Ексклузивно! Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов: БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!!! Забраняват се сватби и другите тържества! Вечерен час за непълнолетните!

Уважаеми съграждани, изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим единствено заедно с отговорност и дисциплина.

Общинския кризисен щаб, апелира към гражданите за отговорно поведение на всеки един от нас при спазването на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19, а именно:

– спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 метра на открито и закрито;

– ползването на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата в закрити обществени места, в т. ч. в лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, автогари, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп граждани, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.;

– всички лица, когато се намират в транспортни средства за обществен превоз са длъжни да имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата;

– преустановяване провеждането на груповите празненства на открито и закрито (в т.ч. сватби, годежи, кръщенета, концерти и други празненства);

– контролиране на достъпа да обществени места и търговски обекти за недопускане на струпване на хора и спазване на минималната физическа дистанция;

– ползването на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа на открити обществени места пред търговски обекти, банкомати, заведения за бързо хранене и др.

– всяко лице с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) да се изолира и потърси лекарска помощ.

Основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена и физическа дистанция.

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!!!

З А П О В Е Д

№655

Гоце Делчев, 20 октомври 2020 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на общината диагностицирани с коронавирусна инфекция, запълнения капацитет на отделенията в МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД с пациенти с коронавирус COVID-19 и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, т. 18 от заповед №РД-01-603 от 13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, предвид препоръките на Областния оперативен щаб и с цел опазване на здравето и живота на гражданите

Н А Р Е Ж Д А М:

На територия на община Гоце Делчев за срок от 14 дни, считано от 00.00 ч. на 21.10.2020 г.:

1.Да се преустанови провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. сватби, годежи, кръщенета и други).

  1. Сключването на граждански бракове се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните свидетели, фотограф и гости в залата до 10 души, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м, както и всички противоепидемични мерки.
  2. Забранява се излизането на непълнолетни лица за времето от 21.00 ч. до 06.30 ч. без основателна причина – посещение на личен лекар, лечебно заведение, аптека и магазин за хранителни стоки.
  3. Заповедта влиза в сила от 21.10.2020 г.
  4. Заповедта да се съобщи на кметовете на кметства и да се публикува на интернет страницата на община Гоце Делчев.

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

 

 

 

Съгласувал: Мариана Устаилиева – секретар на община

 

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене