В Банско набират заявления получаване и оказване на почасови патронажни грижи

С проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ в Банско ще осигуряват грижа в дома за нуждаещи се и работни места за специалисти и безработни с желание да бъдат обучени. В Общинската администрация вече стартира набиране на заявления за ползване на почасови патронажни грижи. Потенциалните потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове са възрастни хора (над 65 години) и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания. Патронажните грижи ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация. Образците на заявленията са достъпни в интернет и на място в администрацията.
За да бъдат ползватели на социалната услуга „патронажни грижи“ по спечелен от общината проект, кандидатите трябва да отговарят на поне на едно от следните изисквания: да са с ограничения или невъзможност за самообслужване; да представят валидно експертно решение на ТЕЛК; да са с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; да са в период на оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства; да са самотно живеещи тежко болни лица.
Няма определен срок за кандидатстване. Одобрените кандидати ще ползват социалната услуга 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за нейното предоставяне.
В същото време тече набирането на специалисти. По линия на „Здравни грижи“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на едно от следните изисквания: да са безработни лица; да са трудово заети лица- наети или самонаети, но могат да полагат допълнителен почасов труд; да са неактивни лица (студенти или пенсионери), които могат да извършват допълнителен почасов труд. Подсигурено е обучение за неопитните и при необходимост.
Подборът на специалисти по „Здравни грижи“ – медицински сестри, домашни помощници, рехабилитатор, социален работник, психолог и шофьор, ще се проведе по-документи. Такива могат да се подават до 15-ти септември.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене