Копирен център в Симитли дава работа на хора от уязвими групи

Община Симитли започва изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“. То ще предоставя копирни услуги на документация в различни формати за обществено ползване. Създава се по идея на Местната инициативна група „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“, финансира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет, което се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на Правилник, приет от Общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

За функционирането на предприятието ще се назначат двама души персонал, които ще са от целевите групи – хора с увреждания и/или лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. За обезпечаване на дейностите по проекта също така ще бъдат закупени оборудване, техника, материали и консумативи, които са необходими за функционирането на копирния център.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене