Таксите за обучение и за кандидатстване в ЮЗУ няма да се увеличават

Въпреки инфлацията, галопиращите цени и резкия скок на разходите, семестриалните такси в ЮЗУ – Благоевград за обучение на български граждани – бакалаври, магистри и докторанти, няма да се увеличават за следващата 2022/2023 г. Това решение взе с пълно мнозинство Академичният съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Самото заседание започна „извън протокола”, като преди изчитането на дневния ред думата поиска зам. ректорът по учебната дейност доц. д-р Ицка Дерижан. Тя сподели за случай, който е бил поставян на вниманието на Академичния съвет преди година и половина. Става въпрос за студентка – майка на малко дете. По време на следването си като магистър във Факултета по педагогика изпаднала в изключително затруднено положение, съпътстващи лични проблеми, и нямала възможност да си плаща семестриалните такси. След реакция от страна на ръководството една от таксите била платена от спонсори, другата от преподавателите във факултета. Останалите поел ректорът проф. д-р Борислав Юруков. Така студентката не само завършила успешно своето образование, а e и отличник на випуска.

„Днес момичето дойде в кабинета ми. В знак на изключителна и специална благодарност подари на университета ни прекрасна картина с лика на Неофит Рилски”, сподели развълнувана от срещата доц. Дерижан и под аплодисментите на присъстващите показа картината.

Проф. Юруков коментира, че трябва да се проявява състрадателност и съпричастност, като благотворителността не се обявява, а просто се върши. В случая обаче „генераторът“ на цялата дейност по подпомагането е била доц. Дерижан, която бе поздравена от ректора и членовете на Академичния съвет.

Като първа точка бе разгледан и приет бюджетът на университета за 2022 г. Главният счетоводител Миглена Маноилова посочи, че ЮЗУ стартира годината с преходен остатък от 21 392 999 лв., което е със 71 хил. лв. повече в сравнение с 2021 г., и е много добър показател. Определената субсидия е 21 052 400 лв. и е с близо 3 млн. лв. повече. За стипендии са заложени 3 691 706 лв., като 153 203 хил. лв. се прехвърлят от преходния остатък. Средно приравненият брой 7386 студенти по държавна поръчка формират средствата за издръжка в размер на 14 919 750 лв. Увеличението се дължи на по-високите коефициенти от комплексната оценка на качеството на обучението по рейтинговата система, която формира издръжката.

„За 2022 г. нямаме професионално направление с коефициент под единица. С най-високи коефициенти – 1.46, са филологията и философията“, анализира главният счетоводител, а новината бе посрещната със задоволство.

На фона на приходната част, разходната е свързана с доста предизвикателства. Съгласно нормативните документи /утвърдените бюджетни програми/ всеки бюджетен разпоредител трябва да идентифицира икономии на разходите по бюджетите си и да резервира средства за реализиране на дейности, свързани с превенцията на разпространението на Covid-19, оказване на незабавна хуманитарна помощ, както и за извършване на разходи за справяне с последствията от военнни действия срещу Украйна. „Така че трябва да сме подготвени за такива извънредни разходи“, акцентира М. Манолова.

Сериозно предизвикателство е и приетото постановление на Министерския съвет и споразумението между МОН, Съвета на ректорите и синдикатите относно минималната месечна работна заплата по академични длъжности, което миналата година е довело до драстично увеличение на общия разход за месечните трудови възнаграждения на преподавателския състав на ЮЗУ. За това увеличение МОН е компенсирал университета с 1 157 743 лв., което, както посочи главният счетоводител, е било крайно недостатъчно и се е наложило да се прибегне към разходване на собствени средства. За настоящата година компенсацията е 1 045 722 лв., или със 112 хил. лв. по-малко, и пак ще бъде за сметка на собствени средства. От голямо значение е и фактът, че от 1.04. минималната работна заплата става 710 лв. Това е свързано с допълнителни разходи за персонала с основна работна заплата, базирана върху минималната.

„Друг фактор е инфлацията. За 2022 г. се прогнозира среден размер от 5.06%, което означава увеличение на разходите с още 1.7 млн. лв. Във връзка с драстичния скок на цените на енергията, стоките, услугите също трябва да бъдем подготвени за големи разходи за издръжка. Очертава се трудна финансова година. Трябва да се положат максимални усилия за постигане на добри финансови резултати”, заключи главният счетоводител, а проектът за консолидиран бюджет и предложените мерки бяха подкрепени от Контролния съвет към ЮЗУ.

Както „Струма” писа, неотдавна стартира мащабен ремонт на 8-и учебен корпус /бившия Механотехникум/. Наред с поетапното реновиране на аудитории, вътрешни пространства… в момента се изгражда капково напояване на зелените площи в района. По време на заседанието стана ясно, че в капиталовите разходи е заложено и саниране на внушителната по размерите си сграда на бившия Механотехникум.

Ректорът припомни и част от приети на предходните  академични съвети решения, целящи оптимизиране на разходите. Сред тях са именно дейности по саниране, монтиране на автоматични дозатори за дезинфектанти и сапун във всичките санитарни помещения, които само в І УК са над 50. Поставяне на датчици за регулиране на водата, призвеждане на ел. енергия от собствени източници… Сега ректорът съобщи, че вече се действа за изграждането на фотоволтаична система върху покривните постранства.

Като извънредна точка в дневния ред бе вкаран проект за размера на таксите за обучение на студенти и докторанти и за кандидатстване. Със спешно писмо от МОН искат университетите да изпратят своите предложения до 1 април, което наложи незабавното разглеждане на въпроса.

„Когато обсъждахме в работната група предложението за Академичния съвет, надделяха аргументите за това, че от две години насам ситуацията в страната е достатъчно сложна и деликатна. Обединихме се около разбирането, че на този етап е по-целесъобразно да запазим същия размер на таксите, какъвто беше и през миналата година, тоест да нямаме промени. Да, вярно е, че студентите, които се обучаваха онлайн, можеха да се възползват и да спестят своите разходи, но от друга страна – динамичната стопанска ситуация за нас надделява като аргумент. Решаваме и предлагаме на вашето внимание да не променяме семестриалните такси”, обърна се към членовете на Академичния съвет доц. Дерижан.

На фона на инфлацията, поскъпванията, очертаващите се големи извънредни разходи… разбираемо темата предизвика оживени дебати, още повече че в Югозападния университет таксите са далеч под нормативите, определени с постановление на Министерския съвет №162. По всички професионални направления средната издръжка е по-голяма от таксите.

Зам. ректорът по учебната дейност подчерта и че увеличение на таксите по държавна поръчка /субсидирано от държавата обучение/ ще доведе до реципрочно поскъпване на платеното обучение. „Това в момента не бихме искали да го причиняваме”, заяви доц. Дерижан и допълни, че единственото заложено увеличение е в 1.3. „Педагогика на обучението по…”, което е приоритетно професионално направление и таксите се поемат от държавата, а не от самите студенти.

В хода на дебатите се дадоха и примери със специалности в други университети, където таксите за обучението са в пъти по-високи от тези в ЮЗУ „Н. Рилски”.

„Съгласен съм и не възразявам тази година таксите да не се вдигат, защото положението изключително се усложнява, а както виждаме, напоследък и с новата международна обстановка. Трябва да можем да влезем в положение на нашите, българските студенти, и да не ги затрудняваме допълнително”, каза ректорът проф. Юруков.

По същите съображения няма да се вдигат и таксите за обучение на докторанти. Единствено увеличение ще има, и то само за чуждестранни докторанти, обучавани на английски език, във Факултета по изкуствата, психология и професионално направление 1.2. „Педагогика”. За по-голяма яснота ректорът почерта, че по-високите такси по никакъв начин не засягат студентите – бакалаври, магистри, и се отнасят само за обучаваните на английски език чуждестранни докторанти в посочените програми/направления.

Без промяна остава и таксата в размер на 30 лв. за явяване на кандидатстудентски изпити. Освен че обучението в ЮЗУ няма да поскъпне, продължава да важи и отстъпката, или т.нар. 10-процентова преференция. На студентите с отличен успех, многодетни майки – студентки с деца до 6-годишна възраст, полусираци (един жив родител), студенти с трайни увреждания и намалена работоспособност от 50 до 69%, както и досега, ще им бъдат възстановявани 10 % от семестриалната такса.

На заседанието бяха обявени и конкурси за заемане на академични длъжности – общо 5 за главни асистенти /два в Стопанския, три в Правно-историческия факултет/, за доцент в Стопанския факултет и един за професор във Филологическия факултет.

Академичният съвет „даде зелена светлина” за разкриване на нови магистърски програми: „Обучение по гражданско и интеркултурно образование в средното училище”, „Иновации в училищното физическо възпитание”, „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение – английски, немски, руски /славянски език/”, „Дигитална култура, език, литература и комуникации”, „Иновативни технологии за възобновяема енергия”, „Педагогика на обучението по география и история”.

Важно е да е знае и че от следващата седмица в ЮЗУ се възобновява изцяло присъственото обучение, за което е направена необходимата стиковка между ръководството, деканите, ръководилите катедри…

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА/в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене