Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2022 г.“ сред училища и детски градини е повишаване и затвърждаване на екологична култура и самосъзнание сред подрастващите

С нова порция проекти за чиста околна среда могат да участват училища и кметства в Пиринско

Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда стартира ежегодния конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Допустими участници в надпреварата на тема „Обичам природата – и аз участвам“ са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

С реализацията на дейностите по кампанията, заложени в проектите на общини и кметства, се цели реновиране или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. По този начин ще бъде постигнато повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2022 г.“ сред училища и детски градини е повишаване и затвърждаване на екологична култура и самосъзнание сред подрастващите. Кампанията дава възможност за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. С приоритет ще се финансират проекти с дългогодишна насоченост и с възможност за натрупване, поддържане и обогатяване на новоизградения/подобрения обект, предмет на проекта.

В края на миналата година Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.”. За проекти на общини и кметства за определени 2 000 000 лв. от общия бюджет на конкурса, а за проекти на държавни и общински училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – 1 500 000 лв.

Всеки отделен проект на община или кметство може да бъде на стойност до 15 000 лева, а училищата и детските градини могат да кандидатстват с проекти до 7 500 лв. с ДДС.

Крайният срок за изпращане на проектите за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси е 18 февруари 2022 г., а за общини и кметства – 04 март 2022 г.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или на електронна поща proekti2022@pudoos.bg.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене