Председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков: Днес присъствах на официална церемония „Първа копка“ по проект „Рекултивация на общинското депо“

Днес присъствах на официална церемония „Първа копка“ по проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община Благоевград“.
Събитието се състоя на Регионално депо за управление на отпадъците – Благоевград, местност „Текето“, землището на село Бучино, община Благоевград, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков присъства на церемония „Първа копка“ по проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община Благоевград“.
Събитието се проведе на Регионално депо за управление на отпадъците – Благоевград, местност „Текето“, землището на село Бучино, община Благоевград, при спазване на всички противоепидемични мерки.
Проектът е по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“.
Стойността на проекта е 1 679 125,29 лв., от които 1 427 256,50 лв. е финансирането от ЕС, а останалите средства са осигурени от националния бюджет на Р България.
Проектното предложение предвижда изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община Благоевград.
Площадката е разположена в имот, собственост на община Благоевград в границите на съществуващото депо за битови отпадъци.
Клетка 3 е с изчерпан обем, в нея от години са депонирани стари битови отпадъци и предепонирани иззетите от клетка 1 и 2.
По време на рекултивацията ще бъде изграден газов дренаж и горен изолиращ екран, газови кладенци, отводнителни канали.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене