Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с трети подписан договор за финансиране на проект по мярка 3-6.4

 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО С ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 25.03.2022 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДEЛЧЕВ –  ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект „Изграждане на медицински център в с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“. Проектът се финансира по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев –  Гърмен –  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта дружеството „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДОКТОР ХАДЖИЕВ“ ЕООД цели осигуряване на достъп на населението в отдалечените населени места от територията на МИГ до слабо развити медицински услуги.

По проекта се предвижда изграждане, обзавеждане и оборудване на медицински център в с. Рибново, общ. Гърмен, както и създаването на две нови работни места.

Общите допустими разходи по проекта възлизат на 117 581,14 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 88 185,86 лв., при  интензитет на помощта 75 %.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене