Вечерни новини! Няколко месеца безсмислен труд за пътните фирми

Няколко месеца междуведомствената работна група, която трябваше да провери договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата, се оказва че е работила безсмислено. На 20 април парламентът реши, че ще бъдат изплатени 50% от дължимите на строителите пари за вече свършени дейности, а останалите 50% – след като регионалната комисия разгледа доклада на тази група.

Основните констатации на работната група са, че чрез договори за текущ ремонт е извършван основен ремонт на пътища, което е нарушение. Преди няколко дни обаче беше разпространено официално становище на ДНСК, според което технологията „студено рециклиране“ се използва за текущ ремонт на пътища. Така констатациите на работната група реално са оборени от държавна институция.

Самата работна група обяснява, че не е компетентна да дава становища по договорите за текущ ремонт. На страница 12 от доклада на работната група ясно се казва, че тя дава принципно мнение за вида на възложените ремонтни дейности, „без същата да има компетентността на орган по устройство на територията, който има правомощието да вземе окончателно становище за характера на разглежданите СМР (строително монтажни работи)“.

Оказва се, че целият труд на междуведомствената работна комисия е бил безсмислен, защото как регионалната комисия ще вземе решение за изплащане на пари на строителите на база на доклад от комисия, която няма компетентност. Работната група предлага в доклада си ДНСК да направи проверка относно характера на извършените СМР. В доклада пише, че именно „тази администрация има правомощия да решава въпросите, свързани с нерегламентираното строителство. Дейността на настоящата Работна група може само да подпомогне последващата работа на ДНСК, но не и да измести, респективно да изземе нейните правомощия“. Оказва се, че след няколко месеца безсмислен труд и забавяне на парите към строителите, ще трябва да се прави още една проверка от ДНСК.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене