансирате заем в същата банка, можете да се свържете с друга, където има по-добра оферта. Всяка банка определя свои собствени условия: минимален и максимален размер на дълга, срок на кредита, наличие на застраховка. Важно е да имате добра кредитна история и да нямате просрочия.

Говорете с банката при финансови затруднения

Ако имате финансови затруднения и е станало трудно да се справяте с кредита си, кажете на банката за това. Тя може да преразгледа условията за плащане. Това се нарича преструктуриране. Например банката може да удължи срока на кредита или да разреши ваканция по кредита – да отложи погасяването на главния дълг за известно време и да плащате само лихва. По същия начин ако имате забавяне по бързи кредити можете да говорите с небанковата кредитна организация.

Банката няма да ви приеме сериозно, ако прецени проблемите ви за маловажни. Затова не забравяйте да приложите подкрепящи документи към заявлението за преструктуриране: удостоверение за намаляване на дохода, документ за уволнение, удостоверение от болницата.

Дълговете се наследяват

По закон неизплатените заеми се наследяват и заедно с начислените лихви и неустойки. В този случай размерът на дълга не може да надвишава стойността на цялото наследство. „По силата на разпоредбите на закона наследниците ще отговарят пред банката само до размера на стойността на наследеното имущество, което е преминало върху тях“, казват адвокатите. Оказва се, че ако човек е наследил 200 000 лева плюс дълг от 500 000 лева, той е длъжен да плати на банката само 200 000 лева.

„Наследникът ще носи отговорност само в случай на вписване на наследствени права или фактическо приемане на наследството“, отбелязва адвокатът. Ако се откажете от цялото наследство, няма да ви се налага да плащате дълговете.

Източник:  kredit-consult.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене